Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

17
Faktor2 yang Mempengaruhi Pengangguran

description

Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Transcript of Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Page 1: Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Faktor2 yang MempengaruhiPengangguran

Page 2: Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Sebab2 Berlaku Pengangguran

1. Kitaran Perniagaan

2. Permintaan agregat yang rendah

3. Kejatuhan dalam penawaran agregat

4. Sebab lain

Page 3: Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Kitaran Perniagaan

Kegiatan ekonomi yg mengalami turun naik / keadaan ekonomi yg tidak menentu

Bila ekonomi stabil- permintaan agregat tinggidan kadar pengangguran rendah

Bila eko. tidak stabil- tingkat keluaran negaramerosot, bekalan wang berkurangan, permintaan agregat rendah, danpengangguran meningkat

Page 4: Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Permintaan agregat yang rendah

Kalau permintaan agregat rendah, berlakulebihan penawaran agregat

Memaksa pengeluar mengurangkankeluarannya

Banyak pekerja diberhentikan- menganggur

Bocoran melebihi suntikan

Page 5: Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Kejatuhan dalam penawaran agregat

Kerajaan bagi cukai mahal kepada pengeluar, pengeluar terbeban

Bagi kurangkan beban, ramai pekerjadiberhentikan kerja- menganggur

Kenaikan kos boleh berlaku jika kesatuansekerja minta upah ditingkatkan

Ramai tenaga kerja diberhentikan + dikurangkan

Page 6: Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Sebab lain

Pertumbuhan penduduk secara relatifnya lebih tinggiPerkembangan dalam tingkat teknologiPerubahan musimKekurangan mobiliti buruhKekurangan maklumat buruhKetidaksesuaian kemahiran buruhSikap buruh yg memilih pekerjaanKetidakpuasan dalam pekerjaanDasar upah minimumKetidakstabilan politik

Page 7: Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Kesan Pengangguran TerhadapSosioekonomi

1. Pembaziran sumber

2. Pertumbuhan ekonomi terjejas

3. Pendapatan per kapita berkurangan

4. Taraf hidup merosot

5. Kemahiran buruh akan hilang

6. Kadar kemiskinan meningkat

7. Masalah sosial

8. Ketidakstabilan politik

Page 8: Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Cara Mengurangkan Penganggurandan Meningkatkan Peluang Pekerjaan

1. Dasar fiskal mengembang

2. Dasar kewangan mengembang

3. Menambahkan peluang pekerjaan

4. Perancangan pembangunan sumber tenagamenusia

5. Kemahiran dan latihan buruh

6. Penyebaran maklumat yg lengkap

7. Reformasi tanah

8. Perancangan keluarga

Page 9: Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Dasar fiskal mengembang

Masalah pengangguran yg berlaku menunjukkanperbelanjaan agregat kurang daripada penawaranagregat

Cara tingkatkan perbelanjaan- melalui dasarbelanjawan kurangan

Mengurangkan cukai dan tambah perbelanjaankerajaan

Bila perbelanjaan meningkat ekonomi bertambahbaik, banyak firma ditubuhkan dan tenaga buruhbertambah-pengangguran akan berkurangan

Page 10: Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Dasar Kewangan Mengembang

Digunakan dengan menambahkan bekalanwang di pasaran-kadar bunga turun-kurangkankos meminjam-pelaburan meningkat-perbelanjaan agregat meningkat-ekonomiberkembang-permintaan buruh bertambah-pengangguran akan berkurangan

Page 11: Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Menambahkan peluang pekerjaan

Dapat diwujudkan dengan mewujudkanpeluang2 pekerjaan baharu/mengembangkansektor2 ekonomi yg berpotensi

Membuka tanah baharu-pertanian, perternakan-masalah pengangguranbermusim dan pengangguran x ketara dapatdikurangkan

Menyediakan tapak2 perindustrian danmenyediakan intensif2 tertentu

Page 12: Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Perancangan Pembangunan SumberTenaga Manusia

Bagi mengatasi masalah pengangguranstruktur-apabila berlaku kekurangankemahiran buruh

Perlunya perancangan yg sistematik dalampembangunan sumber tenaga manusia

Pembentukan modal insan di institusipengajian tinggi/institusi kemahiran

Page 13: Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Kemahiran dan Latihan buruh

Latihan kemahiran buruh dalam bidang teknikdan vokasional

Pihak berkuasa perlu menambahkan institusiteknik dan vokasional-politeknik

Mobiliti buruh akan bertambah-bantu merekadapatkan pekerjaan

Page 14: Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Penyebaran maklumat yang lengkap

Pengangguran geseran berlaku disebabkankekurangan maklumat tentang pekerjaan

Pihak berkuasa perlu memastikan majikanmenyediakan dan menyebarkan maklumat ygsecukupnya tentang hal2 pekerjaan(jenis,tempat,gaji, dll)

Maklumat boleh disebarkan melalui media cetak, media elektronik dll

Page 15: Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Reformasi Tanah

Sektor pertanian-sektor yg amat penting

Pihak berkuasa perlu menambahkan lagipembukaan tanah2 baharu

FELDA, FELCRA. KEJORA, KETENGAH danKESEDAR

Page 16: Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Perancangan Keluarga

Dilaksanakan di negara2 yg mengalami kadarpertumbuhan penduduk yg tinggi sedangkanpeluang pekerjaan terhad

Mengurangkan pertambahan bilanganpenduduk dan mengurangkan penawarantenaga buruh

Kaedah yg mengambil masa yg panjang untukmelihat kesannya

Page 17: Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Terima Kasih