instrumen penilaian vokasional

download instrumen penilaian vokasional

of 27

Embed Size (px)

Transcript of instrumen penilaian vokasional

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  1/27

  PPK 222KEMAHIRAN VOKASIONAL DALAM

  PENDIDIKAN KHAS

  Disediakan oleh :Mohamad Syakirin Aiman bin Safiei-113407

  Tengku Azniza binti Raja Arif-113434

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  2/27

  TAJUK

  Bincangkan tentang

  instrumen-instrumen yang

  digunakan bagi penilaianvokasional. Jelaskan garis

  panduan penilaian

  vokasional dan langkah-

  langkah yang terdapat dalamproses penilaian vokasional

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  3/27

  Satu proses bagi mendapatkan

  maklumat mengenai potensi individudalam bidang vokasional. Penilaian iniboleh dilakukan sebelum pelajar ditempatkan ke dalam program yang

  khusus, semasa dan selepas mengikutiprogram.

  DEFINISI PENILAIAN VOKASIONAL

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  4/27

  TUJUANPENILAIANVOKASIONAL

  Mendapatkanmaklumat mengenaipotensi individu dibidang vokasional

  Mengenal pastikebolehan

  pravokasional ataukeperluan hidup.

  Memberi maklumattentang pencapaian,minat, tabiat kerja,

  kemahiran kerja, sikapdan toleransi kerja.

  Menyediakan profilindividu.

  Pengubahsuaiankurikulum

  Cadangan khidmatsokongan

  Penempatan

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  5/27

  JenisPenilaian

  Formal TidakFormal

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  6/27

  PENILAIAN FORMAL

  Penilaian formal ialah satu

  penilaian yang dilakukansecara formal atau

  menggunakan instrumen

  tertentu dan direkodkan tahap

  penilaiannya

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  7/27

  PENILAIAN FORMAL

  Terdapat beberapa instrumen dalam penilaianformal iaitu :

  Sampel kerja

  Rekod peribadi pelajar Ujian dan Inventori

  APTICOM

  - Menggunakan komputer mengujikognitif, manipulatif dankecenderungan perceptual

  Rancangan Pendidikan Individu(RPI)

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  8/27

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  9/27

  1. Wawancara 2. Pemerhatian

  3. Inventoriekologi

  4. Inventoriminat

  5. Penilaiansituasi

  6. Portfolio7. Penilaian

  persembahan

  Penilaian

  Tidak Formal

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  10/27

  1. Wawancara Tujuan temubual adalah untuk memperolehi maklumat

  tentang latar belakang pelajar, minat, tingkah laku danlain-lain hal yang berkaitan dengan diri pelajar.

  2. Pemerhatian Melalui pemerhatian, guru dapat melihat cara kerja

  pelajar dan tingkah laku yang dilakukan sama ada

  sebelum, semasa dan selepas tugasan di lakukan.

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  11/27

  3. Inventori ekologi

  Membuat penilaian berkaitan dengan

  kemahiran sosial pelajar sama ada melalui

  pemerhatian, temubual, soal selidik atau lain-

  lain lagi kaedah yang sesuai.

  4. Inventori Minat

  mengetahui keperibadian pelajar seperti

  perkara yang disukai dan tidak disukai, cita-cita

  pelajar, matlamat pelajar dan sebagainya.

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  12/27

  5. Penilaian Situasi

  Penilaian yang di lakukan berdasarkan situasi ataukeadaan sebenar

  Contohnya

  Bekerja di restoran dan melakukan tugasan mengikutarahan majikan dan bekerja bersama-sama rakan yangterdiri daripada budaya dan keistimewaan yang berbezamalah bekerja bersama individu normal.

  6. Portfolio

  membuat portfolio mengenai tugasan yang dilakukan.

  pelajar akan dinilai hasil kerjanya berdasarkan porfolio

  yang berkemungkinan akan dihantar oleh guru atau pelajarsendiri semasa memohon untuk mendapatkan pekerjaan.

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  13/27

  7. Penilaian Persembahan

  menilai cara persembahan pelajar seperti

  cara bercakap atau penulisan mengenai

  tugasannya dan pengalamannya.

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  14/27

  GARIS PANDUAN PENILAIAN

  VOKASIONAL

  Sistem Ujian Ketukangan Kebangsaan MLVK

  Ujian dan Persijilan Ketukangan Kebangsaan yangdikendalikan oleh Majlis Latihan Vokasional

  Kebangsaan (MLVK) dibahagikan kepada 3peringkat seperti berikut:

  i) Peringkat Asas

  ii) Peringkat Pertengahan

  iii) Peringkat Tinggi

  Semua ujian mengandungi 2 kertas iaitu kertasujian amali dan kertas ujian teori. Sijil MLVK akandiberikan kepada calon-calon yang LULUS dalamkedua-dua kertas yang disebutkan.

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  15/27

  Bagi calon yang lulus dalam ujian amali dan

  gagal dalam ujian teori, keputusan

  muktamadnya ialah MENGULANG TEORI(MT). Calon tersebut dikehendaki

  menduduki semula kertas ujian teori

  sahaja dan sekiranya lulus ujian barulah

  keputusan muktamadnya LULUS.

  Bagi calon yang lulus dalam ujian teori dan

  gagal dalam ujian amali, keputusan

  muktamadnya ialah GAGAL.

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  16/27

  Ujian Amali

  Kertas soalan diluluskan oleh ahli-ahli panel yang

  menganggotai Panel Ujian Ketukangan. Kertas-kertas

  soalan dibuat berdasarkan Piawaian Ketukangan

  Kebangsaan.

  Mengggunakan Bahasa Melayu.

  Penilaian terhadap kerja atau projek amali dibuatmengikut skim pemarkahan.

  Semua kertas soalan ujian amali (kecuali peringkat

  asas) mengandungi perkara-perkara berikut:

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  17/27

  Kritikal

  Dinasihatkan berhati-hati, kerana pemberian markah di

  bahagian ini dalam bentuk 'DITERIMA' dan 'TIDAK

  DITERIMA' sahaja. Jika calon mendapat markah yang

  bertanda 'TIDAK DITERIMA', dia dianggap gagal dalam

  ujian tersebut.

  Tidak kritikal

  Hanya perlu mendapat 50 markah untuk lulus.

  Masa bagi kertas ujian amali ialah:Peringkat Asas: 6-9 jam

  Peringkat Pertengahan: 10-16 jam

  Peringkat Tinggi: 12-22 jam

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  18/27

  Ujian Teori

  Kertas ujian teori bagi kedua-dua Peringkat Asas dan

  Pertengahan adalah dalam bentuk objektif. Sama dengankertas ujian amali, kertas teori ini dibentuk berdasarkanPiawaian Ketukangan Kebangsaan.

  Kertas ujian bagi Peringkat Tinggi dalam bentuk esei. Ia

  dibentuk berdasarkan Piawaian Ketukangan Kebangsaanmeliputi semua perkara di Peringkat Asas hingga kePeringkat Tinggi.

  Menggunakan Bahasa Melayu.

  Masa bagi kertas ujian teori ialah:

  Peringkat Asas: 1 jam

  Peringkat Pertengahan: 1 1/2 jam

  Peringkat Tinggi: 3 jam

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  19/27

  KELAYAKAN UNTUK MEMOHON MENDUDUKI UJIAN

  KETUKANGAN KEBANGSAAN

  Calon-calon yang ingin memohon untuk

  menduduki Ujian Ketukangan Peringkat

  Asas mestilah:

  Berumur lebih daripada 17 tahun atau lebih

  daripada 15 tahun jika dalam Pusat Latihan/Institusi

  yang diiktiraf.

  Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 2

  tahun dalam bidang ketukangan yang dipohon atau

  mempunyai syarat minimum Piawaian Ketukangan

  Peringkat Asas dalam kursus latihan ketukangan

  yang diiktiraf.

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  20/27

  Calon-calon yang ingin memohon Ujian Ketukangan Peringkat

  Tinggi mestilah:

  Berumur lebih daripada 21 tahun

  Mempunyai Sijil Peringkat Pertengahan

  Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun

  dalam bidang ketukangan yang dipohon, selepas lulus

  Peringkat Pertengahan atau memenuhi syarat-syarat

  minimum Piawaian Ketukangan Peringkat Tinggi dalam

  kursus latihan ketukangan yang diiktiraf.

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  21/27

  LANGKAH-LANGKAHDALAMPROSESPENILAIAN

  VOKASIONAL

  Pemilihaninstrumen

  Melaksanakansatu pemilihan

  instrumen

  Mengumpuldata yangdiperolehi

  Laporanpenilaian

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  22/27

  1) Pemilihan Instrumen

  Penting kerana ketepatan dalam menggunakaninstrumen dapat membantu dalam mengumpuldata dan maklumat yang tepat berkaitan pelajar.Contoh instrumen yang boleh digunakan ialahtemuramah, pemerhatian dan senarai semak.

  2) Melaksanakan Satu Pemilihan Instrumen

  Pemilihan instrumen mestilah berdasarkankepada minat dan kecenderungan pelajartersebut.

  Instrumen temuramah.

  Contoh soalan yang boleh dikemukan kepadapelajar ialah berkaitan matlamat mereka sepertiApakah impian terbesar mereka?, Apakahperkara yang paling menakutkan mereka dalamkehidupan ini? dan sebagainya

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  23/27

  3) Mengumpul Data Yang Diperolehi

  Maklumat dan data yang diperolehi dikumpulkan Penting kerana maklumat yang diperolehi akan

  digunakan pada peringkat seterusnya rujukan untukmenyalurkan pelajar ke bidang kemahiran yangbersesuaian dengan mereka.

  4) Laporan Penilaian Data yang dikumpul hasil daripada temuramah akan

  dibuat dalam bentuk laporan yang mana akanmemudahkan guru membuat penilaian terhadap minat

  dan kecenderungan pelajar tersebut.

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  24/27

  1) Kenal pasti apa yang hendak dinilai2) Kenal pasti instrumen yang bersesuaian3) Dapatkan maklumat latar belakang pelajar4) Laksanakan penilaian menggunakan instrumen yang

  dipilih5) Kumpul data hasilan penilaian yang dijalankan selainmaklumat latar belakang pelajar6) Buat laporan penilaian berdasarkan maklumat yangdiperolehi.7) Buat kesimpulan tentang bidang vokasional yangsesuai bagi pelajar berkenaan.

  PROSESPENILAIAN VOKASIONAL

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  25/27

  KESIMPULAN

  Penilaian vokasional mampu membantupelajar dalam menentukan arah merekadalam program kemahiran vokasional.

  Langkah ini diambil untuk memastikanminat dan kecenderungan yang ada dalamdiri pelajar dapat dieksploitasisemaksimum mungkin dan tidak sia-sia

  begitu sahaja.

 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  26/27

  RUJUKANhttp://library.ncrtm.org/pdf/J050.0154.0

  1G.pdf

  http://www.slideshare.net/zaidillah/ee-

  ah-meng

  http://www.bptv.edu.my/v3/index.php/in

  fo-kemasukan/bidang-vokasional

  http://library.ncrtm.org/pdf/J050.0154.01G.pdfhttp://library.ncrtm.org/pdf/J050.0154.01G.pdfhttp://www.slideshare.net/zaidillah/ee-ah-menghttp://www.slideshare.net/zaidillah/ee-ah-menghttp://www.bptv.edu.my/v3/index.php/info-kemasukan/bidang-vokasionalhttp://www.bptv.edu.my/v3/index.php/info-kemasukan/bidang-vokasionalhttp://www.bptv.edu.my/v3/index.php/info-kemasukan/bidang-vokasionalhttp://www.bptv.edu.my/v3/index.php/info-kemasukan/bidang-vokasionalhttp://www.bptv.edu.my/v3/index.php/info-kemasukan/bidang-vokasionalhttp://www.bptv.edu.my/v3/index.php/info-kemasukan/bidang-vokasionalhttp://www.bptv.edu.my/v3/index.php/info-kemasukan/bidang-vokasionalhttp://www.bptv.edu.my/v3/index.php/info-kemasukan/bidang-vokasionalhttp://www.slideshare.net/zaidillah/ee-ah-menghttp://www.slideshare.net/zaidillah/ee-ah-menghttp://www.slideshare.net/zaidillah/ee-ah-menghttp://www.slideshare.net/zaidillah/ee-ah-menghttp://www.slideshare.net/zaidillah/ee-ah-menghttp://library.ncrtm.org/pdf/J050.0154.01G.pdfhttp://library.ncrtm.org/pdf/J050.0154.01G.pdf
 • 7/28/2019 instrumen penilaian vokasional

  27/27

  TerimaKasih