PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN TAKLIK TALAK DI ...· PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN TAKLIK TALAK

download PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN TAKLIK TALAK DI ...· PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN TAKLIK TALAK

of 21

 • date post

  11-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN TAKLIK TALAK DI ...· PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN TAKLIK TALAK

PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN TAKLIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh:

MOH. MARUF NIM. 080 211 0302

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA JURUSAN SYARIAH

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH 1434 H / 2013 M

ii

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN

TAKLIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA

NAMA : MOH. MARUF NIM : 080 211 0302 JURUSAN : SYARIAH PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Maret 2013

Menyetujui:

Pembimbing I,

MUNIB, M.Ag NIP. 19600907 199003 1 002

Pembimbing II,

ABDUL KHAIR, SH.,MH NIP. 19681201 200003 1 003

Mengetahui:

Pembantu Ketua I,

Drs. FAHMI, M.Pd NIP. 19610520 199903 1 003

Ketua Jurusan Syariah,

M U N I B, M. Ag NIP. 19600907 199003 1 002

iii

NOTA DINAS Hal : Mohon Diuji Skripsi Palangka Raya, Maret 2013

Saudara Moh. Maruf

Kepada Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi STAIN Palangka Raya di- Palangka Raya

Assalamualaikum Wr. Wb. Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,

maka kami menerangkan bahwa Skripsi Saudara :

Nama : MOH. MARUF NIM : 080 211 0302

Judul : PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN TAKLIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

MUNIB, M.Ag NIP. 19600907 199003 1 002

Pembimbing II,

ABDUL KHAIR, SH.,MH NIP. 19681201 200003 1 003

iv

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN

TAKLIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA

oleh Moh. Maruf, NIM. 080 211 0302 telah dimunaqasyahkan Tim Munaqasyah

Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 11 Jumadil Awal 1434 H 23 Maret 2013 M

Palangka Raya, 23 Maret 2013

Tim Penguji:

1. M. Zainal Arifin, M. Hum () Pimpinan Sidang/Penguji

2. Drs. H. Abubakar, HM. M.Ag () Penguji I

3. Munib, M.Ag () Penguji II

4. Abdul Khair, MH () Sekretaris/Penguji

Ketua STAIN Palangka Raya,

Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH,. MH

NIP 19755010 199903 1 002

v

PERSEMBAHAN

Dengan keyakinan, perjuangan, dan kesadaran kerasnya alam realita telah

menungguku kini kugapai citaku, Suatu karya yang dengan segenap kerendahan

hati Kupersembahkan kepada:

Ayahanda dan Ibunda (H. Jumin dan Hj. Muminah) tercinta, terkasih dan

tersayang yang selalu dan akan selalu memberikan segala cinta dan kasih

sayangnya dengan ikhlas membimbing dan mendoakan kesuksesan, putra

putrinya, menanamkan idealitas sejati yang telah melekat pada diriku yang

tidak akan pernah luntur sampai kapanpun;

Kakakku (Siti Mufarrohah) dan saudaraku yang senantiasa memberikan

support untuk kesuksesanku;

Guru- guru dan Dosen- dosenku, Jurusan Syariah khususnya dan seluruh

Dosen pengajar di STAIN Palangka Raya, yang dengan mulia dan besar

hati telah memberikan ilmu yang bermanfaat tiada batas serta telah

menunjukkan cahaya yang terang untuk masa depanku terimakasih atas

segala ilmu yang telah engkau ajarkan;

Teman-teman Syariah (AHS) angkatan 2008 Subli, Supian Suri, M. Husni,

M. Iqbal Tarsi, M. Dhofir, A. Muhazir Khaira dan Ellya D.S, yang selalu

membantu, berbagi pengalaman pertahankan eksistensi kalian sebagai

Mahasiswa yang cerdas, berani dan bertanggung jawab, Bersamamu

teman Ku Sambut Hari Esok.

Semua orang yang tidak dapat ku sebut satu-satu, begitu besarnya jasa

kalian bagiku

I CANT DO IT WITHOUT YOU ALL

vi

PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN TAKLIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAKSI

Penelitian ini membahas tentang penyelesaian perkara pelanggaran taklik

talak di Pengadilan Agama Palangka Raya. Penyelesaian perkara pelanggaran taklik talak ini lebih spesifik terhadap perkara pelanggaran taklik talak karena suami meninggalkan istrinya dua tahun berturut-turut.

Beranjak dari dua rumusan masalah, yaitu: (1). Bagaimana proses pembuktian perkara pelanggaran taklik talak karena suami meninggalkan istrinya dua tahun berturut-turut, (2). Bagaimana status hukum perkawinan istri yang ditinggal pergi suaminya tanpa diketahui keberadaannya.

Penelitian ini meggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan subjek menggunakan teknik purposive sampling yaitu memilih subjek penelitian untuk dijadikan key informan atau informan utama dalam pengambilan data di lapangan. Yang dijadikan subjek adalah hakim dan pihak yang pernah menangani masalah cerai gugat karena pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data penelitian ini menggunakan dengan teknik triangulasi yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan juga teknik analisis data yaitu data collection (pengumpulan data), data reduction (Pengurangan Data), data display (penyajian data), dan data conclousions drawing / verifying (penarikan kesimpulan dan verifikasi).

Dari permasalahan yang ada, dapat diperoleh gambaran hasil penelitian bahwa dalam kasus gugatan cerai suami melanggar taklik talak, di dalam persidangan harus dapat membuktikan kebenaran bahwa suami mengucapkan taklik talak dan ketidak relaan istri atas pelanggarannya. Pembuktian atas empat syarat taklik talak memakai beberapa alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata, yaitu alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dan ternyata yang paling banyak dipakai adalah alat bukti surat/tertulis dan keterangan saksi. Ukuran jatuhnya talak untuk perkara ini adalah dibayarnya uang iwadl oleh pihak istri, selain putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah talak satu khuli dengan membayar iwadl.

vii

.. 1 ( )

) 2 ( .

. .

. . .

.

.

. , . .

.

viii

KATA PENGANTAR

Alhamdulilla>h segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt,

karena berkat limpahan rahmat dan inayahNya jualah penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi besar

Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir

zaman.

Skripsi ini berjudul PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN

TAKLIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA,

ditulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam

(S.Hi) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya. Dengan

selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih tiada terhingga

kepada :

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH., MH selaku ketua STAIN Palangka Raya;

2. Bapak Munib, M.Ag, selaku ketua jurusan Syariah, sekaligus sebagai

pembimbing I penulis, dan Bapak Abdul Khair SH,MH, selaku pembimbing II

penulis yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta

bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini;

3. Bapak Abdul Khair SH, MH selaku dosen Pembimbing Akademik penulis yang

telah banyak memberikan bimbingan selama perkuliahan bagi penulis;

4. Segenap dosen pengajar, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang

dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, terima kasih atas

sumbangsih ilmu dan pemikirannya;

ix

5. Pimpinan staf perpustakaan STAIN Palangka Raya, yang banyak membantu

dan meminjamkan buku-buku referensi kepada penulis;

6. Penghormatan yang tiada terhingga penulis sampaikan kepada orang tua

tercinta serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan penulis.

7. Seluruh objek dan informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan

memberikan keterangan informasi serta data sehingga lancarnya proses

penelitian.

8. Seluruh mahasiswa STAIN Palangka Raya, khususnya mahasiswa Syariah

angkatan 2008, yang telah memberikan bantuan, dorongan semangat kepada

penulis.

Akhirnya kepada Allah Swt penulis berserah diri, penulis menyadari

sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan

kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua

pihak sangat diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga

skripsi ini bermanfaat, terlebih khususnya bagi penulis pribadi. Amin Yaa> Rabbal

A>lamin

Palangka Raya, Maret 2013

Penulis

x

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN TAKLIK TALAK DI