Bab 1 -Pengurusan Dan Kepimpinan Updated

download Bab 1 -Pengurusan Dan Kepimpinan Updated

of 56

 • date post

  01-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  65
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Pengurusan Pelajar

Transcript of Bab 1 -Pengurusan Dan Kepimpinan Updated

Pengurusan Pembangunan Pelajar

Pengurusan Pembangunan PelajarSGDU2123Penyampai: AHMAD BIN ISMAILProgram Khas Pensiswazahan Guru BesarDefinisi PengurusanPengurusan ialah PROSES mencapai objektif sesebuah organisasi melalui kerjasama dengan staf organisasi berkenaan dalam keadaan persekitaran yang sentiasa berubah-ubah.

Nota syarahan School Management and Organization oleh Dr Mohd Hasani DaliDefinisi Pengurusan Pengurusan ialah proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal daya usaha anggota-anggota organisasi dan menggunakan sumber-sumber lain organisasi bagi mencapai matlamat-matlamat organisasi yang ditetapkan.James A.F. Stoner & Charles Wankel dalam PENGURUSAN, Edisi ke tiga.Definisi PengurusanPengurusan ialah proses pencapaian objektif sesebuah organisasi melalui koordinasi kemudahan-kemudahan sumber manusia, kemudahan fizikal dan ketersediaan peruntukan kewangnan melalui perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawalan elemen-elemen dalam organisasi berkenaan.Definisi PengurusanPengurusan boleh ditakrifkan sebagai proses sosial yang dibentuk untuk memberikan kerjasama, penglibatan, campur tangan dan penyertaan orang lain ke arah pencapaian yang lebih berkesan terhadap sesuatu objektif yang ditetapkan. Peter F. DruckerSekolah merupakan organizational embodiment dalam institusi sosial yang besar di mana fungsi utamanya ialah membawa perubahan dalam pembangunan individu pelajar .

Driven in Organizations Through Contractual Agreement ( 1968: 114 115 )Pengurusan HEM merupakan satu proses mengendali resos-resos sama ada manusia atau fizikal dengan tujuan untuk mencapai objektif pada tahap yang memuaskan. Dalam masa yang sama ianya dapat memberikan rasa kepuasan, semangat kerjasama dan disiplin yang tinggi di kalangan ahli-ahli dan semua pihak yang terlibat dalam institusi sekolah sama ada pentadbir, pelajar, guru, kakitangan sokongan, ibu bapa dan masyarakat.Pengurusan adalah satu prosesProses merupakan satu cara yang teratur melakukan kerja. Kita mentakrifkan pengurusan sebagai satu proses kerana semua pengurus tidak kira apapun kecenderungan atau kemahirannya, terlibat dalam aktiviti-aktiviti tertentu yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai matlamat yang dihasratkan.Proses PengurusanProses pengurusan melibatkan prinsip / asas / elemen-elemen pengurusan seperti berikut:Perancangan (planning )Pengorganisasian ( organizing )Pengarahan ( directing)Pengawalan ( controlling )PerancanganDalam perancangan para pengurus menentukan terlebih dahulu tentang matlamat dan tindakan mereka berasaskan visi dan misi organisasi. Perancangan dirangka berdasarkan kemudahan sumber manusia, fizikal dan sumber kewangan yang tersedia. Proses menentukan objektif dan operasi untuk aktiviti-aktiviti HEM dijalankan bertujuan untuk mencapai matlamat pembangunan pelajar dengan cara yang lebih berkesan.Pengorganisasian ( pengelolaan )Dalam pengorganisasian pengurus menyelaras sumber-sumber tenaga manusia dengan kemudahan-kemudahan fizikal serta peruntukan kewangan yang terdapat. Keberkesanan organisasi bergantung kepada keupayaan pengurus menggunakan sumber secara maksimum dalam menguruskan program HEM .Pengarahan / KepimpinanMenyatakan kemampuan pengurus mengarah dan mempengaruhi para subordinat bertindak supaya mereka melaksanakan tugas-tugas yang perlu. Dengan mewujudkan suasana kerja yangn kondusif, pengurus membantu subordinat supaya memberikan khidmat yang sebaik-baiknya . Kepimpinan melibatatkan motivasi, penyeliaan dan penyelarasan terhadap program HEM yang dijalankan.PengawalanPengawalan bererti para pengurus berusaha memastikan bahawa organisasi bergerak ke arah pencapaian matlamatnya. Sekiranya sebahagian daripada organisasi bergerak mengikut arah yang salah, pengurus akan mencari sebab dan membetulkan arah haluannya. Pengawalan melibatkan laporan, maklum balas, tindak ikut untuk memperbaiki program HEM yang dilaksanakan.Gambarajah Proses Pengurusan - PODCProses PengurusanPerancanganPengarahanPengawalanPengorganisasian14Gambarah Proses Pengurusan P-D-C-AOrganizationPlanCheckActionDoPDCA Cycle

Plan=ManagementDo=WorkerCheck=InspectorAction=ManagementGambarajah Kemahiran Dalam PengurusanAsas Kemahiran PengurusanKemahiran Pengurusan MasaKemahiran KomunikasiKemahiran KonsepsiKemahiran TeknikalKemahiran Membuat KeputusanKemahiran InterpersonalKemahiran DiagnostikP E N G U R U S A NMatlamat-matlamat Organisasi Yang DitetapkanMerancangMengorganisasiMemimpinMengawalTAJUK:KEPIMPINAN DALAM PENGURUSANDefinisi Kepimpinan1. Kepimpinan adalah cara /seni memotivasikan sekumpulan manusia untuk bekerjasama dalam usaha mencapai matlamat yang dikongsikan bersama.2. Satu proses bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain supaya melaksanakan tugas dengan penuh kerelaan supaya matlamat organisasi tercapai. (Dr Ishak Sin)Definisi Kepimpinansambung3. Kepimpinan merupakan tindakan mempengaruhi orang lain ( subordinat ) untuk memahami dan bersetuju untuk melaksanakan dan bagaimana melaksanakan sesuatu secara berkesan, dan ianya merupakan satu proses memudahkan individu untuk melaksana dan mencapai matlamat yang dikongsikan. ( Yolk )ELEMEN TERPENTING KEPIMPINANPemimpinMengenakan pengaruh keatas pengikutUntuk membuat perubahanMencapai matlamat organisasi

FUNGSI KEPIMPINANPerancangan (planning) Mendaya usaha (initiate)Mengawal (controling)Menyokong (supporting)Memberitahu (inform)Menilai (evaluate)Membina wawasanPenghubung Menjelaskan nilaiFUNGSI KEPIMPINAN.sambungMenjadi modelMengupaya orang bawahan (empowering)MembimbingMengukur dan menilaiMembina pasukanMembuat perubahan kepada organisasiLeader to keep hope alivePERANAN PEMIMPINPemikirPerancangPengurusPenggerak perubahanPendidikJurulatihPembimbingPenasihatPendakwahSUMBER KUASA Pangkat dan gelaranGanjaran dan pujukanKedudukanKelulusan KemahiranPengalamanKomunikasiKarismaHubunganKetrampilanIlmu dan maklumatSUMBER KUASA .sambungJaringan dan rangkaianKedudukan sosial-ekonomiJenis orang bawahan (pendokong)RUMUSAN SUMBER KUASA1. KUASA SAH (Legitimate power); Kuasa yang diberi oleh pihak atasan agar pemimpi berupaya memberi arahan kepada pengikut bawahan.2. KUASA GANJARAN (Reward power); Pengikut akur serta patuh jika pemimpi berupaya memberi ganjaran.3. KUASA PAKSAAN (Coercive power); Kebolehan pemimpin mengenakan paksaan kepada pengikut, pengikut menjangkanya dan terus ikut serta patuh.4 . KUASA PAKAR (Expert power); Kepakaran seorang pemimpian yang membawa kepatuhan mengikut, kerana percaya pemimpin ada pengalaman, pengetahuan dan kepakaran.5. KUASA RUJUKAN (Referent power); Berpunca dari perasaan tertarik, kagum dan hormat pengikut, sehingga beranggapan pemimpin itu sebagai model yang perlu dicontohi.TAKTIK MEMPENGARUHI ORANGPUJUKAN RASIONALDAYA TARIKAN INSPIRASIPERUNDINGANBERBUAT BAIKTARIKAN PERIBADISIFAT-SIFAT PEMIMPINCerdas BijaksanaKuat ingatanFasihBerorientasi kejayaanBerpendidikanBermotivasi tinggiBertanggungjawabAsertifSIFAT-SIFAT PEMIMPINsambunganIngin menguasai dan mengawal orang lain.BertenagaJujurSensitif kepada orang lainFleksibelBerkeyakinan tinggiBeraniTegas

SIFAT-SIFAT PEMIMPINsambunganTegasTenangBerdiplomasiBerfikiran strategikAdil Merendah diriKarismatikGaya KepimpinanTerdapat tiga gaya kepimpinan yang lazim diamalkan ( Continuum of Leadership Styles):

Gaya Kepimpinan AutokratikGaya Kepimpinan DemokratikGaya Kepimpinan Laissez - faireGaya Kepimpinan AutokratikPemimpin autokratik adalah berorientasikan tugas, bekerja berdasarkan sasaran kerja dan deadline. Pemimpin autokratik membuat keputusan tanpa merujuk kepada pekerja bawahan. Aliran komunikasi adalah daripada atas ke bawah sahaja dimana pemimpin memberi arahan dan pekerja diharapkan mengikut arahan yang diberi tanpa soal jawab. Komunikasi dari bawah ke atas hampir tiada.Gaya Kepimpinan Autokratik/Walaupun kepimpinan autokratik tidak popular dalam pengurusan moden, dalam situasi tertentu pengurusan seperti ini sangat berkesan, contohnya apabila berlaku kebakaran di hotel dan dalam tindakan ketenteraan. Ia berkesan di Malaysia di masa pengurusan ladang di bawah penjajahan Inggeris dahulu.Kepimpinan AutokratikPemimpinSubordinatSubordinatSubordinatKepimpinan DemokratikDalam kepimpinan demokratik, pengurus menggalakkan subordinat memberi pendapat dan pandangan dalam membuat keputusan. Terdapat pelbagai arah aliran komunikasi dalam bentuk kepimpinan demokratik. Subordinat merasakan mereka dihargai. Dalam gaya kepimpinan demokratik, proses membuat keputusan menjadi lebih cepat dan lebih baik.Kepimpinan Demokratik Keputusan yang dibuat lebih mudah dilaksanakan kerana subordinat memberi sumbangan dalam proses membuat keputusan. Moral kerja subordinat juga tinggi dan semangat kekitaan serta milik bersama dapat dipupuk. Gaya kepimpinan seperti ini berkesan apabila tenaga kerja berpendidikan di mana mereka ada idea dan tidak segan silu memberi pendapat dan pandangan.Kepimpinan DemokratikPemimpinSubordinatSubordinatSubordinatGaya Kepimpinan Laissez-faireDalam kepimpinan gaya laissez-faire, penglibatan pemimpin dalam pengurusan berada dalam peringkat minimum. Pekerja diberi banyak kebebasan untuk membuat keputusan. Pada amnya pemimpin seperti ini adalah tidak berkesan. Gaya kepimpinan seperti ini adalah berkesan dalam situasi yang unik yang melibatkan kreativiti tinggi. Contohnya pereka fesyen, artis, pelukis dan penyelidik.Gaya Kepimpinan Laissez-fairePemimpinSubordinatSubordinatSubordinatLeadership Continuum ModelAutocratic ManagerDemocratic ManagerLaissez-faire ManagerUse of authority by managerArea of freedom by subordinate

Hubungan manusia bermaksud corak komunikasi antara pengurus dengan subordinat dalam sesebuah organisasi. Corak komunikasi bergantung kepada gaya kepimpinan yang diamalkan.Apakah Hubungan Manusia?

Gaya Kepimpinan Autokratik

Gaya Kepimpinan Demokratik / Hubungan Manusia