FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI …€¦ · utama kajian ini ialah untuk mengenalpasti...

of 25 /25
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN MATA PELAJARAN MATEMATIK KEJURUTERAAN DI KALANGAN PELAJAR MELAYU SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (E,A,J) DI UTM SKUDAI PUSPA A/P KULATHURAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Embed Size (px)

Transcript of FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI …€¦ · utama kajian ini ialah untuk mengenalpasti...

 • FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN MATA

  PELAJARAN MATEMATIK KEJURUTERAAN DI KALANGAN PELAJAR

  MELAYU SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (E,A,J)

  DI UTM SKUDAI

  PUSPA A/P KULATHURAN

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN MATA

  PELAJARAN MATEMATIK KEJURUTERAAN DI KALANGAN PELAJAR

  MELAYU SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (E,A,J)

  DI UTM SKUDAI

  PUSPA A/P KULATHURAN

  Laporan projek ini dikemukakan

  sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

  penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

  (Kejuruteraan Elektrik)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  APRIL 2006

 • ii

  Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan

  ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

  Tandatangan :

  Nama Penulis : PUSPA A/P KULATHURAN

  Tarikh : 18 APRIL 2006

 • iii

  Khas buat ayah dan ibu yang tersayang,

  Kulathuran A/L Pachappan,

  Marimah A/P Narayanasamy,

  Buat abang dan kakak-kakak yang dikasihi,

  Shanmugam A/L Kulathuran,

  Deviki A/P Kulathuran,

  Wenie A/P Kulathuran,

  Setah A/P Kulathuran,

  Vimala A/P Kulathuran,

  Rakan-rakan seperjuangan......

  Terima kasih atas doa, nasihat, dan sokongan moral yang diberikan sepanjang

  saya menuntut ilmu di Universiti Teknologi Malaysia.

  Sekian, moga jumpa lagi.....

 • iv

  PENGHARGAAN

  Dengan bersyukur kepada Tuhan dan merasa gembira kerana laporan kajian ini

  dapat disiapkan dengan baik dan sempurnanya.

  Di kesempatan ini, saya ingin merakam setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan

  terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Haji Kandar Bin Selamat selaku

  pensyarah pembimbing yang telah banyak memberi bimbingan, pendapat, tunjuk ajar

  dan sokongan yang diperlukan dalam usaha menyiapkan projek penulisan ini.

  Penghargaan dan terima kasih juga kepada pelajar-pelajar Melayu Sarjana Muda

  Teknologi serta Pendidikan (Elektrik, Awam dan Jentara) yang telah memberikan

  kerjasama dalam membantu menyempurnakan soal selidik bagi menjayakan projek ini.

  Seterusnya kepada rakan-rakan di atas bantuan, dorongan dan tunjuk ajar, sumbangan

  idea dan pendapat dalam menjayakan projek ini.

  Terima kasih.

 • v

  ABSTRAK

  Matematik Kejuruteraan merupakan satu mata pelajaran yang amat penting dan

  ianya memainkan peranan yang utama dalam bidang sains dan teknologi kini. Tujuan

  utama kajian ini ialah untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi

  pencapaian mata pelajaran Matematik Kejuruteraan di kalangan pelajar Melayu Sarjana

  Muda Teknologi serta Pendidikan (Elektrik, Awam, dan Jentera) di Universiti Teknologi

  Malaysia. Faktor-faktor yang termasuk dalam kajian adalah faktor minat, faktor teknik

  mengajar pensyarah, faktor personaliti pensyarah, dan faktor alat bantu mengajar.

  Seramai 62 orang pelajar Melayu diambil sebagai responden. Instrumen kajian yang

  digunakan adalah terdiri daripada satu set soal selidik yang menggunakan skala lima

  mata. Data daripada soal selidik telah dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS

  (Statistical Packages for Social Science) versi 12.0 untuk mendapatkan kekerapan,

  peratusan dan min. Hasil daripada kajian menunjukkan bahawa faktor teknik mengajar

  pensyarah sangat mempengaruhi pencapaian pelajar Melayu bagi mata pelajaran

  Matematik Kejuruteraan. Sebagai kesimpulan, cadangan dikemukakan untuk

  meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Matematik Kejuruteraan.

 • vi

  ABSTRACT

  Engineering Mathematics is a vital subject, which plays a major role in this

  science and technology field. The main purpose for this research is to identify factors

  influencing achievement in Engineering Mathematics subject among Malay students of

  Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Elektrik, Awam,dan Jentera) in Universiti

  Teknologi Malaysia. The factors that are included in this research are interest factor,

  lecturers teaching technique factor, lecturers personality factor and teaching aided

  factor. There were 62 Malay student taken as respondent. A set of questionnaire which

  uses five point scales is used as the study instrument. Data from the questionnaire is

  being analyzed with using the SPSS (Statistical Packages for Social Science) software of

  version 12.0 to obtain the frequency, percentage and mean value. The results of the

  study shows that the lecturers teaching technique factor which is most influences

  achievement of Malay students in Engineering Mathematics subject. As a conclusion,

  suggestions were included to improve students achievement in Engineering

  Mathematics subject.

 • vii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  HALAMAN JUDUL i

  HALAMAN PENGAKUAN ii

  HALAMAN DEDIKASI iii

  HALAMAN PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  ISI KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL xii

  SENARAI SINGKATAN xiv

  SENARAI LAMPIRAN xv

  BAHAGIAN PERTAMA

  1 PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 3

  1.3 Pernyataan Masalah 5

  1.4 Objektif Kajian 6

  1.5 Persoalan Kajian 7

 • vii viii

  1.6 Kepentingan Kajian 7

  1.6.1 Pelajar 8

  1.6.2 Pihak Pensyarah 8

  1.7 Batasan Kajian 8

  1.8 Terminologi (Definisi Istilah) 9

  1.8.1 Faktor 9

  1.8.2 Mempengaruhi 10

  1.8.3 Pencapaian Pelajar 10

  1.8.4 Pembelajaran 10

  1.8.5 Pelajar Sarjana Muda Teknologi

  serta Pendidikan (Elektrik, Awam

  dan Jentera) 11

  1.8.6 Matematik Kejuruteraan 11

  1.8.7 Pengajaran 11

  1.8.8 Minat 12

  1.8.9 Teknik Mengajar 12

  1.8.10 Personaliti Pensyarah 12

  1.8.11 Alat Bantu Mengajar (ABM) 13

  1.9 Kesimpulan

  BAHAGIAN KEDUA

  2 SOROTAN KAJIAN

  2.1 Pengenalan 14

  2.2 Sejarah Perkembangan Matematik 15

  2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian

  Pelajar 16

  2.3.1 Jantina 16

  2.3.2 Pencapaian Matematik Peringkat

  Terdahulu 17

 • viii ix

  2.3.3 Faktor Minat 18

  2.3.4 Teknik Mengajar 20

  2.3.4.1 Objektif Pengajaran Yang

  Hendak Dicapai 24

  2.3.4.2 Jangka Masa Pengajaran 25

  2.3.4.3 Bahan-bahan Pengajaran

  Yang Sedia Ada 25

  2.3.4.4 Latar Belakang Pelajar 25

  2.3.4.5 Jumlah dan Susunan Pelajar 26

  2.3.5 Personaliti Pensyarah 26

  2.3.6 Alat Bantu Mengajar (ABM) 31

  2.4 Kesimpulan 36

  BAHAGIAN KETIGA

  3 METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pengenalan 37

  3.2 Rekabentuk Kajian 37

  3.3 Tempat Kajian 38

  3.4 Populasi dan Sampel Kajian 39

  3.5 Instrumen Kajian 39

  3.5.1 Bahagian A 40

  3.5.2 Bahagian B 40

  3.6 Keesahan Soal Selidik 42

  3.7 Kajian Rintis 42

  3.8 Prosedur Kajian 43

  3.9 Analisis Data 44

  3.10 Kesimpulan 46

 • ix x

  BAHAGIAN KEEMPAT

  4 ANALISIS DATA

  4.1 Pengenalan 47

  4.2 Bahagian A-Analisis Maklumat Latar

  Belakang Responden 48

  4.2.1 Jantina 49

  4.2.2 Kursus 49

  4.2.3 Keputusan Matematik dalam

  Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 50

  4.2.4 Pencapaian Gred Peperiksaan Akhir

  Tahun Bagi Pelajar Dalam Mata Pelajaran

  Matematik Kejuruteraan 51

  4.3 Bahagian B- Analisis Data Berkaitan Dengan

  Persoalan Kajian 52

  4.4 Persoalan Kajian 1 54

  4.5 Persoalan Kajian 2 58

  4.6 Persoalan Kajian 3 62

  4.7 Persoalan Kajian 4 66

  4.8 Kesimpulan 70

  BAHAGIAN KELIMA

  5 PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN

  5.1 Pengenalan 71

  5.2 Perbincangan 72

  5.2.1 Tahap Pencapaian Pelajar Dari Segi

  Pengaruh Jantina 72

 • x xi

  5.2.2 Pencapaian Matematik Dalam

  Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 73

  5.2.3 Perbincangan Dapatan Persoalan Kajian 1 73

  5.2.4 Perbincangan Dapatan Persoalan Kajian 2 75

  5.2.5 Perbincangan Dapatan Persoalan Kajian 3 77

  5.2.6 Perbincangan Dapatan Persoalan Kajian 4 78

  5.3 Rumusan 79

  5.4 Cadangan 80

  5.4.1 Pihak Pensyarah 80

  5.4.2 Pihak Pelajar 81

  5.4.3 Kajian Lanjutan 81

  5.5 Kesimpulan 82

  BIBLIOGRAFI 83

  LAMPIRAN A - C 89

 • xii

  SENARAI JADUAL

  NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

  3.1 Jumlah keseluruhan pelajar yang telah mengambil

  mata pelajaran Matematik Kejuruteraan 38

  3.2 Taburan item-item soalan selidik 41

  3.3 Skala Pemeringkatan Likert 42

  3.4 Pekali Alpha Cronbach 43

  3.5 Pemarkahan Skala Likert 45

  3.6 Penentuan tahap penilaian jumlah peratus 45

  3.7 Penentuan tahap min 46

  4.1 Taburan responden mengikut jantina 49

  4.2 Taburan responden mengikut kursus 49

 • xiii

  4.3 Taburan responden mengikut gred keputusan

  Matematik Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 50

  4.4 Taburan responden mengikut pencapaian gred

  peperiksaan akhir tahun mata pelajaran

  Matematik Kejuruteraan 51

  4.5 Data analisis peratusan, kekerapan dan min bagi

  persoalan kajian 1. 54

  4.6 Data analisis peratusan, kekerapan dan min bagi

  persoalan kajian 2. 58

  4.7 Data analisis peratusan, kekerapan dan min bagi

  persoalan kajian 3. 62

  4.8 Data analisis peratusan, kekerapan dan min bagi

  persoalan kajian 4. 66

  4.9 Taburan purata min mengikut faktor-faktor yang

  mempengaruhi pencapaian pelajar Melayu yang

  mengambil Matematik Kejuruteraan 69

 • xiv

  SENARAI SINGKATAN

  SINGKATAN DEFINISI

  A Awam

  ABM Alat Bantu Mengajar

  E Elektrik

  J Jentera

  KBSR Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

  KBSM Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

  SPM Sijil Pelajaran Malaysia

  SPE Sarjana Pendidikan Teknologi serta Pendidikan

  (Kejuruteraan Elektrik)

  SPA Sarjana Pendidikan Teknologi serta Pendidikan

  (Kejuruteraan Awam)

  SPJ Sarjana Pendidikan Teknologi serta Pendidikan

  (Kejuruteraan Jentera)

  SPSS Statistical Package for Social Science

  SS Sangat Setuju

  S Setuju

  STS Sangat Tidak Setuju

  TP Tidak Pasti

  TS Tidak Setuju

  UTM Universiti Teknologi Malaysia

 • xv

  SENARAI LAMPIRAN

  LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT

  A Borang Soal Selidik 89

  B Surat Pengesahan Dari Fakulti Pendidikan,

  Universiti Teknologi Malaysia 94

  C Maklumat Kebolehpercayaan (Kajian Rintis) 95

 • BAB I

  PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

  Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Matematik dikaitkan dengan

  perkara-perkara yang berkaitan dengan nombor dan biasanya dilakukan secara formal

  ataupun tidak formal. Pengajaran dan pembelajaran formal merujuk kepada

  pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, manakala pembelajaran tidak formal ialah

  pembelajaran yang berlaku di luar kelas.

  Pembelajaran Matematik sebenarnya bermula sejak kita bayi lagi. Kita telah

  didedahkan kepada angka-angka atau nombor, malah barang permainan juga telah

  diterapkan dengan nilai-nilai berunsur Matematik. Matematik mengikut Kamus Dewan

  Edisi ke 3 (2002), ialah ilmu hisab. Ilmu hisab merujuk kepada perkara-perkara yang

  memerlukan operasi penghitungan dan pengiraan. Pengajaran Matematik pula merujuk

  kepada pengajaran yang berkaitan dengan kiraan atau hitungan.

 • 2

  Mata pelajaran Matematik telah diterapkan dalam diri kita sejak kita di sekolah

  lagi. Menurut Mohd Nashuha (1997), Matematik dapat memperkembangkan pemikiran

  manusia berfikir untuk menyelesaikan sesuatu masalah serta kebolehan menggunakan

  ilmu Matematik dalam kehidupan seharian. Ianya meningkat mengikut aras kesukaran

  mengikut umur. Kesukaran yang dibuat adalah untuk mendapatkan hasil kefahaman

  yang optimum berdasarkan peringkat umur. Menurut Omar (1998), Matematik

  merupakan satu mata pelajaran yang kompleks dan berturutan dari konsep mudah

  kepada rumit. Bagi memahami konsep yang diajar, pelajar memerlukan penumpuan

  sepenuhnya dan usaha yang bersungguh-sungguh supaya konsep yang difahami dapat

  digunakan dalam penyelesaian yang berkaitan. Pengajaran Matematik yang berkesan

  harus memberi perhatian kepada strukturnya (Frank, 1982).

  Matematik Kejuruteraan merupakan salah satu mata pelajaran baru pada sesi

  tahun 2003/2004 yang diwajib bagi semua pelajar yang mengambil kursus Sarjana Muda

  Teknologi serta Pendidikan Elektrik, Awam dan Jentera (A, E dan J) di bawah jabatan

  Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) dan sekarang ditukar kepada Pendidikan

  Teknik dan Kejuruteraan (PTK). Matematik Kejuruteraan merupakan satu mata

  pelajaran baru yang dilaksanakan pada sesi tahun 2003/2004. Matematik Kejuruteraan

  bertujuan meningkatkan kecekapan dan kefahaman pelajar dalam fungsi beberapa

  pembolehubah iaitu takrif dan tatanda, domain dan julat, lengkuk searas, permukaan dan

  permukaan searas, terbitan separa, petua rantai, kadar perubahan, pembeza seluruh,

  tolokan kecil, ekstremum fungsi dua pemboleh ubah. Kamiran ganda dua iaitu kamiran

  ganda dua dalam koordinat Cartesan, menentukan batas dan menukar tertib kamiran,

  kamiran ganda dua dalam koordinat kutub, mengira luas rantau dan isipadu bongkah,

  menentukan jisim, pusat graviti, momen dan momen inersia lamina. Kamiran ganda tiga

  iaitu kamiran ganda tiga dalam koordinat kartesan, menentukan batas kamiran, mengira

  isipadu, jisim pusat graviti, momen dan momen inersia bongkah; kamiran ganda tiga

  dalam koordinat silinder, kamiran ganda tiga dalam koordinat sfera. (Buku Panduan

  Akademik Ijazah Sarjana Muda Sesi Tahun 2003/2004, 2003).

 • 3

  1.2 Latar belakang Masalah

  Mata pelajaran Matematik merupakan salah satu mata pelajaran sangat penting di

  dalam kehidupan kita. Setiap hari kita akan berhadapan dengan perkara-perkara yang

  berkaitan dengan Matematik. Matematik juga memainkan peranan yang utama dalam

  pembangunan bidang sains dan teknologi di dalam perkembangan dunia. Seseorang

  pelajar perlu mengetahui dan mempelajari Matematik untuk mengendalikan dunia

  teknologi yang kompleks dan sentiasa berubah-ubah. Oleh itu, kegagalan dalam mata

  pelajaran Matematik akan menyebabkan kelemahan pelajar di dalam mengendalikan

  urusan-urusan dalam kehidupan, dan masa depan mereka.

  Sejak kebelakangan ini, isu tentang penguasaan mata pelajaran Matematik yang

  lemah di kalangan pelajar-pelajar Melayu sering kita dengar di akhbar dan bahan bacan

  ilmiah. Walau bagaimanapun, tanggapan jika tiada asas atau bukti yang kukuh tidak

  akan membawa sebarang makna.

  Mengikut DAugustine (1973), ramai pelajar yang mempunyai pandangan yang

  negatif terhadap mata pelajaran Matematik dan tidak berani menghadapi tekanan

  Matematik. Hasilnya , semakin ramai pelajar yang gagal, benci, atau takut kepada

  Matematik dan matlamat pendidikan Matematik itu sendiri gagal (Nik Aziz, 1989).

  Kemerosotan dalam penguasaan mata pelajaran Matematik adalah berterusan dan

  menurut laporan prestasi pelajar dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

  setiap tahun yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Pendidikan Kuala Lumpur

  (2002) mendapati pencapaian mata pelajaran Matematik adalah tidak memuaskan dan

  mengecewakan.

 • 4

  Dalam kajian Muhamad Nazam (2004), pengkaji telah membuat satu temu bual

  awal kepada pensyarah-pensyarah yang mengajar mata pelajaran dan mendapati, lebih

  20% pelajar Melayu aliran Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan (PTK) gagal dan

  mengulang semula mata pelajaran Matematik yang mereka ambil. Ini menunjukkan

  bahawa pelajar-pelajar Melayu kurang menguasai mata pelajaran ini. Tiada lagi data

  atau kajian yang menunjukkan kelebihan pelajar bukan Melayu berbanding pelajar

  Melayu.

  Faktor jantina iaitu lelaki dan perempuan ada hubungannya dari segi

  pertumbuhan dan perkembangan individu. Oleh itu, ia juga mempengaruhi pencapaian

  pembelajaran individu. Di kalangan kanak-kanak, perbezaan jantina dapat dilihat dari

  segi pertumbuhan fizikal, akil baligh, emosi, kemahiran, bakat, hobi, aspirasi dan

  kebolehan dalam bidang tertentu (Abdul Rahim,1992).

  Menurut Syarifah Alwiyah Al Sagoff (1994), menyatakan bahawa minat adalah

  daya penggerak kepada seseorang untuk memberi perhatian pada seseorang, sesuatu

  perkara atau kegiatan. Selain dari kenyataan itu Abu Zahari (1987), pula ada

  merumuskan bahawa minat dan kecenderungan dapat mempengaruhi pencapaian

  pembelajaran.

  Teknik adalah peringkat pelaksanaan pengajaran di bilik darjah. Teknik yang

  sesuai memudahkan pencapaian sesuatu objektif pengajaran. Pemilihan teknik mengajar

  yang sesuai perlu dipertimbangkan dan diubahsuai agar sesuatu kaedah itu lebih berjaya

  dan berkesan. Menurut Abdul Rahim (1992), menyenaraikan 5 (lima) faktor yang

  mempengaruhi pemilihan kaedah mengajar. Faktor tersebut ialah objektif pengajaran

  yang hendak dicapai, jangka masa pengajaran, bahan-bahan pengajaran yang ada, latar

  belakang pelajar dan jumlah serta susunan pelajar.

 • 5

  Menurut Faridah (1999), dengan penggunaan alat bantu mengajar (ABM),

  pelajar digalakkan untuk melibatkan diri dengan pelajaran tersebut. Isi pelajaran dan

  konsep penting akan dapat difahami dengan lebih mudah kerana ABM dapat

  memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang disampaikan oleh pensyarah.

  Tajuk yang baru juga boleh diperkenalkan dengan cara yang lebih menarik melalui

  ABM. Cara yang sesuai adalah memudahkan pencapaian sesuatu objektif pengajaran

  dan mempengaruhi pencapaian pelajaran.

  1.3 Pernyataan Masalah

  Matematik Kejuruteraan merupakan satu mata pelajaran baru yang dilaksanakan

  pada sesi tahun 2003/2004 bagi semua pelajar yang mengambil kursus Sarjana Muda

  Teknologi serta Pendidikan Elektrik, Awam dan Jentera (A, E, J) atau disebut (SPE,

  SPA dan SPJ) di bawah Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan (PTK).

  Maka di dalam kajian ini penyelidik ingin mengenalpasti faktor-faktor yang

  mempengaruhi pencapaian Matematik Kejuruteraan ini bagi mengelakkan kegagalan

  dalam mata pelajaran Matematik Kejuruteraan.

  Berikutan dengan itu, penyelidik ingin mengkaji apakah faktor-faktor yang

  mempengaruhi pencapaian pelajar Melayu dalam mata pelajaran Matematik

  Kejuruteraan. Faktor-faktor yang ditekankan dalam kajian ini adalah faktor latar

  belakang dari segi jantina, keputusan Matematik dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM),

  faktor minat, faktor teknik mengajar, faktor personaliti pensyarah dan faktor alat bantu

  mengajar (ABM).

 • 6

  Maka perlu bagi pelajar Melayu untuk mengetahui apakah faktor yang

  mempengaruhi pencapaian pelajar Melayu dalam mata pelajaran Matematik

  Kejuruteraan di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Skudai.

  1.4 Objektif Kajian

  Objektif kajian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

  pencapaian dalam mata pelajaran Matematik Kejuruteraan. Tujuan kajian ini dijalankan

  adalah untuk:-

  1.4.1 Mengenalpasti faktor jantina dan pencapaian Matematik dalam Sijil Pelajaran

  Malaysia (SPM) yang mempengaruhi pencapaian mata pelajaran Matematik

  Kejuruteraan di kalangan pelajar Melayu dari kursus SPA, SPE dan SPJ.

  1.4.2 Mengenalpasti faktor minat yang mempengaruhi pencapaian mata pelajaran

  Matematik Kejuruteraan di kalangan pelajar Melayu dari kursus SPA, SPE dan

  SPJ.

  1.4.3 Mengenalpasti faktor teknik mengajar pensyarah yang mempengaruhi

  pencapaian mata pelajaran Matematik Kejuruteraan di kalangan pelajar Melayu

  dari kursus SPA, SPE dan SPJ.

  1.4.4 Mengenalpasti faktor personaliti pensyarah yang mempengaruhi pencapaian

  mata pelajaran Matematik Kejuruteraan di kalangan pelajar Melayu dari kursus

  SPA, SPE dan SPJ.

 • 7

  1.4.5 Mengenalpasti faktor alat bantu mengajar (ABM) yang mempengaruhi

  pencapaian mata pelajaran Matematik Kejuruteraan di kalangan pelajar Melayu

  dari kursus SPA, SPE dan SPJ.

  1.5 Persoalan Kajian

  Terdapat 5 (lima) perkara yang menjadi persoalan di dalam kajian ini iaitu:-

  1.5.1 Apakah faktor jantina dan pencapaian Matematik dalam Sijil Pelajaran Malaysia

  (SPM) mempengaruhi pencapaian mata pelajaran Matematik Kejuruteraan di

  kalangan pelajar Melayu dari kursus SPA, SPE dan SPJ.

  1.5.2 Apakah faktor minat mempengaruhi pencapaian mata pelajaran Matematik

  Kejuruteraan di kalangan pelajar Melayu dari kursus SPA, SPE dan SPJ.

  1.5.3 Apakah faktor teknik mengajar pensyarah mempengaruhi pencapaian mata

  pelajaran Matematik Kejuruteraan di kalangan pelajar Melayu dari kursus SPA,

  SPE dan SPJ.

  1.5.4 Apakah faktor personaliti pensyarah mempengaruhi pencapaian mata pelajaran

  Matematik Kejuruteraan di kalangan pelajar Melayu dari kursus SPA, SPE dan

  SPJ.

  1.5.5 Apakah faktor alat bantu mengajar (ABM) mempengaruhi pencapaian mata

  pelajaran Matematik Kejuruteraan di kalangan pelajar Melayu dari kursus SPA,

  SPE dan SPJ.

  SENARAI KANDUNGAN.pdfBAHAGIAN KEDUA

  PUSPA-BAB I-SIAP.pdfBAB I PENDAHULUAN

  PUSPA-BAB 3-SIAP.pdfBAB III Kursus Jumlah PelajarJumlahJadual 3.3 : Skala Pemeringkatan LikertSkorSkala Likert

  BORANG SOAL SELIDIK.pdf UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG SOAL SELIDIK BAHAGIAN A MAKLUMAT LATAR BELAKANG PELAJAR

  ARAHAN : Sila jawab semua kenyataan dengan cara menandakan ( ) pada kotak BAHAGIAN B

  SS