Kajiselidik esei

Click here to load reader

 • date post

  11-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  154
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Kajiselidik esei

kajiselidik.doc

IJAZAH SARJANAMUDA KEJURURAWATANTAHUN 2: SEM 2 (SEPARUH MASA)

GGGE2123 TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM PENDIDIKANTAJUK: PERSEPSI ORANG RAMAI TERHADAP KEMUDAHAN ICT DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIAPENSYARAH:

MEJAR MOHD JASMY ABD RAHMANNAMA PELAJAR

NORHAYATI ARIFFIN (A138786)

EZIYURINA ABD GHANI (A138779)ROSLINA ZAINUDDIN (A138778)

MARZLIZA ABDUL RANI (A138772)

AZNEZA AZIZ (A 138773)

JABATAN KEJURURAWATANFAKULTI PERUBATANPUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN

KUALA LUMPUR

2013/20141. PENDAHULUANPerkembangan terkini menyaksikan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) menjadi alat pemangkin utama untuk menyebar dan menyimpan maklumat.Teras Pertama daripada Rancangan Malaysia Ke-9 - Bab 5 menyatakan bahawa Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) merupakan salah satu industri penting dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia. Ini berikutan dengan pertumbuhan sektor ICT yang pesat dan peranannya merangsang perkembangan industri-industri lain di Malaysia. Walaupun Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau Information Communication Technologi (ICT) telah lama bertapak namun ia masih boleh dianggap baru dalam kalangan masyarakat Malaysia. Penggunaan ICT hampir meliputi seluruh urusan sesebuah negara seperti pengurusan pentadbiran kerajaan, pembangunan negara, meramal perkembangan ekonomi negara dan sebagainya. Walaupun penggunaannya amat meluas,masih terdapat segelintir masyarakat kita yang masih belum mendapat pendedahan tentang penggunaan ICT dalam kehidupan harian dan ada juga yang masih sangsi dengan kemajuan teknologi sehinggakan masih mengamalkan corak konvensional dalam pengurusan aktiviti harian. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun sedang mengamalkan prinsip globalisasi, sememangnya Malaysia perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan ICT yang terkini supaya tidak ketinggalan berbanding dengan negara-negara lain. Kemahiran ICT amat penting untuk mencapai wawasan negara dalam melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dan profesional Justeru itu, pihak kerajaan memainkan peranan penting dalam menyediakan platform serta kemudahan ICT kepada masyarakat dan memberi galakan kepada penggunaan ICT secara menyeluruh.

Hospital adalah sangat bergantung kepada teknologi maklumat untuk menyokong Perkhidmatan Maklumat Kesihatan dan fungsi perniagaan yang berkaitan. Sistem kewangan , klinikal dan pentadbiran. Kebanyakan inisiatif teknologi maklumat kesihatan kontemporari mempunyai sebagai salah satu matlamat mereka peningkatan penjagaan pesakit dengan mengurangkan beban pentadbiran yang diletakkan kepada profesional kesihatan melalui penggunaan sistem maklumat yang seragam.2. PENYATAAN MASALAHPenggunaan ICT di Malaysia sekarang berkembang pesat mengikut perkembangan zaman, lebih banyak kemudahan yang muncul selari dengan kepesatan teknologi kini. Kemudahan-kemudahan yang wujud itu banyak membantu dalam aktiviti kehidupan rakyat Malaysia. Teknologi yang canggih dan terkini juga digunapakai di bidang perubatan pada masa kini. Hospital kini telah dilengkapkan dengan pelbagai kemudahan teknologi terkini bagi mempercepatkan proses perawatan kepada pesakit.

3. TUJUAN KAJIANTujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui tahap kefahaman orang ramai tentang ICT dan Selain itu,dalam kajian ini akan menyenaraikan kepentingan penggunaan ICT di Hospital UKM dan beberapa contoh ICT yang ada di PPUKM .Tidak lupa juga, dalam penulisan ini akan membincangkan cadangan cadangan untuk penambahbaikkan sistem ICT di Hospital UKM4. OBJEKTIF KAJIANObjektif khusus kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk :4.1. Mengetahui tahap kefahaman orang ramai terhadap aplikasi ICT

4.2. Mengenal pasti tahap persepsi orang ramai terhadap kemudahan ICT

4.3 Memahami tahap keperluan penggunaan sistem ICT di PPUKM

5. SKOP KAJIANSkop kajian bagi penulisan ini adalah tertumpu kepada orang ramai di PPUKM Soalan kaji selidik diedarkan kepada 30 responden . Selain itu, ianya dapat membantu dalam memberi maklumat berkaitan kepentingan kemudahan sistem ICT kepada orang ramai secara tidak langsung.6. PERSOALAN KAJIAN6.1Apakah tahap kefahaman orang ramai terhadap aplikasi ICT

6.2Apakah persepsi orang ramai terhadap penggunaan ICT di PPUKM

6.3Apakah tahap keperluan penggunaan sistem ICT di PPUKM7. METHODOLOGI KAJIAN

7 .1.Kaedah pengumpulan data menggunakan soalan terikat (biodata responden) dan tidak terikat(menggunakan soalan berbentuk penyataan dengan menggunakan berskala likert.

7.2.Kajian ini menggunakan rekabentuk kajiselidik. Kaji selidik ini dilakukan kepada responden dengan pemberian kertas kajian secara langsung.

7.3.Populasi kajian ini adalah meliputi pekerja di sekitar PPUKM

7.4Pemilihan seramai 30 orang disekitar kawasan PPUKM dan dipilih secara rawak. 7.5Analisis data Bentuk kajian ini membolehkan data diukur secara objektif dan digeneralisasikan kepada dunia luar (Mohamad Najib, 1999) Kajian ini mengaplikasikan analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Bagi data yang diperolehi dari borang soalselidik, ia dianalisis menggunakan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS) version 21.0 dengan teknik-teknik statistic berbentuk diskriptif. Teknik statistic diskriptif digunakan untuk meneliti taburan demografi responden sekitar PPUKM. Analisis ini dapat membantu memerihal profil peserta seperti umur, bangsa, pendapatan, taraf pendidikan dan sebagainya melaui teknik peratusan.7.6 UJIAN KEBOLEHPERCAYAAN DAN KESAHAN INSTRUMEN KAJIAN

Mengikut Hair (2003), tahap penerimaan kebolehpercayaan sesuatu instrument kajian menunjukkan responden telah menjawab soalan dalam keadaan konsisten. Beliau telah memberi garis panduan mengenai nilai Cronbach Alpha yang menerangkan kekuatan hubungan seperti didalam jadual 1 dibawah:ALPHA COEFFICIENT RANGEKEKUATAN HUBUNGAN

1

2

3

4

5Sangat tidak Setuju

Tidak setuju

Kurang setujuSetuju

Sangat setuju

8. HASIL KAJIAN8.1. (BAHAGIAN A)8.1.1. JANTINA

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

ValidPerempuan2376.776.776.7

Lelaki723.323.3100.0

Total30100.0100.0

Carta dan graf diatas menunjukkan jumlah responden yang terlibat dalam kaji selidik ini.Hasil dari kaji selidik ini memberi petunjuk bahawa responden terdiri daripada perempuan iaitu 22 orang dan 8 orang responden adalah lelaki. Majoriti responden yang terlibat adalah dari kaum hawa dan mereka adalah golongan yang mudah memberikan kerjasama .Ini menunjukkan orang awam yang datang ke PPUKM adalah tergolong dari kaum wanita.Golongan ini terdiri dari pesakit,keluarga pesakit dan pelawat ke PPUKM.Pada masa kini kaum wanita lebih terdedah didalam bidang ICT disebabkan kebanyakkan dari mereka adalah bekerjaya.8.1.2. UMUR

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid19-25 tahun1136.736.736.7

26-30 tahun1136.736.773.3

31-35 tahun516.716.790.0

36 keatas310.010.0100.0

Total30100.0100.0

Secara keseluruhannya purata responden disini adalah dari peringkat umur 19-25 tahun sebanyak 14 orang. Responden selebihnya adalah berumur 26-35 tahun iaitu sebanyak 7 orang .Rata-rata kaji selidik ini lebih mendapat kerjasama dari golongan dewasa . Golongan muda adalah lebih berminat dan memerlukan teknologi ini antaranya mereka telah didedahkan semasa mengikuti pengajian atau di tempat bekerja. Selain itu golongan ini lebih peka dengan penggunaan ICT.8.1.3. ETNIK

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

ValidMelayu2170.070.070.0

cina413.313.383.3

India413.313.396.7

lain-lain13.33.3100.0

Total30100.0100.0

Hasil kajian mendapati seramai 30 responden yang terlibat terdiri daripada 20 orang melayu, cina dan india melibatkan jumlah yang sama seramai 4 orang dan selebihnya dari golongan lain-lain adalah Sabah dan Sarawak. Ini kerana kaum melayu mudah terdedah dengan ICT .Mereka lebih mudah memberi kerjasama dan ingin tahu dan lebih berminat tentang hal-hal yang berkaitan dengan ICT.kajian.doc8.1.4. PEKERJAAN

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Validkerajaan1550.050.050.0

swasta516.716.766.7

sendiri310.010.076.7

Lain-lain723.323.3100.0

Total30100.0100.0

Hasil daripada pengumpulan data,carta diatas menunjukkan adalah 15 responden terdiri daripada mereka bekerja di sektor awam.5 responden yang bekerja dalam sektor swasta. Responden yang paling sedikit adalah bekerja sendiri.Yang selebihnya 7 orang adalah dari golongan surirumah tangga. 8.1.5. PENGLIBATAN RESPONDEN DALAM KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

ValidYa2170.070.070.0

Tidak930.030.0100.0

Total30100.0100.0

Carta di atas menunjukkan 21 responden majoriti daripada mereka melibatkan diri dalam bidang komunikasi dan teknologi maklumat. Selebihnya sebanyak 9 responden tidak melibatkan diri didalam bidang komunikasi.Ini kerana seiring dengan zaman teknologi sekarang golongan dewasa lebih berminat untuk mengetahui lebih mendalam tentang ICT dan lebih peka dengan kehadiran teknologi baru yang canggih.

8.1.6. TAHAP PENDIDIKAN

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Validijazah/Phd/master310.010.010.0

Diploma2170.070.080.0

Menengah413.313.393.3

Rendah26.76.7100.0

Total30100.0100.0

Berdasarkan carta diatas jumlah tertinggi adalah dari golongan orang ramai terdiri daripada pemegang diploma iaitu seramai 21 responden.Manakala selebihnya adalah dari kalangan lepasan sekolah menengah dan rendah.Ini kerana kebanyakkan dari mereka mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi atau kolej-kolej swasta.8.1.7. KEDIAMAN

FrequencyP