FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI KELEMAHAN · PDF filePengajaran Dan Pembelajaran Mempengaruhi ......

of 25 /25
FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI KELEMAHAN PELAJAR-PELAJAR TINGKATAN EMPAT SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DALAM PENGGUNAAN PERISIAN AUTOCAD DI DAERAH JOHOR BAHRU AZMAN BIN IBRAHIM @ TAMRIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Embed Size (px)

Transcript of FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI KELEMAHAN · PDF filePengajaran Dan Pembelajaran Mempengaruhi ......

 • FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI KELEMAHAN PELAJAR-PELAJAR TINGKATAN EMPAT SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DALAM

  PENGGUNAAN PERISIAN AUTOCAD DI DAERAH JOHOR BAHRU

  AZMAN BIN IBRAHIM @ TAMRIN

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • ii

  Faktor-Faktor Mempengaruhi Kelemahan Pelajar-Pelajar Tingkatan Empat

  Sekolah Menengah Teknik Dalam Penggunaan Perisian AutoCAD Di Daerah

  Johor Bahru

  Azman Bin Ibrahim @ Tamrin

  Laporan Projek Sarjana Muda Ini Di Kemukakan Sebagai Memenuhi Syarat

  Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  2006

 • v

  DEDIKASI

  Ya Allah Ya Robi !

  Hanya Dikaulah Yang Ku Sembah,

  Tiada Tuhan Yang Layak Di Sembah Melainkan Engkau Ya Allah.

  Sesungguhnya Engkaulah Yang Memberi Taufik Dan Hidayah,

  Bagi Melakukan Sesuatu Pekerjaan, Dan Tiada

  Daya Upaya Melainkan Dengan

  Pertolongan Dari Mu Jua

  Ya Allah.

  Istimewa buat insan tersayang, isteri tercinta..

  Tidak lupa emak, abah, ibu dan bapa mertua yang berada di kampung.

  Begitu jua kakak, adik-adik serta anak-anak saudaraku, sesungguhnya dorongan,

  sokongan dan juga bantuan yang dihulurkan tidak akan ku lupakan bagi mengejar

  impian ini. Semoga kejayaan ini dapat kita kongsi bersama untuk

  Kebahagiaan dunia dan akhirat

  InsyaAllah.

 • vi

  PENGHARGAAN

  Pertama-tama sekali saya mengucapkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran ke hadrat

  Allah S.W.T., kerana hanya dengan kudrat dan iradahNya sahajalah saya dapat

  menyiapkan tesis (PSM II) ini. Projek Sarjana Muda II yang saya sediakan ini adalah

  hasil daripada pemerhatian, penelitian, pemahaman, perbincangan dan tinjauan semasa

  membuat lawatan ke Sekolah Menengah Teknik, Johor Bahru serta perkongsian

  pengalaman dengan guru-guru dalam bidang teknik dan vokasional. Selain itu saya juga

  menggunakan rujukan beberapa buah buku, surat khabar dan kajian PSM yang lepas

  sebagai bahan untuk menghasilkan PSM II ini.

  Akhirnya dengan tunjuk ajar, nasihat serta kerjasama yang erat dari pensyarah

  pembimbing, guru-guru serta rakan yang lain, maka PSM II ini dapat disiapkan. Ribuan

  terima kasih diucapkan kepada pensyarah pembimbing yang dedikasi, optimis serta

  murah hati, Dr. Muhammad Sukri Bin Saud yang banyak mencurahkan ilmu pengetahuan

  dan pengalaman dalam proses menyempurnakan PSM ini. Segala tunjuk ajar dan

  bimbingan ini amatlah di hargai dan hanya Allah S. W.T. sahajalah yang dapat membalas

  segala kebaikan tuan.

  Tidak lupa juga ucapan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan PKPG 2003 /

  2006 yang sudi memberikan idea dan kerjasama. Kepada ahli keluarga khususnya emak

  dan abah yang bersusah payah mendidikku dari kecil, semoga rahmat Allah S.W.T

  sentiasa melimpahimu, isteri tersayang yang banyak berkorban demi kejayaan ini bagi

  kebahagian kita bersama, sesungguhnya pengorbanan, kesabaran dan sokongan anda

  semua menjadi pendorong serta motivasi untukku terus berjuang sehingga berjaya

  insyaAllah

  Semoga PSM ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan tambahan yang berfaedah

  kepada semua pihak, khususnya para pendidik, pihak sekolah dan juga Kementerian

  Pelajaran bagi memartabatkan ilmu pengetahuan dan juga kebaikan anak-anak bangsa

  kita bersama.

 • vii

  ABSTRAK

  Faktor kelemahan dalam menguasai perisian AutoCAD dikalangan pelajar-pelajar

  tingkatan empat sekolah menengah teknik di daerah Johor Bahru telah mendapat

  perhatian para penyelidik. Dalam konteks kajian ini, hanya empat faktor sahaja yang

  dikaji iaitu faktor pengetahuan tentang komputer, kemahiran menggunakan komputer,

  kelengkapan makmal dan faktor pengajaran dan pembelajaran (P&P) guru. Seramai 80

  orang pelajar tingkatan empat lelaki dan perempuan di dua buah Sekolah Teknik di

  daerah Johor Bahru telah terlibat dalam kajian ini. Instrumen kajian yang digunakan

  untuk mengukur dapatan kajian ialah kaedah soal selidik. Ia mengandungi sembilan item

  pada bahagian A dan 40 item pada bahagian B dalam bentuk Skala Likert. Nilai

  kebolehpercayaan alat kajian adalah = 0.803. Analisis statistik deskriptif telah

  digunakan dalam tatacara menganalisis data. Dapatan dianalisis secara berkomputer

  menggunakan Statistical Package for the Social Science dan secara manual bagi

  mendapatkan jumlah peratus, min dan kekerapan. Dapatan kajian menunjukkan faktor

  pengetahuan tentang komputer mempengaruhi kelemahan pelajar adalah tinggi.

  Manakala dapatan kajian mengenai faktor kemahiran menggunakan komputer,

  kelengkapan makmal dan pengajaran & pembelajaran guru menunjukkan tahap yang

  sederhana dalam mempengaruhi kelemahan pelajar untuk menggunakan perisian

  AutoCAD.

 • viii

  ABSTRACT

  Factors of weakness in dominating AutoCAD software among the form four

  students have made interest for researchers. In this study contexts, only four factors to be

  studied, those were knowledge, skill, laboratorys equipment and teaching & learning of

  teacher. A total number of 80 form four students, boys and girls from two Technical

  Schools in Johor Bahru involved in this study. A set of questionnaire was used as an

  instrument for this purpose. It consisted nine items in section A and 40 items in section B

  in the form of Likert Scale. Reliability value of the instrument was = 0.803.

  Descriptive statistical analysis was used to obtain the data analysis. The collected data

  was analyzed by using Statistical Package for the Social Science and manually to obtain

  the percentages, mean and frequencies. The result showed that the factor of knowledge

  in computer influenced the weakness of students was high. Whereas the factors of skill

  in computer laboratorys equipment and teaching & learning of teacher were average in

  influencing the weakness of students using AutoCAD software.

 • ix

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  PENGESAHAN TESIS i

  JUDUL ii

  KELULUSAN PENYELIA iii

  PENGAKUAN iv

  DEDIKASI v

  PENGHARGAAN vi

  ABSTRAK vii

  ABSTRACT viii

  KANDUNGAN ix

  SENARAI JADUAL xiii

  SENARAI RAJAH xiv

  SENARAI LAMPIRAN xv

  I PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latarbelakang Masalah 5

  1.3 Pernyataan Masalah 7

  1.4 Objektif Kajian 8

  1.5 Persoalan kajian 9

  1.6 Kepentingan Kajian 10

  1.7 Batasan Kajian 11

  1.8 Definisi Operasional 11

 • x

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  II SOROTAN KAJIAN

  2.1 Pengenalan 14

  2.2 Sejarah Perkembangan AutoCAD 15

  2.3 Penggunaan Komputer Dalam Bidang

  Pendidikan 17

  2.4 Kepentingan Penggunaan Perisian AutoCAD

  Di Sekolah 19

  2.5 Kegunaan AutoCAD Dalam Mata Pelajaran

  Lukisan Kejuruteraan Dan Mekanikal 21

  2.6 Kajian Lepas Berkaitan Dengan Punca Kelemahan

  Pelajar Dalam AutoCAD 23

  2.7 Rumusan 27

  III METODOLOGI

  3.1 Pengenalan 29

  3.2 Rekabentuk Kajian 29

  3.3 Tempat Kajian 30

  3.4 Populasi Dan Sampel Kajian 30

  3.5 Kajian Rintis 31

  3.5.1 Keboleh Percayaan Soal Selidik 32

  3.5.2 Kesahan Soal Selidik 33

  3.6 Instrumen Kajian 34

  3.7 Prosedur Kajian 36

  3.7.1 Peringkat Pertama 36

 • xi

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  3.7.2 Peringkat Kedua 37

  3.7.3 Peringkat Ketiga 38

  3.8 Analisa Data 40

  3.9 Penutup 42

  IV ANALISA DATA DAN KEPUTUSAN

  4.1 Pengenalan 43

  4.2 Analisis Data Bahagian A 44

  4.2.1 Jantina 44

  4.2.2 Bidang 45

  4.2.3 Bangsa 45

  4.2.4 Keputusan Penilaian Menengah Rendah 46

  4.2.5 Tempat tinggal 46

  4.2.6 Pekerjaan Bapa / Penjaga 47

  4.2.7 Pekerjaan Ibu 48

  4.2.8 Pendapatan Bapa / Penjaga 48

  4.2.9 Pendapatan Ibu 49

  4.3 Analisis Data Bahagian B 50

  4.3.1 Analisis Persoalan Kajian Pertama 50

  4.3.2 Analisis Persoalan Kajian Kedua 54

  4.3.3 Analisis Persoalan Kajian Ketiga 59

  4.3.4 Analisis Persoalan Kajian Keempat 63

  4.4 Analisis Keseluruhan 67

 • xii

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  V RUMUSAN DAPATAN, PERBINCANGAN DAN

  CADANGAN KAJIAN

  5.1 Pengenalan 70

  5.2 Rumusan Dapatan 71

  5.3 Perbincangan 72

  5.3.1 Perbincangan Demografi Responden 72

  5.3.2 Perbincangan Tentang Faktor Pengetahuan

  Mempengaruhi Kelemahan Pelajar 73

  5.3.3 Perbincangan Tentang Faktor Kemahiran

  Mempengaruhi Kelemahan Pelajar 75

  5.3.4 Perbincangan Tentang Faktor Kelengkapan

  Makmal Mempengaruhi Kelemahan Pelajar 77

  5.3.