Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

download Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

of 33

Embed Size (px)

Transcript of Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  1/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN

  VOKASIONAL

   JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

  AT 07 – PENDIDIKAN EKONOMI RUMAH TANGGA

   (VEF3013)

  PENYEDIAAN MAKANAN

  LAPORAN AMALI 5

   (MAKANAN DESSERT)

  DISEDIAKAN OLEH:

  NAMA NOMATRIK  

  ZAHID BIN UMARGUL D20131064595NOOR SYAZANI BIN!I AB KADIR D2012105"234HABIBAH BIN!I MOHD !AHIR D2012105"550MAZIAH BIN!I DAUD D2012105"21#

  DISEDIAKAN UNTUK:

  $IK NUR SYUHADA BIN!I %ABARUDIN

  TARIKH PENGHANTARAN:

  2# APRIL 2015

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  2/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  ISI KANDUNGAN

  PERKARA MUKA SURAT

  Penghargaan

  1. Pengenalan 1

  2. Penerangan Menu 2

  3. Resepi Standard 31!

  ". Pe#$ahagian Tugas %Se$elu#&

  se#asa& selepas'

  1112

  (. )*rang Peran+angan Ker,a

  (.1 )*rang A

  (.2 )*rang )

  (.3 )*rang -

  (." )*rang D

  122

  /. Penilaian % 0ele$ihan& 0ele#ahan

  dan +ara #engatasi'

  23!

  . Kesi#pulan 31

    . a#piran 313(

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  3/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  PENG4ARGAAN

  Alhamdulillah dan syukur ke hadrat Ilahi diatas limpahan kurnia dan barakah dari-Nya

  diatas kesempatan bagi kami dalam mengikuti Kursus Penyediaan Makanan, Kod VEF 3!3 bagi

  meneruskan sesi pembela"aran kami di semester ini# $urut diu%apkan u%apan terima kasih kepada

   pihak Fakulti Vokasional dan $eknikal kerana memberi ruang dan peluang untuk kami

  mengambil kursus ini bagi memenuhi kapasiti kursus yang disediakan#

  $erima kasih "uga diu%apkan kepada pensyarah kami iaitu &ik Nur 'yuhada (inti

  )abarudin kerana memberi ruang dan peluang untuk mengikuti kursus ini# $erima kasih "uga

  diu%apkan kepada En%ik *a+an dan En%ik Fuad membantu kami dalam menyediakan menu

   Dessert  pada sesi amali kali ini di"alankan#

  )uga diu%apkan "utaan terima kasih kepada setiap ahli kumpulan kami kerana bertungkus

  lumus dalam menyiapkan tugasan ini dengan suasana kitchen yang baru dan memenuhi kapasiti

  yang mengambil masa sedikit lama bagi menu kali ini# alaupun ada diantara kami yang

  mempunyai kekangan lain namun kami ber"aya "uga melaksanakan tugasan ini#

  $erima kasih diu%apkan kepada semua yang membantu dalam men"ayakan misi

  mengikuti kursus ini bagi memenuhi ruang dan tanggung"aab yang perlu dilaksanakan oleh

  kami dalam sesi pembela"aran di peringkat i"a+ah ini#

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  4/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  1.! PENGENAAN

     Dessert .Pen%u%i Mulut merupakan hidangan yang dihidangkan atau disediakan selepas

  menikmati hidangan barat.utama# 'esuatu menu yang tidak menghidangkan dessert , dianggap

  kurang lengkap dalam Penyediaan makanan# Dessert  merupakan hidangan pen%u%i mulut yang

  terakhir selepas Appertizer/ Pembuka 'elera, 'up, dan *idangan /tama#

   Desser t dihidangkan selepas makan tengah hari atau makan malam untuk melengkapkan

  atau menyeimbangkan hidangan# Dessert  "uga akan memberi pelbagai arna pada hidangan dan

  menghilangkan rasa muak# Ianya hendaklah seimbang ataupun lengkap dengan hidangan-

  hidangan lain# 'ekiranya hidangan lain sudah berlemak perlu dipertimbangkan hidangan dessert 

  yang kurang berlemak#

    Dessert  dibahagikan kepada tiga 031 "enis iaitu panas, se"uk dan se"uk beku#  Dessert panas

  hendaklah segera dihidangkan sebaik saha"a dessert tersebut disediakan supaya rasa dan rupanya

  tidak ter"e"as# &ontoh dessert  panas yang akan ter"e"as apabila dibiarkan terlalu lama di me"a

  hidagan ialah souffle akan "atuh, pisang goreng akan hilang kerangupannya dan pankeke (creepe)

  akan menyerap sos#

   Dessert  se"uk pula terdiri daripada kastard, "eli, pudding, tat, kek dan mousse#  Dessert  ini

  dihidangkan dalam a%uan ke%il dan dihias dengan buah-buahan, %oklat, keka%ang, krim atau sos#

   Dessert   se"uk beku sangat popular dan disukai ramai#  Dessert   ini menambah 2ariasi kepada

  hidangan dan sangat sesuai dihidang pada %ua%a panas terutamanya selepas makan tengah hari#

  Aiskrim 'undae adalah %ontoh dessert  se"uk beku#

  Menu amali kami pada kali ini ialah  Dessert.  Dessert nya adalah dessert se"uk iaitu Carrot Cake

  dan onnut#

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  5/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  !0 PENERANGAN MENU

  Pada minggu ini kami menyediakan menu makanan dessert atau pen%u%i mulut# Antara

  menu makanan dessert ini ialah %arrot %ake dan "uga donut#Menu pada kali ini menggunakan

   banyak kaedah untuk menghasilkannya#

  (ahan utama bagi membuat %arrot %ake adalah telur, tepun,gula perang,minyak 

   "agung,serbuk penaik,serbuk soda,garam,serbuk %innamon,lobak dan "uga alnut# &ara

   penyediaannya adalah dengan menga%au telur dan gula perang dengan sekali# $u"uannya untuk 

  sebatikan telur dan "uga gula perang#kemudian masukkan tepung yang telah digaulkan sekali

  dengan lobak yang telah dipotong# kemudian bakar didalam ketuhar dengan suhu yang yang

  ditetapkan iaitu !4 dar"ah %el%ius dengan masa selama 5 minit#/ntuk membuat %heese %ream

   pula ia perlu memasukkan butter dan %ream %heese kedalam mi6er dan tambahkan sedikit gula

  i%ing dan putar sehingga men"adi %ream#

  Menu bagi donut pula adalah hamper sama dengan %arrot %ake tadi iaitu menggunakan

  tepung sebagai bahan utamanya# 'elain itu,ia "uga memerlukan bahan sampingan yang lain

  seperti telur,gula,garam,butter dan "uga yis segera#&ara penyediaan untuk donut ini ialah

  memerlukan proses menguli tepung dan "uga membuat bentuk donut#'elain itu proses

  menggoreng "uga diperlukan dalam penyediaan resepi donut ini

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  6/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  30 RESEPI STANDARD

    NAMA RESEPI :

    DONU!

  KUANTITI BAHAN"BAHAN ALATAN DIGUNAKAN

  250 &' !*+,-& './ Strainer  /+ G, Wok  /+ G' Wooden spoon

  25 &' !*,' Tongs30 &' Butter Bowl5 &' Y *&*' Double boiler 

  B#$#% $'#%:

    White chocolate

    Chocolate

    Butterscotch

    Cheddar cheese/mozzarella cheese

     Almond fakes

    Icing sugar 

    anilla essence

  ARA PENYEDIAAN:

  1) !-& *, ',- *-&- /*+/ M,77- 8- 7*'-& 7*,

  &' - ,//*' 7* -&7,7 ,-- A,-:7, 8-&&

  */2) M,77- /*,' - ' *;,7 *7/ * *7/ - , ,--

  8-&& *-; .8 *,/

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  7/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  3) K*,- ,77- *-/*& - &' U *8-&& *-/*& */,<

  */, */ *-&- ,-- /, *8-&& */74) B,/7- .8 - ,77- .8 7* -&7,7 ,-/,7 +'.*

  +*-+- B'7- .8 *-&*-& , 7 &- =->5) A+ .8 ,8 *-&*-&? /*7- .8 *-&- *-,,7

  K*,- /*'77- .8 / *; >-& /,' *-&- *7/

  /*+,-&6) L*+*'7- .8 *-&- *-&&,-7- /.'7 *' '/ - &,-7-

  /*'+ ,-/,7 **-/,7 .-,/#) R*8/7- .8 8-&& *-; 7*-&") P-7- ->7 ,-/,7 *-&&.'*-& .-,/ D.-,/ &.'*-& *8-&&

  7*+*'-&

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  8/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  1 /+ B7-& +.*' /+ S/1 /+ $--.- +.*'340 & $''./ (C-* ;,*--*)110 & -,/ ('.,&8> 8.++*)

  S8/ /.&*/8*' .,'? 7-& .? 7-& +.*'? /? --.- +.*'

  (*',7 7,/ 7>, -)

  M,*$-.:

   1) P,7, /*,' - &, +*'-& ;,&

  2) !8 ->7? /8 /*+,-& 7*, .7 *'8

  3) .7 M (*-&&,-7- *-,7 7>,) - *-8 -,/

  4) B7' + ,8, 1"0 $? 40

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  9/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  0 PEMBAHAGIAN TUGAS

    S**, S* S**+

  • S**,

  *,7-

  /,& *, 8

  7,+,-

  7*8*-7

  *->*7-

  8-< 8-

  ,-/,7 *,/

  • S*, 8

  7,+,-

  7*8*-7

  *,7-

  *,/ 7*7

  7'./ 8,,

  7*'-

  +*,/- 7*7

  • K*7 7'./ ,/

  *-&- -&78

  >-& */, -

  7

  • **+ 7*7 -

  .-,/ +

  ,/? 7--

  /*'*,/

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  10/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  7*7 - .-,/

  • A' 7

  *-&&,-7-

  +,' ,-/,7

  *,/

  -,,- ,-/,7

  *, 7,+,-

  *-&

  >-& 8

  7,+,-

  *,/ 7*7

  *-&- -&78

  >-& */,

  *, *.

  >-& /,-;,7-

  .*8 *-,

  88 -

  =8 /,&7-

  ,-/,7 *,/

  7*7

  •  ** *,/

  7*7? 7*7 7'

  * 45 -/

  • S*

  *-,-&&, 7*7

  7? 8

  7,+,- 7

  /, =8 -

  >=-

  /,&7- ,-/,7

  *,/ .-,/

  +*'*87-

  ,-/,7 *

  +*--

  • K*7 - '

  *& /*7/,'?

  ',+? ' -

  '-

  • D.-,/ - '

  *& *,/?

  7'*/J/

  *-&8 .-,/

  - ',+

  • S**+ **

  * +*--?

  7,+,-

  *'/,& 7-

  **'87-

  7- 7/8*-?

  *,-&

  +8 -

  *&->

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  11/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  P*,/- .-,/

  &7 ,7'

  7*'- .8

  /*'*,/ +*',

  ,/

  *-&&,-7-

  /-&- N,-

  *&/,? *.

  /,-;,77-

  *-&- 7 .*8

  *-,? ;,/*',

  *, 8

  7,+,- +/

  *,/ .-,/

  *-&- 7

  • S**+ .-,/

  *-/,7? .-,/

  '7-

  7*-&

  **,

  &.'*-&

  • S**+ .-,/

  &.'*-&? .-,/

  '7- *;,7?

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  12/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  8 -

  +*'*87-

  ,-/,7 *

  +*--

  • S**, *

  +*--?

  /.++-& ,//*'

  '* ,/

  ,-/,7 7*7 7'./

  H- /*'*,/

  7- */77-

  7*7 *;,7

  K*7 >-& +-

  7- *-'7-

  /.++-& /*'*,/

  S** 7*7

  8? 7*7

  +*'*87-

  ,-/,7 -

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  13/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  (.! )5RANG PERAN-ANGAN KER6A

  (.1 )5RANG A %PII4AN MASAKAN'

  PEN'7A8A*9 &IK N/8 '7/*AA (IN$I )A(A8/IN

  PEN# PE:AAI 9 EN# *A;AN (IN I(8A*IM

  A*

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  14/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  • $elur 

  • (utter 

  • 7is 'egera

  •  White Chocolate

  •  Chocolate

  • Butterscotch

  • Cheddar 

  cheese/mozzar 

  ella cheese

  •  Almond fakes

  • Icing sugar 

  • anilla essence

  - ,//*' 7*

  -&7,7

  ,--

  A,-:7,

  8-&& */

  • M,77- /*,'

  - ' *;,7

  *7/ *

  *7/ - ,

  ,-- 8-&&

  *-; .8

  *,/

  • K*,-

  ,77-

  *-/*& -

  &' U

  *8-&&

  *-/*& */,<

  */, */

  *-&- ,--

  /, *8-&&

  */7

  • B,/7- .8

  - ,77-

  'poon

  • $ongs

  • (ol

  • ouble

  (oiler 

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  15/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  .8 7*

  -&7,7 ,-/,7

  +'.*

  +*-+-

  B'7- .8

  *-&*-&

  , 7 &-

  =->

  • A+ .8

  ,8

  *-&*-&?

  /*7- .8

  *-&-

  *-,,7

  K*,-

  /*'77- .8

  / *;

  >-& /,'

  *-&- *7/

  /*+,-&

  • L*+*'7- .8

  *-&-

  *-&&,-7-

  /.'7 *'

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  16/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  '/ -

  &,-7- /*'+

  ,-/,7

  **-/,7

  .-,/

  • R*8/7- .8

  8-&& *-;

  7*-&

  • P-7-

  ->7 ,-/,7

  *-&&.'*-&

  .-,/ D.-,/

  &.'*-&

  *8-&&

  7*+*'-&<

  +*'-&-

  • D.-,/

  *;,77-

  K*,-

  /,'7- &,

  / .-,/

  *& 8-

  • P*'&7-

  .-,/

  •   Egg    • letakkan bersama   • 'trainer 

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  17/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  -arr*t

  -a0e

  •   Brown sugar 

  •  Corn oil 

  •   Flour 

  •   Baking soda

  •   Baking powder 

  •  alt 

  •  Cinna!on powder 

  • 

  Carrot (fine

   "ulienne)

  • Walnut (roughl#

  chopped)

  tepung, baking soda,

  dan serbuk penaik 

  • Pukul telur dan gula

   perang dengan

  sebati#

  • $ambah minyak,

  tepung ke%uali lobak 

  merah#

  • :aul

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  18/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  (.2 )5RANG )

  PEN'7A8A* 9 &IK N/8 '7/*AA (IN$I )A(A8/IN

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  19/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  PEN# PE:AAI 9 EN# *A;AN (IN I(8A*IM#

  A*

  6u#lah $ahan 0ering %RM' RM1!.((

  )A4AN )ASA4 KUANTITI K5S SEUNIT 6UMA4 %RM'

  $elur ? nos 8M!3. sedo+en 8M?#5!

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  20/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  6u#lah $ahan $asah %RM' RM.2/

  6u#lah K*s $ahan #entah 7 K*s $ahan 0ering 8 K*s $ahan #entah

  7 8M!#?? 8M B#=>

  8M!B#4!

  K*s *9erhed 7 Air 8 Gas 8 Ele0tri0  

  7 8M#= 8M#5 8M #5

  8M!#

  K*s Upah 7 K*s upah : Masa : )ilangan pe0er,a

  7 8M!# 6 3"am 6 5

  8M!=

  K*s pengeluaran 7 K*s $ahan 8 K*s upah 8 K*s *9erhed

  78M !B#4! 8M != 8M !#

  8M 3#4!G

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  21/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  (.3 )5RANG - ; SUSUNAN KER6A

  Pensyarah 9 &ik Nur 'yuhada (t# )abarudin

  P#Pegaai 9 En%ik *a+an (# Ibrahim

  Ahli Kumpulan 9 Ku#pulan 3

    ;ahid (in /margul 0=!3!>[email protected]?1

    *abibah (inti Mohd $ahir 0=!=!?4??1

    Noor 'ya+ani (inti Ab# Kadir 0=!=!?4=351

    Ma+iah (inti aud 0=!=!?4=!B1

  *ari 9 Isnin

  aktu 9 4# Pagi H !=# $engah hari#

  Masa   Susunan Ker,a Keadah Me#asa0  

  4# H 4# !?

    Pagi

  0 !? minit1

   Mise – en- place

  • Panaskan air#

  • Menyediakan bahan- bahan dan

   peralatan#

  • Merebus

  4#!? H @#

    Pagi

  0 5 minit 1

  Men

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  22/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  dalam untuk proses penapian# (iarkan

  doh mengembang dua kali ganda

  sai+nya#

   

  Apabila doh sudah mengembang,

  tekan doh dengan menumbuk#

  Kemudian terbalikkan doh di atas

  me"a yang ditabur dengan sedikit

  tepung#

   

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  23/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  kek se"uk# Kemudian hias kek dengan

  asing yang telah dibuat#

  Kri# -heese % T*pping '

  • Masukkan $utter % crea!  ke dalam

  !i&er #

  • $ambah i%ing sugar dan putar 

  sehingga men"adi crea!#

  !!#3- !!#5?

    Pagi

  0 !? minit1

  Sesi penilaian.

  • Penilaian pertama dilakukan antara

  kaan- kaan#

  • Penilaian kedua dilakukan oleh

   pensyarah#

  • Penilaian ini "uga

   bergantung kepada

  arahan pensyarah dimana

   penilaian dilakukan oleh

   pela"ar dahulu atau

   pensyarah#

  !!#5?- !=#

    Pagi.

    $engah hari

  0 !? minit1

  Menge#as dan #en+u+i

  • Men%u%i peralatan yang digunakan#• Mengelap peralatan yang telah di%u%i

  sebelum disimpan di tempatnya#

  • Mengelap dapur dan tempat memasak#

    'impan peralatan yang sudah di%u%i

  ditempat yang disediakan#

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  24/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  A*

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  25/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  20 KELEBIHAN KELEMAHAN DAN ARA MENGATASI

  KEE)I4AN

  'E$ MAKANAN E''E8$

  &arrot %ake

  • Kek yang lembut

  • *idangan diproses dengan betul

  &heese %ream

   8asa dan arna yang menarik • $idak terlalu %air 

  onut

  • 8asa onut yang lembut

  • $ekstur yang menarik 

    KEEMA4AN -ARA MENGATASI

  • 'ukar untuk membuat bentuk yang

  sama untuk setiap donut

  • Menggunakan teknik yang betul

  • (ahan hiasan yang %air    • Pekatkan bahan hiasan

  • &heese %ream kurang light %ream   • Perlu ditambah

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  26/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  KESIMPUAN

  Kesimpulannya, pada minggu ini kami telah mempela"ari %ara untuk membuat Carrot 

  Cake *ones dan onut# $ekstur donut yang dihasilkan adalah lembut dan mempunyai rasa yang

  sedap# 8upa pula boleh dikategorikan %antik dan menarik# Manakala bagi &arrot %ake pula,

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  27/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  tekstur dan rasa kek adalah seimbang dan tidak bantat# *iasan "uga adalah menarik dan

  men%ukupi dengan bahan yang tersedia#

  Kumpulan kami "uga telah mendapat pelbagai ilmu dan teknik yang baru untuk membuat

  kek dan "uga donut# onut adalah makanan yang berasaskan yis dan memerlukan masa untuk 

  kembang 0proses pro2ing1# 'ebelum memasak donut, doh perlu direhatkan selama sekurang-

  kurangnya selama 3 minit sebelum dibentuk men"adi donut menggunakan a%uan# &ara yang

  digunakan untuk membuat donut ialah all +in,one !ethod  iaitu dengan men%ampurkan semua

   bahan kering ke%uali garam dan di ayak bersama# 'eterusnya bagi kek pula, kaedah yang

  digunakan ialah kaedah en"ut di mana gula dan telur dipukul sehingga kembang sebelum tepung,

  air dan lobak merah dimasukkan# 'erbuk kayu manis di%ampurkan dengan lobak merah sebelum

  dimasukkan ke dalam adunan kek#

  Kami berharap dengan ilmu dan pengetahuan baru yang dipela"ari, dapat kami

  aplikasikan pada masa-masa hadapan#

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  28/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  AMPIRAN 

  onut

  )I KETERANGAN GAM)AR  ! $epung roti di ayak bersama-sama gula#

  = &ampurkan yis ke dalam adunan yang

  telah di ayak#

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  29/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  3 Masukkan telur dan air se"uk sedikit demi

  sedikit# /li doh# Masukkan butter 

  sehingga doh sebati dan elastik#

  5 oh dibulatkan dan direhatkan selama 3

  minit di dalam pro-er #

  ? 'elepas 3 minit, doh ditumbuk dan

  ditorak#

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  30/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  > oh dibentuk men"adi donut

  menggunakan a%uan#

  B :oreng donut dan toskan untuk  

  membuang minyak lebihan#

  @ *ias donut dan peragakan#

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  31/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  Carrot cake "ones

  )I KETERANGAN GAM)AR 

  ! &ampurkan lobak merah, serbuk kayu manis

  dan alnut di dalam bekas serta diletakkan

  di tepi#

  = Pukul telur dan gula perang sehingga

  kembang#

  3 Masukkan tepung sedikit demi sedikit#

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  32/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  5 'etelah adunan siap diputar, masukkan

  lobak merah yang telah di%ampur sebuk 

  kayu manis dan alnut#

  ? $uangkan adunan kek ke dalam a%uan yang

  telah diglis dengan mentega#

  > 'e"ukkan sebelum menghias menggunakan

   butter%ream#

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  33/33

   PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  B Paipkan krim mengikut kreati2iti sendiri

  4 $aburkan lebihan alnut dan badam sebagai

  hiasan# 'edia dipotong dan dihidang#