TEKNIK MENJAWAB

download TEKNIK MENJAWAB

of 37

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TEKNIK MENJAWAB

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  1/37

  24 Mac 201624 Mac 2016

  CERAMAH STRATEGI DANCERAMAH STRATEGI DAN TEKNIK MENGHADAPITEKNIK MENGHADAPI

  PEPERIKSAANPEPERIKSAAN

   

  Disampaikan oleh :Zuri bin Mas Hassan K.B, P. !M"#

  $ %&%' 2011

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  2/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 22

  NAMA : EN. ZURI BIN MAS HASSAN

  JAWATAN : KAUNSELOR PELAJAR

  SMK BANDAR TUN RAZAK, KPM

   B.Ed. (Guidance & Counselling) Hons. UPM

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  3/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 ((

  DEFINISI PEPERIKSAANDEFINISI PEPERIKSAAN

   Peperiksaan bertujuan untuk mengujiPeperiksaan bertujuan untuk menguji KECEKAPANKECEKAPAN pelajar mengeluarkanpelajar mengeluarkan semulasemula MAKLUMATMAKLUMAT atauatau FAKTAFAKTA yangyang telah dipelajari dengan :telah dipelajari dengan :

  i.i.  Tepat Tepat

  ii.ii. CepatCepat

  iii.iii. HebatHebat

  (Dr. Shukri Abdullah)(Dr. Shukri Abdullah)

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  4/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 44

  Peperiksaan bukan sekadarPeperiksaan bukan sekadar

  mengeluarkan maklumat, apatah lagimengeluarkan maklumat, apatah lagi

  memuntahkan! ja"apan keranamemuntahkan! ja"apan kerana hanya ja"apan tertentu! sahajahanya ja"apan tertentu! sahaja

  yang diterima.yang diterima.

  Pemeriksa sentiasa membandingkanPemeriksa sentiasa membandingkan

  (ja"apan bertulis) antara satu(ja"apan bertulis) antara satu

   ja"apan dengan ja"apan yang lain ja"apan dengan ja"apan yang lain dalam menentukan markah.dalam menentukan markah.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  5/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 $$

  MENGENALI PEMERIKSAMENGENALI PEMERIKSA

  #)#) $%mputer$%mputer

  &  Telah dipr%gramkan Telah dipr%gramkan untuk menerima ja"apanuntuk menerima ja"apan

  yang ditanda denganyang ditanda dengan

  tepat ' tiada kesantepat ' tiada kesan

  kesan bekas dipadamkesan bekas dipadam

  yang diketara di tempatyang diketara di tempat

  lain.lain.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  6/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 66

  )) *anusia*anusia

  & Pastikan ja"apan saya men+uit!Pastikan ja"apan saya men+uit! em%si  perasaan p%siti- pemeriksaem%si  perasaan p%siti- pemeriksa dengan memastikan :dengan memastikan :

  i.i.  Tulisan yang kemas Tulisan yang kemas

  ii.ii. Skrip ja"apan yang bersihSkrip ja"apan yang bersih

  iii.iii. a"apan yang tepat ' padat serta a"apan yang tepat ' padat serta terserlah kualitinyaterserlah kualitinya

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  7/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 ))

  PERSEDIAAN DIRIPERSEDIAAN DIRI

   *embuat persediaan yang men+ukupi dari*embuat persediaan yang men+ukupi dari

  segi mental.segi mental.

   Terima hakikat baha"a peperiksaan adalah Terima hakikat baha"a peperiksaan adalah sesuatu yang mesti dilalui.sesuatu yang mesti dilalui.

   Sentiasa berd%a dan m%h%n restu ibu bapa.Sentiasa berd%a dan m%h%n restu ibu bapa.

   Tenangkan hati dan jangan lupa diri. Tenangkan hati dan jangan lupa diri.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  8/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 **

  Pendirian diri menghadapiPendirian diri menghadapi

  peperiksaanpeperiksaan

  Buat masa ini belajar sekuat yangBuat masa ini belajar sekuat yang

  mampu.Apa jua keputusan kelak &mampu.Apa jua keputusan kelak &

  apa pun implikasinya tidak perluapa pun implikasinya tidak perludifkirkan sekarangdifkirkan sekarang.!.!

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  9/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 ++

  BERLATIH UNTUKBERLATIH UNTUK

  MENGHADAPI PEPERIKSAANMENGHADAPI PEPERIKSAAN

  #)#) Cuba ja"ab s%alan peperiksaan tahuntahunCuba ja"ab s%alan peperiksaan tahuntahun lepas yang lalu ' juga s%alans%alanlepas yang lalu ' juga s%alans%alan ramalan dalam suasana peperiksaanramalan dalam suasana peperiksaan sebenar.sebenar.

  )) Cuba buat peta minda untuk ja"apanCuba buat peta minda untuk ja"apan kepada semua s%alan peperiksaan tahunkepada semua s%alan peperiksaan tahun tahun lepas ' juga s%alan ramalan.tahun lepas ' juga s%alan ramalan.

  /)/) 0uat +%nt%h ja"apan yang lengkap ' rujuk0uat +%nt%h ja"apan yang lengkap ' rujuk kepada guru untuk menilai tahap ja"apankepada guru untuk menilai tahap ja"apan dari segi pemarkahan ' gred.dari segi pemarkahan ' gred.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  10/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 1010

  1)1) 2atih tubi menja"ab s%alan peperiksaan2atih tubi menja"ab s%alan peperiksaan' s%alan ramalan se+ara kumpulan.' s%alan ramalan se+ara kumpulan.

  3)3) $enalpasti tempat duduk anda dalam$enalpasti tempat duduk anda dalam

  de"an peperiksaan.de"an peperiksaan.

  4)4) Cuba kenalpasti rakan anda yang dudukCuba kenalpasti rakan anda yang duduk di sekeliling anda semasa di de"andi sekeliling anda semasa di de"an peperiksaan nanti.peperiksaan nanti.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  11/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 1111

  5)5)  adikan bilik tempat belajar sebagai 0ilik adikan bilik tempat belajar sebagai 0ilik

  6erakan Peperiksaan ' pamerkan6erakan Peperiksaan ' pamerkan

  maklumat di ba"ah pada dinding :maklumat di ba"ah pada dinding :   adual "aktu peperiksaan. adual "aktu peperiksaan.

   0ilangan hari menjelang peperiksaan.0ilangan hari menjelang peperiksaan.

   C%nt%h+%nt%h s%alan lalu7ramalan.C%nt%h+%nt%h s%alan lalu7ramalan.

   8angka ja"apan kepada s%alan.8angka ja"apan kepada s%alan.

   Peta minda maklumat ' ja"apanPeta minda maklumat ' ja"apan

  s%alan peperiksaan yang lalu.s%alan peperiksaan yang lalu.

   $atakata semangat ' perangsang.$atakata semangat ' perangsang.  6ambargambar kejayaan anda yang6ambargambar kejayaan anda yang

  lalu.lalu.

   6ambar ibu bapa.6ambar ibu bapa.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  12/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 1212

  PETUA MENJALANIPETUA MENJALANI

  PEPERIKSAANPEPERIKSAAN

  #)#) 9ntuk mendapatkan gred A!, ja"apan saya9ntuk mendapatkan gred A!, ja"apan saya mestilah +emerlang.mestilah +emerlang.

  )) Saya perlu membahagikan masa denganSaya perlu membahagikan masa dengan saksama untuk setiap s%alan.saksama untuk setiap s%alan.

  /)/) Dalam peperiksaan, satu markah pun b%lehDalam peperiksaan, satu markah pun b%lehmenentukan masa depan saya, %leh itumenentukan masa depan saya, %leh itu saya perlu bersikap tamak! semasasaya perlu bersikap tamak! semasa peperiksaan.peperiksaan.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  13/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 1(1(

  1)1) Saya akan memulakan ja"apan untuk setiapSaya akan memulakan ja"apan untuk setiap

  s%alan di muka surat yang baru.s%alan di muka surat yang baru.

  3)3) Saya perlu meran+ang ja"apan sebelumSaya perlu meran+ang ja"apan sebelum

  menulis:menulis:

   0eakan arahan s%alan berdasarkan kata0eakan arahan s%alan berdasarkan kata

  kun+ikun+i

  (bandingkan7bin+angkan7ringkaskan7dll.)(bandingkan7bin+angkan7ringkaskan7dll.)

   0uat rangka ja"apan dengan lengkap0uat rangka ja"apan dengan lengkap

  sebelum mula menulis.sebelum mula menulis.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  14/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 1414

  4)4) Saya akan pastikan ja"apan saya adalahSaya akan pastikan ja"apan saya adalah

  selaras dengan s%alan yang ditanya.selaras dengan s%alan yang ditanya.

  5)5) Saya akan menja"ab S;*9A s%alan mengikutSaya akan menja"ab S;*9A s%alan mengikutbilangan yang diperlukan.bilangan yang diperlukan.

  ) Saya akan luangkan lima minit untuk menelitiSaya akan luangkan lima minit untuk meneliti

  semua ja"apan yang telah saya tulis.semua ja"apan yang telah saya tulis.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  15/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 1$1$

   TEKNIK MENJAWAB SOALAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN

  BERBENTUK OBJEKTIFBERBENTUK OBJEKTIF #)#) 0a+a arahan dengan teliti ' selesaikan0a+a arahan dengan teliti ' selesaikan

  semua s%alan yang pasti ja"apannya.semua s%alan yang pasti ja"apannya.

  )) $emudian buat s%alan yang kurang pasti$emudian buat s%alan yang kurang pasti ja"apannyagunakan kaedah ja"apannyagunakan kaedah eliminasi.eliminasi.

  /)/) 0uat baki s%alan yang sememangnya0uat baki s%alan yang sememangnya

  tidak tahu ja"apannya.tidak tahu ja"apannya.

  1)1) Semak, semak ' semak.Semak, semak ' semak.

   

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  16/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 1616

  3)3) Apabila tidak pasti tentang sesuatuApabila tidak pasti tentang sesuatu

   ja"apan (3>3>?) gunakan prinsip : ja"apan (3>3>?) gunakan prinsip :

  ““CINTA PANDANG PERTAMA”CINTA PANDANG PERTAMA”