Faktor faktor mempengaruhi strategi pembelajaran bahasa 2015

of 27/27
MOHD IZZUDDIN BIN CHE AZAHARI P69069
 • date post

  04-Aug-2015
 • Category

  Education

 • view

  94
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Faktor faktor mempengaruhi strategi pembelajaran bahasa 2015

1. MOHD IZZUDDIN BIN CHE AZAHARI P69069 2. 8 faktor mempengaruhi pemilihan SPB i.Motivasi ii.Jantina iii.Status Sosioekonomi iv.Tempoh Pembelajaran v.Bahasa Sasaran vi.Etnik dan Budaya vii.Agama dan Ibadah viii.Umur 3. Ellis (1994a) Usaha yang dilakukan oleh pelajar dalam pembelajaran bahasa kedua hasil daripada keperluan dan keinginan untuk mempelajarinya. Gardner (1985) Tahap seseorang itu bekerja dan berusaha untuk mempelajari bahasa kerana keinginannya untuk melakukan demikian dan pengalaman merasakan kepuasan ketika menjalankan aktiviti tersebut. 3 komponen utama:- i.Tumpuan usaha ii.Keinginan untuk belajar iii.Kepuasan Motivasi 4. Gardner & Lambert (1972) Membahagikan motivasi kepada 2 jenis :- Merujuk kepada Motivasi Integratif Motivasi Instrumental Sikap positif pelajar terhadap elemen-elemen yang terdapat pada bahasa sasaran Sebab fungsian dan nilai kegunaan pada pencapaian bahasa 5. 5 Gardner (1985) merujuk kepada gabungan antara keinginan atau hasrat dengan usaha untuk mencapai sesuatu matlamat pembelajaran bahasa, dan sikap pelajar terhadap pembelajaran bahasa. Model Socio-Educational Gardner (1985) menjelaskan bahawa sikap dan motivasi pelajar terhadap B2 (Rajah 1) dipengaruhi oleh ciri-ciri sosial yang terdapat dalam persekitaran mereka. Motivasi integratif merupakan penyumbang besar dan pemacu utama kepada kejayaan pembelajaran bahasa berbanding motivasi instrumental. 6. 6 RAJAH 1 Model Socio-Educational Gardner (1985) Integrativiness Cultural Beliefs/ Milieu Social Attitude towards the learning situation Motivation Formal Learning Context Linguistic Outcomes Informal Learning context Non Linguistic Outcomes Language Aptitude 7. Dornyei (1990), Gardner (1985), Nunan (1999) Sekiranya pelajar bermotivasi tinggi, kebarangkalian untuk berjaya adalah amat besar dan begitulah sebaliknya. Ehrman (1990), Macaro (2001), Oxford & Nyikos (1989) Pelajar bermotivasi tinggi secara sedar dan terkawal akan berusaha dan menghabiskan masa mempraktikkan SPB dengan konsisten. Motivasi merupakan faktor berkuasa dalam mempengaruhi penggunaan SPB berbanding pemboleh ubah lain. Kajian kajian lepas 8. Oxford & Ehrman (1995) Penggunaan SPB secara keseluruhan adalah signifikan dan terdapat korelasi positif dengan keseluruhan motivasi, motivasi integratif dan keinginan penggunaan bahasa di luar kelas. Chan & Huang (1999) SPB secara keseluruhannya mempunyai hubungan dengan tahap motivasi, motivasi instrinsik dan ekstrinsik. 9. Kajian kajian lepas Maccoby & Jacklin (1974) Aptitud lisan perempuan lebih ketara berbanding lelaki. Kemahiran lisan perempuan bermula dari zaman kanak kanak dan menjadi semakin matang dengan cepat. Jantina 10. Chang (1990), Chou (2002) Tiada perbezaan signifikan antara pelajar lelaki dan perempuan dalam penggunaan SPB. Oxford (1994),Wharton (2000) Kadangkala pelajar lelaki lebih banyak menggunakan sesetengah strategi tertentu. Politzer (1983) Pelajar perempuan menggunakan strategi pembelajaran sosial lebih kerap berbanding pelajar lelaki. 11. Zamri (2004) Pelajar lelaki lebih banyak menggunakan tema SPB ketika DDK, DLK dan PEP berbanding pelajar perempuan. Pelajar lelaki lebih banyak menggunakan SPB dalam kemahiran mendengar & menulis. Pelajar perempuan lebih banyak menggunakan SPB dalam kemahiran membaca. 12. Kajian kajian lepas Ballantine (1993), Musgrave (1974),Trusty (1998) Ibu bapa mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi proses pembelajaran anak mereka. Jencks & rakan rakan (1972) Latar belakang keluarga menyumbang lebih daripada separuh perbezaan terhadap pencapaian pelajar. Status Sosioekonomi (SSE) 13. Dalam menentukan SSE, 2 elemen utama yang kerap dirujuk ialah :- Latar Belakang Akademik Ibu Bapa Pendapatan Keluarga 14. Seorang anak lelaki mungkin bercita cita untuk menjadi seorang peguam seperti bapanya bukan kerana pekerjaan itu, tetapi disebabkan taraf pendidikan bapanya & bagaimana pendidikan itu digunakan. Ibu bapa yang berlatar belakang akademik yang tinggi akan berusaha membuat persediaan mental & fizikal bagi membantu perkembangan fisiologi dan kognisi anak anaknya. Latar Belakang Akademik Ibu Bapa 15. Kajian kajian lepas Mohd Nazali (1999) Pelajar yang ibu bapanya berpendidikan tinggi menggunakan lebih banyak SPB secara keseluruhan dan kerap menggunakan strategi di luar kelas & untuk peperiksaan berbanding kumpulan lain. Faizahani (2002) Pelajar yang ibu bapanya berlatar belakang akademik pertengahan lebih banyak menggunakan SPB berbanding pelajar yang ibu bapanya berpendidikan rendah. 16. Ibu bapa yang mempunyai sumber kewangan yang stabil mampu memberi sokongan terhadap proses pemerolehan bahasa anak mereka. Kajian kajian lepas Mohd Nazali (1999) Pelajar dari keluarga berpendapatan tinggi lebih banyak menggunakan strategi berbanding pelajar daripada keluarga berpendapatan sederhana dan rendah. Zamri dan rakan rakan (2003) Pelajar SSE tinggi lebih banyak menggunakan SPB berbanding pelajar SSE rendah sama ada DDK, DLK @ PEP. Pendapatan Keluarga 17. Pelajar bahasa yang lama @ berada di tahap tinggi menggunakan strategi pembelajaran yang berbeza daripada pelajar yang tidak lama @ berada di tahap bawah. Kajian kajian lepas Ehrman (1990) Pelajar yang sudah lama belajar berkecenderungan menggunakan lebih banyak strategi berbanding pelajar yang kurang tahun pembelajarannya. Tempoh Pembelajaran 18. Sanders (2004) Pelajar yang mempunyai pengalaman pembelajaran bahasa melebihi empat tahun menggunakan banyak SPB berbanding pelajar yang tempoh pembelajaran bahasanya kurang daripada 4 tahun. Chang (2003) Pelajar yang mempelajari bahasa Inggeris melebihi 7 jam seminggu di luar kelas persekolahan didapati menggunakan lebih banyak SPB berbanding rakan rakan mereka yang lain. 19. Kajian kajian lepas Nurazan (2004) Bahasa Arab di Malaysia kurang sesuai digambarkan sebagai konteks pembelajaran bahasa kedua @ bahasa asing. Azlina (1998) Antara faktor yang menyebabkan kurang kemampuan pelajar untuk menguasai bahasa Arab ialah anggapan pelajar terhadap bahasa tersebut sebagai bahasa asing dan penggunaannya yang tidak meluas dalam masyarakat. Bahasa Sasaran 20. Para pelajar yang berbeza etnik, budaya & kewarganegaraan mempunyai cara belajar yang tidak sama. Perbezaan latar belakang budaya dan sistem pendidikan menghasilkan kekuatan & kelemahan yang berbeza dalam diri pelajar. Etnik & Budaya 21. Liu & Littlewood (1997) Individu dalam sesuatu kelompok etnik & budaya mempunyai corak belajar yang hampir sama, tetapi berbeza apabila dibandingkan dengan kelompok etnik @ budaya lain. Oxford (1994) Strategi mengingat dengan penghafalan dan cara lain mengingat lebih digemari oleh kebanyakan pelajar Asia. Kajian kajian lepas 22. Pengaruh agama & ibadah dilihat membentuk 1 domain pembelajaran bahasa yang berupaya melahirkan perlakuan & fikiran khusus bagi memudahkan pembelajaran bahasa. Kajian kajian lepas Zamri (2004) Pelajar Cemerlang Bahasa menggunakan aspek penghayatan keagamaan sebagai strategi pendorong kejayaan pembelajaran Bahasa Melayu. Agama & Ibadah 23. 1 senario yang boleh dilihat pada keluarga imigran yang berpindah ke negara baru ialah anak anak mereka yang boleh bertutur dalam bahasa komuniti barunya dengan fasih. Kajian kajian lepas Scarcella & Oxford ( 1992) Pelajar yang agak berumur mempunyai kelebihan dari segi pemerolehan aspek sintaksis dan morfologi. Umur 24. Chen (1994) Perbezaan umur tidak mempunyai hubungan signifikan secara statistik dengan penggunaan SPB. Perkembangan kognitif individu seharusnya berkembang dengan umur. 25. Faktor perbezaan individu diyakini mempengaruhi pemilihan & penggunaan strategi. Strategi yang digunakan turut mempengaruhi beberapa pemboleh ubah perbezaan individu. Kesimpulan 26. Rajah di bawah menerangkan tentang kepentingan kajian variasi latar belakang pelajar dalam penyelidikan SPB oleh Ellis (1994a) Perbezaan Pelajar -Kepercayaan -Pernyataan afektif -Faktor umum Strategi Pembelajaran Hasil Pembelajaran Bahasa -Kamahiran -Pencapaian -Tahap pemerolehan 27. SEKIAN TERIMA KASIH