Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

download Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

of 26

 • date post

  13-Jan-2017
 • Category

  Education

 • view

  1.853
 • download

  20

Embed Size (px)

Transcript of Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

 • SOALAN LATIH TUBI KAEDAH PENYELIDIKAN

 • P a g e | 1

  SOALAN LATIH TUBI KAEDAH PENYELIDIKAN

  Bil. Soalan Jawapan

  1. Ciri-ciri penyataan

  masalah

  Ciri-ciri penyataan masalah adalah terdapatnya masalah yang hendak dikaji dan menerangkan tentang

  kepentingan untuk membuat kajian dan kesannya jika dibiarkan dan juga kena memastikan bahawa

  masalah yang dikaji adalah sesuai untuk dikaji.

  Penyelidik juga harus memastikan masalah kajian adalah praktikal di mana ianya sesuai untuk dikaji

  dan dianalisis datanya.

  Penyelidik juga perlu menerangkan variable utama dan sasaran, mengenalkan latar belakang dan

  membuktikan masalah kajian dengan bukti yang sah.

  2. Perbezaan tujuan kajian

  dan objektif kajian

  Tujuan kajian:

  Tujuan kajian perlu dinyatakan setelah mengenal pasti masalah dan menerangkan hasrat utama kajian

  serta menghuraikan secara umum berkaitan tujuan kajian dalam bentuk matlamat kajian.

  Objektif kajian:

  Manakala objektif kajian adalah untuk mengariskan skop kajian, memberikan gambaran berkaitan

  cara-cara untuk melakukan kajian dan hasil yang akan diperolehi. Penyelidik juga perlu

  memperkenalkan subjek yang dipilih untuk membuat kajian.

  3. Nyatakan dua objektif

  kajian dan dua persoalan

  kajian

  Objektif kajian:

  1. Meneroka bagaimana penggunaan kit pembelajaran dan slaid power point dapat menarik minat pelajar.

  2. Menilai sejauhmana penggunaan kit pembelajaran dan slaid power point dapat meningkatkan penglibatan pelajar.

  Persoalan kajian:

  1. Bagaimana penggunaan kit pembelajaran dan slaid power point dapat menarik minat pelajar? 3. Adakah penggunaan kit pembelajaran dan slaid power point dapat meningkatkan penglibatan

  pelajar?

 • P a g e | 2

  4. Nyatakan jenis pendekatan penyelidikan yang sesuai

  dan sebab.

  Kualitatif:

  Kajian kualitatif adalah kajian yang menggunakan maklumat/ data yang bersifat kualitatif. Data

  kualitatif diperoleh dengan cara pemerhatian, temu bual, analisis dokumen atau apa-apa cara untuk

  mendapatkan data yang lengkap. Saiz sampel bagi kajian kualitatif ini lebih kecil berbanding dengan

  kajian kuantitatif.

  Jenis-jenis kajian kualitatif:

  1) Kajian tindakan 2) Kajian kes 3) Kajian lapangan 4) Analisis dokumen

  Kuantitatif:

  Kajian kuantitatif adalah kajian yang menggunakan maklumat/data yang bersifat kuantitatif. Data

  kuantitatif boleh diukur melalui proses pengukuran dan memerlukan alat-alat pengukuran seperti soal

  selidik dan ujian. Saiz sampel bagi kajian ini lebih besar berbanding dengan kajian kualiataif.

  Jenis-jenis kajian kuantitatif:

  1) Kajian deskriptif 2) Kajian korelasi 3) Causal comparative 4) Kajian eksperimental

  5. Senaraikan kata kunci bagi

  tajuk penyelidikan

  Persepsi, Hubungan, Pekaitan

  6. Pemilihan laporan

  penyelidikan blog, surat

  khabar, analisis jabatan

  polis, dan artikel. Pilihan

  yang mana sesuai dan

  mengapa?

  Artikel ialah bahan yang paling sesuai digunakan kerana kebolehpercayaannya yang tinggi dan

  mempunyai ketepatan data.

 • P a g e | 3

  7. Bezakan kaedah

  penyelidikan kuantitatif

  dan kualitatif

  Kuantitatif Kualitatif

  Kaedah

  Eksperimental Interpretif

  Data numerika Penghuraian

  Ujian statistik Kajian lapangan

  Kajian sejarah

  Kajian kes

  Data verbal

  Triangulasi data

  Konsep utama

  Variabel Makna

  Operasional Esei

  Hipotesis kebolehpercayaan Pemahaman

  Kesahan Pembentukan fenomena

  Signifikan Konteks

  Triangulasi

  Tujuan

  Menguji teori Melengkapkan teori

  Membina fakta Meningkatkan kefahaman

  Menunjukkan perbezaan Menghuraikan kenyataan

  Menunjukkan perhubungan Menyatakan kejadian semula jadi

  Meramal tingkah laku Menerangkan kejadian secara verbal

  Menerangkan kejadian secara

  statistik

  Reka bentuk kajian

  Eksperimental Pemerhatian

  Kuasi-eksperimental Pemerhatian perserta

  Temu bual berstruktur Temu bual tidak berstruktur

  Pemerhatian berstruktur Rujukan maklumat dokumentasi

  Tinjauan Kajian kes

 • P a g e | 4

  Sampel

  Saiz sampel besar Saiz sampel kecil

  Kaedah persampelan

  kebarangkalian

  Persampelan bukan kebarangkalian

  Pemilihan rawak Pemilihan bertujuan

  Kumpulan kawalan

  Berlapis

  Data

  Kuantiti Penghuraian deskriptif

  Bilangan Nota pandangan

  Pengukuhan Catatan verbal

  Statistik Rakaman pemerhatian aau temu

  bual

  Maklumat dari bahan dokumentasi

  Analisis data

  Deduktif Tertutup

  Statistik Jangka masa panjang

  Mendalam

  Instrumen

  Formal Tidak formal/ lebih bebas

  Spesifik Tidak berstruktur

  Berstruktur Tidak ditetapkan

  Skala Item sedikit

  Item banyak Tidak mempunyai cadangan

  jawapan Mempunyai cadangan jawapan

  untuk dipilih

  Generalisasi

  Tujuan untuk generalisasi tinggi Tujuan generalisasi terhad

 • P a g e | 5

  8. Contoh-contoh bagi

  persampelan

  kebarangkalian dan bukan

  kebarangkalian

  Persampelan kebarangkalian:

  1) Persampelan Rawak Mudah 2) Persampelan Sistematik 3) Persampelan Rawak Berlapis 4) Persampelan Kawasan Pelbagai Lapisan 5) Persampelan Kelompok

  Persampelan bukan kebarangkalian:

  1) Persampelan Secara Kebetulan 2) Persampelan Bertujuan 3) Persampelan Kuota 4) Persampelan Bola Salji 5) Persampelan Dimensional 6) Persampelan Kes Kritikal 7) Persampelan Variasi Maksimum

  9. Tentukan jenis skala

  darjah persetujuan,

  pendapatan, senarai

  keutamaan strategi

  pembelajaran, satu pilihan

  kereta dari senarai.

  Skala pengukuran

  Darjah persetujuan: ordinal, likert

  Pendapatan: sela

  Senarai keutamaan strategi pembelajaran: nominal

  Satu pilihan kereta dari senarai: nominal

  10. Terangkan dua jenis reka

  bentuk eksperimental dan

  kuasi-eksperimental

  REKA BENTUK KAJIAN EKSPERIMENTAL:

  Variabel adalah kaedah mengajar jantina, markah ujian, sikap dan sebagainya (daripada perkataan

  bahasa inggeris Variable). Contohnya variabel jantina mempunyai dua nilai; iaitu lelaki dan

  perempuan, dan mungkin lazimnya diberi angka 1 untuk lelaki dan angka 2 untuk perempuan.

  Bagi variabel markah ujian ianya mempunyai nilai 0 hingga 100 atau 0 hingga 50 dan sebagainya.

  Reka bentuk kajian eksperimental merupakan reka bentuk penyelidikan positiviti yang dilakukan

  untuk memahami perhubungan variabel-variabel melalui pengenalpastian dan pengukuran yang tepat

 • P a g e | 6

  dan teliti. Reka bentuk kajian eksperimental dilakukan dengan melakukan perubahan ke atas variabel

  bebas dan memerhatikan kesan perubahannya pada variabel bersandar.

  Dalam sesuatu eksperimen terdapat beberapa jenis varisbel yang penting iaitu variabel bebas dan

  variabel bersandar.

  Variabel bebas: ialah variabel yang dimanupulasi oleh penyelidik yang diandaikan membawa perubahan kepada variabel bersandar. Terdapat dua jenis variabel bebas iaitu variabel rawatan

  dan variabel kawalan.

  (i) Variabel rawatan Variabel rawatan (treatment variable) ialah yang dijangka akan menyebabkan perubahan secara

  sistematik kepada variabel bersandar. Ia merupakan sebab yang akan mengakibatkan kesan pada

  variabel bersandar dalam perhubungan sebab-akibat (cause-effect relatioship). Reka bentuk

  eksperimental juga boleh di reka supaya kajian mempunyai lebih daripada satu variabel bebas.

  Sebagai contoh, dalam kajian di atas, dua variabel bebas yang mungkin dimanipulasi dan

  dijadikan sebagai sebab dalam perhubungan sebab-akibat ialah jenis imej (berwarna, tidak

  berwarna) dan corak imej (komik atau gambar foto). Dalam kes ini, pengkaji perlu mengenal

  pasti kesan daripada setiap variabel bebas ke atas variabel bersandar.

  (ii) Variabel kawalan Variabel kawalan (control variable) adalah variabel bebas lain yang bukan menjadi objektif kajian

  yang mungkin akan memberi kesan ke atas perubahan variabel bersandar. Variabel-variabel ini

  termasuk jantina, umur, pencapaian akademik, tahap IQ dan latar belakang pendidikan. Dalam

  reka bentuk eksperimental, semua variabel kawalan perlu dikawal iaitu disamakan dalam kedua-

  dua kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan.

  Variabel bersandar: ialah akibat daripada sesuatu eksperimen dan tidak boleh dimanipulasi. Variabel yang secara tidak sengaja wujud dan mengganggu perhubungan antara variabel bebas

  dan variabel bersandar. Variabel-variabel seperti ini perlu diambil perhatian secara serius

  supaya dalam kajian eksperimen perubahan pada variabel bersandar (motivasi membaca)

  hanya disebabkan oleh variabel bebas yang dimanipulasikan (bentuk buku sains).

 • P a g e | 7

  REKA BENTUK KAJIAN KUASI-EKSPERIMENTAL

  Terdapat tiga reka bentuk yang biasa digunakan dalam kalangan penyelidik dalam bidang pendidikan.

  Mengikut Chua (2011), tiga reka bentuk kajian kuasi-eksperimental yang biasa digunakan ialah:

  1) Reka Bentuk Ujian Pra-Pasca Bagi Kumpulan-Kumpulan Tidak Sembang 2) Reka Bentuk Regresi Tidak Bersambungan 3) Reka Bentuk Siri Masa

  1) Reka Bentuk Ujian Pra-Pasca Bagi Kumpulan-Kumpulan Tidak Sembang Merupakan reka bentuk yang paling popular digunakan dalam kajian keberkesanan dalam bidang

  pendidikan. Reka betuk ini terdiri daripada dua kumpulan responden iaitu kumpulan rawatan da