BM

of 38

 • date post

  04-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  286
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of BM

 • 8/14/2019 BM KARANGAN.docx

  1/38

  Dimensi Diri Latihan 1: Seorang r akan anda telah terl ibat dengan gejala sosial yang seriu s sehingga rak an andaitu mengabaikan pelajaran. Hu raikan usaha-usaha yang dapat anda lakukan u ntuk membantu rakan anda itu .

  Baru-baru ini, seorang rakan sekelas saya telah terlibat dengan gejala sosial yangserius. Rakan saya itu kerap memonteng kelas, terlibat dengan vandalisme dan sering tidakhadir ke sekolah. Sebenarnya rakan saya ini seorang pelajar yang cemerlang dalamakademik dan kokurikulum. Namun, guru-guru di sekolah berasa hairan kerana sejak akhir-

  akhir ini rakan saya itu sering mengabaikan pelajarannya. Sebagai seorang sahabat, saya bertanggungjawab untuk membantu rakan saya itu supaya dia insaf bak kata pepatah sesatdi hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Saya berharap, usaha-usaha yang saya lakukan ituakan menyedarkan rakan saya tentang tanggungjawabnya sebagai seorang remaja dansebagai seorang pelajar. Persoalannya, apakah usaha-usaha yang dapat saya lakukan untukmembantu rakan saya itu?

  Usaha pertama yang saya lakukan untuk membantu rakan saya itu ialah saya akanmenasihatinya supaya tidak menjerumuskan diri dalam kancah gejala sosial. Saya akanmengingatkan sahabat saya itu tentang akibat sekiranya rakan saya itu terlibat dengan gejalasosial. Saya akan menyedarkan rakan saya akan tanggungjawabnya sebagai seorang anakagar tidak menghampakan harapan ibu bapanya. Rakan saya perlu sedar bahawa dia pernahmencapai kecemerlangan dalam akademik dan pernah menerima anugerah pelajar terbaikPMR. Saya berharap nasihat-nasihat saya itu dapat menyedarkan rakan saya dan rakan sayaakan berubah sikap serta insaf akan kesalahan yang dilakukan sebelum nasi menjadi bubur.Saya tidak mahu rakan saya berasa menyesal pada kemudian hari kerana sesal dahulu

  pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.Selain itu, saya juga akan berjumpa dengan kedua-dua ibu bapa rakan saya itu dan

  memberitahu mereka tentang pembabitan rakan saya dalam gejala sosial. Saya berbuatdemikian kerana kemungkinan ibu bapa rakan saya itu tidak tahu tentang penglibatan anakmereka dalam kegiatan yang tidak sihat di sekolah. Saya berharap, ibu bapa rakan saya itudapat mengambil berat tentang masalah yang dihadapi oleh anak mereka. Besarkemungkinan, faktor kekurangan kasih sayang daripada kedua-dua ibu bapa yangmenyebabkan rakan saya terjebak dalam gejala sosial. Apabila ibu bapa rakan saya sudahmengetahui masalah anak mereka, saya berharap ibu bapa rakan saya dapat memberikansepenuh perhatian dan kasih sayang terhadap rakan saya itu. Ibu bapa rakan saya mungkinakan lebih bertanggungjawab dan mengadakan perbincangan dengan anaknya untukmengetahui masalah-masalah yang dihadapi. Jelasnya, tanggungjawab saya untukmemberitahu ibu bapa rakan saya itu diharapkan dapat membantu rakan saya untuk kembalike pangkal jalan.

  Di samping itu, saya akan mengajak rakan saya untuk berjumpa dengan gurukaunseling untuk menghadiri sesi bimbingan dan kaunseling. Saya akan memberitahu gurukaunseling tentang penglibatan rakan saya dalam gejala sosial. Saya berharap gurukaunseling dapat membantu dan membimbing rakan saya dengan menasihatinya supaya

  berubah sikap. Sesi kaunseling ini amat penting kerana menerusi sesi kaunseling,diharapkan rakan saya itu akan sedar dan insaf tentang perbuatannya yang salah selama ini.Rakan saya juga dapat mengenali identiti diri dan bermotivasi untuk berubah apabila gurukaunseling memberi nasihat dan dorongan kepada rakan saya itu. Saya juga berharap, rakansaya dapat membina keyakinan diri dan menyedari betapa pentingnya pembinaan sahsiahdiri dan akhlak dalam kalangan remaja sebagai benteng supaya tidak mudah terpengaruholeh rakan sebaya yang tidak sihat. Tegasnya, menerusi sesi kaunseling ini, rakan sayasebagai remaja dapat menginsafi dan menyedari peranannya sebagai remaja yang mewarisi

  pewaris kepimpinan negara pada masa hadapan. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dalam

  bukunya Ihya Ulumuddin mengatakan bahawa sekiranya kita ingin melihat masa depanremaja maka lihatlah pada diri remajanya. Seandainya baik diri remaja, maka baiklah masadepan negara. Sebaliknya, jika buruk diri remaja maka buruklah masa depan negara.

  Seterusnya, saya juga akan mengajak rakan saya itu menyertai program-programyang berfaedah. Saya akan membawa rakan saya menghadiri majlis-majlis ilmu seperti

  program yang berunsurkan agama dan motivasi diri. Sebagai contoh, saya akan mengajakrakan saya menghadiri ceramah agama, Majlis Tazkirah, kelas mengaji al-Quran, Kem BinaInsan dan Kecemerlangan Diri. Menerusi majlis ilmu yang dihadiri itu, saya berharap rakansaya akan insaf dan lembut hatinya serta menyesal dengan apa yang pernah dilakukannyaselama ini. Menerusi Kem Kecemerlangan Diri dan Bina Insan pula, rakan saya pastimembina keyakinan diri dan mempunyai motivasi untuk berubah terutamanya dalam proses

  pembentukan minda dan akhlak. Hasil daripada pergaulan dengan rakan-rakan yang baikdalam majlis-majlis ilmu itu, rakan saya itu dapat membezakan dan mengenali antara rakanyang baik dengan rakan yang tidak baik. Jelasnya, rakan saya itu tidak akan mudahterpengaruh oleh ajakan rakan sebaya yang tidak baik dan dia juga tahu menghargai masakerana masa itu emas.

  Akhir sekali, saya juga akan sentiasa membantu rakan saya dalam pelajaran. Sayaakan mengajak rakan saya menghadiri kumpulan perbincangan. Saya juga akan membanturakan saya menerangkan tajuk-tajuk bagi memahami topik-topik pelajaran yang ketinggalanselama ini. Saya akan mengajak rakan saya mengulang kaji pelajaran di perpustakaan danmencari rujukan serta berbincang tentang topik-topik yang kurang difahami. Saya jugaakan mengajak rakan saya menghadiri kelas-kelas tambahan yang diadakan di sekolah ataudi luar sekolah. Saya akan menasihati rakan saya tentang kepentingan pelajaran dalamkehidupan. Tanpa pelajaran, masa depan seseorang itu gelap. Pada masa yang sama, sayaakan mengajak rakan-rakan yang lain untuk membantu dan sudi mengadakan perbincangandengan rakan saya ini. Tujuan saya berbuat demikian adalah untuk memastikan rakan saya

  benar-benar insaf dan tidak mengabaikan pelajaran.Berdasarkan perbincangan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa usaha membantu

  rakan yang terlibat dalam gejala sosial adalah sesuatu yang murni dan perlu diteruskan.Saya berharap, usaha yang saya lakukan ini dapat membantu rakan saya supaya tidakmelibatkan diri dalam gejala sosial. Saya juga berharap, rakan saya benar-benar insaf dan

  bertanggungjawab terhadap masa hadapannya kerana sesal dahulu pendapatan, sesalkemudian tidak berguna . Rakan saya perlu ingat bahawa sekir anya dia tidak berubah, tidak

 • 8/14/2019 BM KARANGAN.docx

  2/38

  ada sesiapa pun yang akan membantunya untuk berubah. Sebagai remaja, rakan saya perlumempunyai jati diri agar tidak mudah dipengaruh oleh ajakan rakan sebaya yang tidak baik.Tegasnya, rakan saya perlu berusaha gigih untuk mencapai kecemerlangan kerana pepatahmengatakan rajin dan usaha tangga kejayaan dan yang bulat tidak datang bergolek, yang

  pipih tidak datang melayang.

  Latihan 2 (Dimensi Diri) Setiap murid mempunyai cita-cita tersendiri untuk berjaya dalam hidup termasukmencapai kejayaan dan kecemerlangan dalam peperiksaan.

  Huraikan langkah-langkah yang perlu anda lakukan untuk mencapai kecemerlangandalam peperiksaan. Tidak dapat dinafikan bahawa setiap murid pasti mempunyai keinginan untuk

  mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan. Kecemerlangan ini hanya akan dapat dicapaisekiranya pelajar-pelajar berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapainya.Kecemerlangan dalam peperiksaan bukanlah sesuatu yang susah untuk dicapai sekiranyamurid itu sendiri mempunyai azam yang tinggi untuk mencapainya. Murid-murid tidaksepatutnya mengganggap perkara ini sesuatu yang remeh atau mudah kerana keputusan

  peperiksaanlah yang akan menjamin masa hadapan seseorang pelajar. Oleh itu, pelajar janganlah menyesal pada masa hadapan disebabkan tidak dapat memperoleh keputusanyang cemerlang dalam peperiksaan bak kata pepatah sesal dahulu pendapatan , sesalkemudian tidak berguna. Oleh itu, saya sebagai seorang calon Sijil Pelajaran Malaysia,saya harus berusaha mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan. Persoalannya, apakahmodus operandi dan perancangan dan persediaan awal yang sepatutnya saya lakukan untukmencapai kecemerlangan dalam peperiksaan nanti?

  Langkah pertama yang saya ambil ialah sentiasa memberikan perhatian ketika gurusedang mengajar di kelas. Apabila saya memberi perhatian ketika seseorang guru sedangmengajar, sudah tentu sesuatu pembelajaran tersebut akan cepat diserap masuk ke dalamminda saya. Bahkan seorang pakar psikologi pernah mengatakan ba hawa Lima puluh

  peratus kejayaan pelajar-pelajar adalah disebabkan kerana mereka memberikan sepenuh perhatian ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan agar dapatmewujudkan suasana bilik darjah bilik darjah yang ceria supaya saya tidak akan berasa

  bosan dan secara tidak langsung saya akan dapat mengingati apa-apa yang disoal atauditanya oleh guru serta apa-apa yang saya sebut atau yang saya ulangi. Saya jugamenyiapkan segala kerja rumah yang diberikan oleh guru-guru supaya saya akan lebihmemahami sesuatu topik dan tidak ketinggalan. Saya juga akan bertanya kepada guru-gurusekiranya terdapat sesuatu topik atau tajuk yang saya kurang faham kerana berdasarkan satukajianyang telah dijalankan dan telah mendapati bahawa kebanyakan kecemerlangan pelajardalam peperiksaan adalah disebabkan oleh pelajar-pelajar yang sentiasa mengemukakansoalan sekiranya terdapat sesuatu topik atau tajuk yang kurang difahami oleh mereka.Tegasnya memberi tumpuan ketika guru mengajar dan menyiapkan kerja rumah yangdiberikan oleh guru merupakan satu langkah dan persediaan yang sedang saya lakukanuntuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan.

  Selain itu, saya mengu