Pentaraan Format Kolej Vokasional

of 35 /35
SEKTOR PEMBINAAN UJIAN AKADEMIK LEMBAGA PEPERIKSAAN PENETAPAN STANDARD INSTRUMEN PENTAKSIRAN KOLEJ VOKASIONAL (KV) SEMESTER 1 & 2 MATA PELAJARAN AKADEMIK TAHUN 2012

Embed Size (px)

description

pentaksiran KV

Transcript of Pentaraan Format Kolej Vokasional

 • SEKTOR PEMBINAAN UJIAN AKADEMIKLEMBAGA PEPERIKSAANPENETAPAN STANDARDINSTRUMEN PENTAKSIRAN KOLEJ VOKASIONAL (KV)SEMESTER 1 & 2

  MATA PELAJARAN AKADEMIK

  TAHUN 2012

  *

 • BilKod MPMata Pelajaran1A01BAHASA MELAYU2A02BAHASA INGGERIS3A03MATHEMATICS4A04SCIENCE5A05SEJARAH6A06PENDIDIKAN ISLAM7A07PENDIDIKAN MORAL

 • BILPERKARABAHASA MELAYU A011011Jenis InstrumenUjian Subjektif2Jenis ItemRespons Terhad

  3Bilangan Soalan4 soalan wajib4Jumlah MarkahSoalan 1:15 markah Soalan 2:20 markah Soalan 3:15 markah Soalan 4:50 markah

  Markah Penuh : 100 markah5Wajaran70%6Tempoh Ujian2 jam7KonstrukSoalan 1:Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa(Morfologi, Sintaksis, Peribahasa)Soalan 2:Petikan Kemahiran Membaca, Memahami dan Menyusun Idea (memproses maklumat)Soalan 3:Novel - Kemahiran Membaca, Memahami dan Membuat UlasanSoalan 4:Kemahiran Menulis (Karangan)(Berdasarkan Bahan Rangsangan)8Cakupan KonteksBidang pembelajaran dalam Semester 1

 • BILPERKARABAHASA INGGERIS A021011Jenis InstrumenUjian ObjektifUjian Subjektif2Jenis ItemObjektif Aneka PilihanObjektifRespons TerhadRespons Terbuka3Bilangan Soalan5 bahagian wajib4Jumlah MarkahSeksyen A:15 markah Seksyen B:45 markah

  Markah Penuh : 60 markah5Wajaran100%6Tempoh Ujian1 jam 45 minit7KonstrukSeksyen ABahagian 1dan 2:Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

  Seksyen BBahagian 1dan 2:Pengetahuan dan Kemahiran BahasaBahagian 3:Karangan (Berdasarkan Bahan Rangsangan)

  8Cakupan KonteksBidang pembelajaran dalam Semester 1

 • BILPERKARAMATHEMATICS A031011Jenis InstrumenUjian Subjektif2Jenis ItemObjektif Aneka PilihanRespons Terhad3Bilangan SoalanBahagian A : 25 soalan wajibBahagian B : 5 soalan wajib4Jumlah MarkahBahagian A:25 markah Bahagian B:35 markah

  Markah Penuh : 60 markah5Wajaran100%6Tempoh Ujian1 jam 30 minit7KonstrukBahagian APengetahuan dan Kefahaman, Kemahiran Menghitung,Kemahiran Aplikasi

  Bahagian BPengetahuan dan Kefahaman, Kemahiran Menghitung,Kemahiran Aplikasi8Cakupan KonteksBidang pembelajaran dalam Semester 1

 • BILPERKARASCIENCE A04101SCIENCE A041021Jenis InstrumenUjian SubjektifUjian ObjektifUjian Amali2Jenis ItemObjektif Aneka PilihanObjektifRespons TerhadStrukturAmali3Bilangan SoalanBahagian A : 20 soalan wajibBahagian B : 5 soalan wajib5 Elemen5 Nilai Saintifik4Jumlah MarkahBahagian A:20 markah Bahagian B:30 markah

  Markah Penuh : 50 markahMarkah Penuh : 20 markah5Wajaran100%6Tempoh Ujian1 jam 30 minit1 jam 30 minit7KonstrukBahagian APengetahuan dan Kefahaman, Kemahiran Aplikasi

  Bahagian BPengetahuan dan Kefahaman, Kemahiran AplikasiKemahiran Proses SainsKemahiran Manipulatif SainsNilai Saintifik8Cakupan KonteksBidang pembelajaran dalam Semester 1

 • ITEM CONTOHKELUAR

 • ITEM CONTOHKELUAR

 • ITEM CONTOHKELUAR

 • ITEM CONTOHKELUAR

 • ITEM CONTOHKELUAR

 • ITEM CONTOHKELUAR

 • BILPERKARASEJARAH A051011Jenis InstrumenUjian ObjektifUjian Subjektif2Jenis ItemObjektif Respons TerhadStrukturEsei3Bilangan Soalan8 soalan wajib4Jumlah MarkahMarkah Penuh : 70 markah5Wajaran100%6Tempoh Ujian2 jam7KonstrukPengetahuan, Kefahaman dan Nilai Patriotisme8Cakupan KonteksBidang pembelajaran dalam Semester 1

 • BILPERKARAPENDIDIKAN ISLAM A06101PENDIDIKAN ISLAM A061021Jenis InstrumenUjian ObjektifUjian SubjektifUjian Tilawah dan Hafazan2Jenis ItemObjektifRespons TerhadTilawah3Bilangan Soalan4 soalan wajib2 Tugasan(Tilawah dan Hafazan)4Jumlah MarkahMarkah Penuh : 60 markahMarkah Penuh : 20 markah5Wajaran100%6Tempoh Ujian1 jam 15 minit15 minit7KonstrukPengetahuan dan Kefahaman, Kemahiran Aplikasi

  Kemahiran amali8Cakupan KonteksBidang pembelajaran dalam Semester 1

 • LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIACONTOH ITEM MENGIKUT KONSTRUKPENGETAHUAN:Gariskan jawapan yang betul di dalam kurungan bagi melengkapkan pernyataan.i)Hukuman sebat (40 / 80 / 100) kali dikenakan kepada penzina yang belum berkahwin.ii)Kaum nabi (Nuh a.s. / Hud a.s. / Lut a.s.) dibinasakan oleh Allah SWT kerana telah melakukan perbuatan homoseks.

  [2 markah]

 • LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIACONTOH ITEM MENGIKUT KONSTRUKPEMAHAMAN:Tuliskan sama ada Rukun Iman atau Rukun Islam pada pernyataan di bawah.i)Amalan manusia di dunia akan dihitung ketika di akhirat nanti.

  ii)Allah SWT mengatur segala yang berlaku di alam ini mengikut kehendak-Nya.

  [2 markah]

 • LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIACONTOH ITEM MENGIKUT KONSTRUKKEMAHIRAN BACAAN:Baca potongan ayat berikut dengan betul dan tartil

  ]* Konstruk kemahiran hanya diuji dalam Kertas 2 sahaja

 • BILPERKARAPENDIDIKAN MORAL A071011Jenis InstrumenUjian ObjektifUjian Subjektif2Jenis ItemBahagian A:ObjektifBahagian B: Berstruktrur3Bilangan SoalanBahagian A:5 soalan wajibBahagian B: 5 soalan wajib4Jumlah MarkahBahagian A:30 markahBahagian B: 50 markahMarkah Penuh : 80 markah5Wajaran100%6Tempoh Ujian1 jam 30 minit7KonstrukPengetahuan, Kefahaman dan Kemahiran Aplikasi8Cakupan KonteksBidang pembelajaran dalam Semester 1

 • FORMAT PENTAKSIRAN BERTERUSANKOLEJ VOKASIONAL LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • MESYUARAT PENATARAN KURIKULUM SEMESTER 2 KOLEJ VOKASIONALBAGI MODUL MATEMATIK, SAINS DAN SEJARAHHOTEL QUALITY SHAH ALAM23 HINGGA 26 JULAI 2012Tarikh: 25 Julai 2012Sesi: Perbincangan Pentaksiran Berterusan dan Pentaksiran PusatHasil perbincangan yang dibuat oleh 15 wakil daripada Kolej Vokasional(KV) telah memutuskan cadangan untuk kerangka tugasan pentaksiran berterusan (PB) seperti yang berikut:

 • 166.pdf

  Tugasan 30% untuk PBS mata pelajaran Matematik KV Semester 1 & 2

  PERKARA / TUGASAN KEKERAPAN PERATUSAN JENIS PERKARA / TUGASAN

  Kehadiran (sakit / kokurikulum / ponteng)

  Setiap kuliah 10% Individu (bundarkan/genapkan)

  Kuiz 4 kali 10% Individu

  Guided Tutorial (latihan pengukuhan)

  Berterusan

  10% Individu / Kumpulan

  Jumlah 30%

  PERKARA / TUGASAN APA YANG DIUKUR

  Kuiz

  Selepas selesai setiap topik dalam DSK KV Sem 1 & 2 Instrumen kuiz internal (masa,bilangan item,markah)

  Tutorial

  Jenis tutorial

  Selepas P&P atau semasa P&P Ada pembentangan Homework Group work / individual Berterusan (on-going process)

  Topik

  SEMESTER 1 1.Numbers 2.Measurements 3.Perimeter and Area 4.Solid Geometry 5.Circles SEMESTER 2 1.Ratios,proportions and rates 2.Coordinate geometry 3.Transformations 4.Statistics

 • SAINSLEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • CADANGAN TUGASAN PENTAKSIRAN BERTERUSAN (SEMESTER 2)Catatan:Perubahan yang sesuai dengan konteks dan pelajar boleh dilakukan.Contoh tugasan-tugasan yang dibincangkan adalah sebagai panduan.

  BILTUGASANKUANTITIKONSTRUK / KRITERIAPENSKORAN1Laporan amali2 laporanPerubahan jirim),Kakisan Logam dan AloiKemahiran proses sainsNilai murniLaporanNilai murni(30 markah)2Kuiz 3 kuiz(mencakupi setiap subtopik)(10 item setiap kuiz)PengetahuanKefahamanKemahiran(30 markah)3Folio 1 folio(Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar)Merangkumi:Format PendahuluanDefinisi Kandungan / content RujukanLampiranKekemasan(30 markah)4Kehadiran(10 markah)

 • PENTAKSIRAN BERTERUSAN (PB) PENDIDIKAN MORALKOLEJ VOKASIONAL LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • ELEMEN DAN ASPEK YANG DINILAI

  Elemen dan aspek yang dinilai adalah seperti berikut:Semester 1:Penghasilan folio dan Pembentangan hasil kerja folio.Semester 2:Aktiviti kerja amal, pendokumentasian pembentangan.Semester 3:Penghasilan buku skrap dan pembentangan.Semester 4:Penghasilan folio dan pembentangan folio.

 • Pentaksiran Kerja Kursus

  Pentaksiran elemen Iltizam dinilai berdasarkan aspek berikut:Penghasilan Kerja Kursus Secara Berkumpulan Calon dikehendaki menghasilkan SATU kerja kursus secara berkumpulan yang berkaitan dengan Modul Pendidikan Moral bagi setiap semester.

 • SEMESTER 1: PENGHASILAN FOLIOKONSEP ASAS MORALPilih satu tajuk sahaja.1 Adat resam pelbagai kaum di Malaysia2 Amalan keagamaan pelbagai kaum di Malaysia3 Amalan, kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum di Malaysia.4 Amalan undang-undang di Malaysia.* Tajuk-tajuk lain yang bersesuaian.

 • SEMESTER 2: AKTIVITI KERJA AMAL PERKEMBANGAN DIRIPilih satu aktiviti sahaja.1 Bergotong-royong membersihkan kawasan kolej2 Membimbing calon lain terutama yang lemah dalam pelajaran atau permainan3 Membaik pulih perabot kolej4 Mengumpul bahan-bahan bacaan untuk perpustakaan5 Mengindahkan atau mencantikkan kawasan kolej6 Menyediakan kemudahan sekolah seperti papan tanda dan peti surat7 Membersihkan taman rekreasi8 Menceriakan kantin kolejMelawat rumah orang tua9 Melawat rumah anak yatim* Tajuk-tajuk lain yang bersesuaian.

 • SEMESTER 3: PENGHASILAN BUKU SKRAPREMAJA DAN ISU MORALPilih satu tajuk sahaja.1 Isu alam sekitar2 Penyalahgunaan dadah3 Pembuangan bayi4 Lumba haram atau merempit5 RasuahPenyalahgunaanLaman sosial6 Plagiat/Cetak rompak7 Menderma organ8 Konflik Identiti* Tajuk-tajuk lain yang bersesuaian.

 • SEMESTER 4: PENGHASILAN FOLIO ETIKA MORAL DALAM KERJAYAPilih satu tajuk sahaja.1 Amalan budaya kerja cemerlang2 Hubungan antara pekerja dan majikan3 Etika pelbagai kerjaya* Tajuk-tajuk lain yang bersesuaian.

 • contoh tugasan

  Pentaksiran BerterusanPendidikan IslamKOLEJ VOKASIONAL LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIACADANGAN TUGASAN PENTAKSIRAN BERTERUSAN SEMESTER

  BILTUGASANKUANTITIKONSTRUK/KRITERIAPENSKORAN1.Kuiz- 30 soalan objektif- 2 kali: 1. Tajuk-tajuk Akidah 2. Tajuk-tajuk IbadahPengetahuan & Kefahaman30 markah2.Kertas kerja / Slide Multimedia / Folio - 1 kaliContoh:1. Hasilkan satu persembahan multimedia (slide show) yang bertajuk: Perkara-perkara yang boleh membatalkan iman.Pengetahuan & Kefahaman60 markah3.Kehadiran10 markahJUMLAH MARKAH100 markah

 • *

 • Fungsi 4PLembaga PeperiksaanJabatan Pelajaran NegeriPelajaran DaerahBahagian Pembangunan KurikulumBahagian Pendidikan Teknik dan VokasionalJemaah Nazir dan Jaminan KualitiJabatan Pembangunan Kemahiran

 • Sekian, terima kasih.

  *

  *