Nilai dan etika dalam perkhidmatan awam

download Nilai dan etika dalam perkhidmatan awam

of 55

Embed Size (px)

description

Nilai dan etika dalam perkhidmatan awam

Transcript of Nilai dan etika dalam perkhidmatan awam

  • 1. NILAI DAN ETIKADALAMPERKHIDMATAN AWAM

2. OBJEKTIF KURSUS:DI AKHIR KURSUS INI PESERTA-PESERTA AKANDAPAT:i) Meningkatkan kefahaman mengenai nilai danetika terutamanya berkaitan denganPerkhidmatan Awamii) Menghayati Nilai dan Etika dari perspektifindividu dan organisasi,iii) membentuk penjawat awam yang bermoraldan beretika tinggi. 3. KANDUNGAN KURSUS:I) KEFAHAMAN TERHADAP NILAI DAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAMII) MISI PERKHIDMATAN AWAMIII) DEFINISI NILAIIV) DEFINISI ETIKAV) TERAS PERKHIDMATANVI) LANGKAH-LANGKAH MENINGKATKAN NILAI DAN ETIKAPERKHIDMATAN AWAMVlll NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAMVIl) NILAI MURNI DALAM ISLAMVIl TONGGAK 12 4. MISI PERKHIDMATAN AWAM Institusi utama pembangunan masyarakat dannegara Memberikan perkhidmatan kepada Raja,kerajaan dan rakyat dengan penuh setia Membentuk satu masyarakat yang adil dengansistem ekonomi terbuka yang berpandukankepada kepentingan awam Menjaga keamanan dan perundangan Menggalakkan inovasi,penyelidikan danpembangunan tamaddun 5. KEFAHAMAN NILAI DAN ETIKAPERKHIDMATAN AWAM Melaksanakan usaha-usahapembangunan untuk rakyat Perkhidmatan Awam adalah tunggak yangmenentukan jatuh bangun sesebuahnegara Matlamat utamanya untuk memberikanperkhidmatan yang berkesan,cekap,produktif dan mencukupi 6. DEFINISI NILAINilai adalah ditakrifkan sebagai kepercayaanyang mendorong seseorang atau institusi untukbertindak mengikut pemilihan yang berasaskannilai-nilai utama masyarakat.Mengikut kajian sejarah, ilmu, kebijaksanaan,keadilan dan iktidal ( temperance ) merupakannilai-nilai utama masyarakat.( Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan AwamINTAN,1991 ) 7. DEFINISI ETIKAEtika bermaksud tanggungjawab dan akibattingkah laku seseorang atau profesionterhadap masyarakat. Seseorang anggotaperkhidmatan awam berkewajipan memahamitanggungjawab terhadap peranan danperilaku seseorang pekerja dalam kerajaan.( Nilai dan Etika dalam PerkhidmatanAwam-INTAN, 1991 ) 8. DEFINISI ETIKAEtika merupakan prinsip moral atau nilaiakhlak atau tingkah laku yang menjadipegangan seseorang individu atau sesuatukumpulan. Prinsip moral dan kesedaranakhlak ini tidak boleh dicapai oleh seseorangtanpa menjalin perhubungan sosial denganorang lain.( Shukri Ahmad & Razali Mat Zin,2001-Adab & Etika Kerja dalam Organisasi ) 9. DEFINISI ETIKAETIKA DIDEFINISIKAN SEBAGAI SAINS MORALDAN PRINSIP-PRINSIP MORALETIKA ADALAH FALSAFAH TINGKAHLAKUMANUSIA DILIHAT DARI ASPEK LAHIRIAH DANBATINIAHETIKA ADALAH DISIPLIN DAN PERATURAN YANGMENENTUKAN SEMUA PERBUATAN ITU BAIKATAU JAHATETIKA BIASANYA DIKAITKAN DENGAN NILAIMORAL DAN ESTETIKA 10. TERAS PERKHIDMATAN AWAM1 . BERAZAM MENINGGIKAN MUTU PERKHIDMATAN AWAM2 . BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB3 . BERUSAHA MENGIKIS SIKAP MEMENTINGKAN DIRI4 . BERKHIDMAT DENGAN PENUH MUHIBBAH DAN KEMESRAAN5 . BEKERJA KE ARAH MEMAJUKAN PEMIKIRAN RAKYAT DAN PEMBANGUNANNEGARA6 . BEKERJASAMA DALAM MEMBENTERAS KELEMAHAN DAN MUSUH NEGARA7 . BERPEGANG TEGUH KEPADA AJARAN AGAMA 11. 1 . BERAZAM MENINGGIKAN MUTU PERKHIDMATAN : LATIHAN FAIL MEJA MESYUARAT PERBINCANGAN KMK PERPUSTAKAAN JABATAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR KREATIF 12. 2 . BEKERJA DENGAN PENUHTANGGUNGJAWAB SURAT LANTIKAN IKRAR PERKHIDMATAN AWAM SENARAI TUGAS MENEPATI JANJI INISIATIF 13. 3 . BERUSAHA MENGIKIS SIKAP MEMENTINGKAN DIRI KIKIS SIFAT-SIFAT TERCELA INSAF AKAN TANGGUNGJAWAB DAN KUASA YANG DIBERI KOMUNIKASI BERKESAN BERI PELUANG BERTANYA 14. 4 . BERKHIDMAT DENGAN PENUH MUHIBBAH DANKEMESRAAN SABAR BERTIMBANG RASA SIMPATI MENGAWAL PERASAAN MESRA CEKAL MENGHADAPI CABARAN MEMAHAMI PERASAAN ORANG LAIN 15. 5 . BEKERJA KE ARAH MEMAJUKAN PEMIKIRANRAKYAT DAN PEMBANGUNAN NEGARA MEMAHAMI DASAR-DASAR KERAJAAN MEMBERI BIMBINGAN KEPADA RAKYAT MEMBERI KESEDARAN KEPADA RAKYAT 16. 6 . BEKERJASAMA DALAM MEMBENTERASKELEMAHAN DAN MUSUH NEGARA KEMISKINAN KEJAHILAN RASUAH PENYELEWENGAN KOMUNIS SUBVERSIF PELAMPAU 17. 7 . BERPEGANG TEGUH KEPADA AJARAN AGAMA MENGAMALKAN NILAI NILAI MURNI MENOLAK FAHAMAN KOMUNIS 18. LANGKAH-LANGKAH MENINGKATKAN NILAIDAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAMI) Panduan Perkhidmatan Cemerlang( 1979)II) Penggunaan Kad Perakam WaktuIII) Kempen Bersih, Cekap dan Amanah(1982)IV) Dasar Pandang Ke TimurV) Peggunaan Tanda NamaVI) Kepimpinan Melalui TeladanVII) Dasar Penerapan Nilai-Nilai IslamDalam Pentadbiran AwamVIII) Tonggak Dua BelasX) Citra Karya (Rukun Negara, Perintah Am,Arahan Perbendaharaan, PKPA.) 19. NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATANAWAMNILAI-NILAI PERIBADI ASAS-TAAT SETIA-AMANAH/JUJUR-BERTANGGUNGJAWAB-IKHLAS-BERDEDIKASI/TEKUN-BERDISIPLIN-BEKERJASAMA-BERSIH-SEDERHANA 20. 1. TAAT SETIA Patuh, tidak melakukan sesuatu yangboleh merosakkan membinasakan,menjatuhkan imej memalukan sertamemburukkan organisasi Taat setia kepada Raja, Negara danKerajaan 21. 2.AMANAH/JUJUR Tidak menyeleweng, boleh dipercayaisama ada dalam menjalankan tugasatau memegang rahsia Semua urusan yangdipertanggungjawabkan mestiditunaikan serta dilaksanakan sebaikmungkin 22. 3.BERTANGGUNGJAWAB Kewajipan yang perlu dilaksanakan Ada akauntabiliti, boleh diperiksa ataudinilai pada bila-bila masa Tidak melontar batu sembunyi tangan 23. 4.IKHLAS Kebersihan rohani yang tertinggi, tidakmenipu atau menunjuk-nunjuk Tidak mengharapkan balasan Tidak mempunyai agenda tersembunyi 24. 5. DEDIKASI/TEKUN Mengerjakan sesuatu tugas denganbersungguh-sungguh, sabar sertaminat yang mendalam sehingga selesaidengan sempurna Genggam bara api biar sampai jadiarang 25. 6.BERDISIPLIN Patuh dan mengamalkan secaraberterusan segala arahan, peraturandan ketetapan yang dikenakan olehsesuatu organisasi 26. 7. BEKERJASAMA bergotong royong dan bantumembantu dalam menjalankan tugas Berat sama dijinjing ringan samadipikul Mewujudkan kerja berpasukan Menjalankan tugas secara kolektif 27. 8. BERSIH Rohani dan jasmani Jauh daripada perasaan hasad dengki,tamak, khianat, dendam Pakaian, persekitaran kerja, pemilikanharta 28. 9. SEDERHANA Menolak keterlaluan, pertengahanantara dua ekstrem Dalam tugas seharian,percakapan,arahan, pergaulan, pakaian 29. NILAI-NILAI ISLAMAMANAHTANGGUNGJAWABIKHLASDEDIKASISEDERHANATEKUNBERSIHBERDISIPLINBEKERJASAMABERBUDI MULIABERSYUKUR" PEMIKIRAN,TINDAKAN DAN PERILAKUANGGOTA-ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAMBERASASKAN KEPADA NILAI-NILAI DANETIKA PERKHIDMATAN AWAM" 30. TONGGAK DUA BELAS sebuah buku yang menjelaskan 12peringatan penting kepada semuapenjawat awam Tan Sri DatoSeri Ahmad Sarji bin AbdulHamid, 1992. 31. a. MENGHARGAI MASADemi masa!sesungguhnya manusia itu dalamkerugian;kecuali orang-orang yang beramal soleh,danmereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran sertaberpesan-pesan dengan sabar.-(Al Quran, 103:1-30)Those who make the worst use of their time mostcomplain of its shortness.-La bruyereAn inch of time cannot be bought by an inch of gold.-Chinese Proverb 32. MENGHARGAI MASA AMALAN POSITIF Menepati masa Menyegerakan tugas Ada perancangan waktu Bijak menguruskan tempohyang diberi Menumpukan masa pada kerja-kerjayang produktif dan kreatif Menetapkan target date untukmenyiapkan kerja Menyelesaikan tugas dalammasa yag ditetapkanAMALAN NEGATIF Berbual-bual kosong Tidak menyegerakan tugas Tidak ada sense of urgency Tidak merancang pekerjaan Tidak ada prioriti Melayan tetamu yang tidakberkenaan Tinggalkan pejabat untukurusan peribadi Membuat kerja peribadi dipejabat Berniaga waktu pejabat Ke kantin dalam waktu bertugas Suka bertangguh 33. b.KETEKUNAN MEMBAWAKEJAYAAN-tumpuan kepada sesuatu kerja hingga selesaidengan sempurna dan membawa kejayaanserta kecemerlangan kepada agensi danindividu.Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit- Pepatah MelayuVictory belongs to the most persevering- Napoleon Bonaparte 34. KETEKUNAN MEMBAWAKEJAYAAN AMALAN POSITIF Gigih dalam melaksanakantugas yang mencabar Rajin dan sentiasa berusaha Tekun dalam menjalankantugas Sabar menghadapi cabarankerja Berpandangan jauh Bersemangat melaksanakantugas Dedikasi dalam mencapaimatlamat organisasi Cekal menghadapi kesulitan Bercita-cita tinggi AMALAN NEGATIF Mudah tersinggung danpatah semangat Kurang berdisiplin Tidak tekun dan mudahmengalah Tidak ada inisiatif dantidak kreatif Tidak ada visi Buat kerja bila disuruh Tidak bercita-cita tinggi 35. c.KESERONOKAN BEKERJA Seronok apabila:*Kerja itu ibadah dan ibadah itu ada ganjaran*Kerja itu cabaran yang memerlukan daya usaha,pemikiran dan kreativiti*Ada kuasa kepakaran (expert power)Work done spontaneously and joyfully is neveroppressive Mahatma Gandhi 36. KESERONOKAN BEKERJA AMALAN POSITIF Kerja sebagai ibadat Mempunyai inisiatifsendiri Menghasilkan inovasiuntuk kecemerlanganorganisasi Komited terhadap kerja Sedia memberikerjasama AMALAN NEGATIF Kerja dianggap beban Tidak komited Sentiasa mengharapdorongan oleh ketua 37. d.KEMULIAAN KESEDERHANAAN Sikap menolak keterlaluan Keserdehanaan dalampertuturan,mengeluarkan arahan,pergaulan,pakaian,perbelanjaan Dan orang-orang yang apabilamembelanjakan(harta), mereka tidak berlebih-lebihandan tidakpula kikir dan adalah perbelanjaanitu di tengah-tengah antara yang demikian.-Al Furqan(25):67 38. KEMULIAAN KESEDERHANAAN AMALAN POSITIF Jelas dan jitu dalam pemikiran,percakapan dan penulisan Tidak membazir dalamperbelanjaan pejabat Tidak tamakkan pangkat dankedudukan Bersifat pemaaf dalampergaulan Berlaku adil dalam semuatindakan Bijaksana dalm membuatpertimbangan Tidak memperagakankemewahan Senang didampingi oleh semuapihak Sedia menerima cadangan dannasihat AMALAN NEGATIF Menonjol-nonjolkan diri Bercakap denganmenggunakan bahasayangbombastik Berkelakuan mengada-ngada Sombong dan meninggi diri Menyukarkan persoalan yangmudah Membesar-besarkan perkarayang kecil Kedekut atau berlebihan dalammemenuhi keperluan organisasi Memperagakan kemewahan dankedudukan Kerap menghias diri di pejabat Bersifat melampau danketerlaluan dalam semua hal 39. e.KETINGGIAN PERIBADI Watak,sikap, perilaku dan daya dalam pergaulanbaik di rumah atau dalam organisasi ataumasyarakat umum EQ yang tinggiOrang mukmin yang sempurna imannya ialah y