FUNGSI PTV

download FUNGSI PTV

of 25

Embed Size (px)

Transcript of FUNGSI PTV

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  1/25

  FUNGSI PTV

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  2/25

  Peranan danfungsi

  PTV

  individu

  sosialekonom

  i

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  3/25

  Menyediakan pekerja mahir dan separa mahir yang

  berkualiti

  Memupuk sikap dan tabiat kerja yang baik supayamenjadi pekerja yang produktif dan bertanggungjawab

  Membentuk kemahiran, kebolehan dan kefahaman dalampekerjaan supaya dapat digunakan secara berfaedah dan

  produktif

  Melatih pelajar kemahiran spesifik yang akanmembolehkan mereka bersedia menghadapi bidang

  pekerjaan.

  Memberi peluang kepada seseorang individu untuk

  mempunyai pilihan alternatif dalam proses pembelajaran

  INDIVIDU

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  4/25

  Membuka peluang individu memperbaiki kualiti hidupdengan memperkembangkan pemikiran, pengetahuan dankemahiran

  Mewujudkan wadah bagi sistem pendidikan sepanjanghayat

  Menanamkan semangat keusahwanan, Menanam dayamereka bentuk dan Kemahiran Interpesonel

  Mampu berdikari - tidak bergantung dengan orang lain

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  5/25

  sosial

  Kestabilan

  sosial

  NilaiMasyaraka

  tPerubahanmasyarakat

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  6/25

  Kestabilansosial

  memberi peluangmasyarakat mendapatpendidikan sepanjang

  hayat

  Menghasilkankualiti kerja yang

  baik

  Memberikesejahteraan

  hidup

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  7/25

  Nilai masyarakat

  Kepercayaan &norma hidup,masyarakat

  dipindah kegenerasibaru melaluipemindahanpendidikan danteknologi

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  8/25

  berdasarkanPerubahan

  ilmu

  kurikulum

  sesuai dengankeperluanmasyarakat

  Perubahanmasyarakat

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  9/25

  Ekonomi

  Meningkatkan daya pengeluarannegara melalui penglibatan rakyatsecara produktif dan kreatif (Ekonomi)

  Pembentukan pelbagai jenis tenagakerja yang kenal teknologi danekonomi

  Pembuat dan bukan lagi pengguna

  Pemberi maklumat dan bukan lagimenerima maklumat ( R & D)

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  10/25

  Penyelesaianmasalah dan

  reka bentuk

  Pemikiran kreatif

  Pemikiran kritisPemikiran aras

  tinggi danrendah

  Aktiviti refleksiFUNGSI

  RBT

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  11/25

  DefinasiBerfikir:

  Sebagai satuproses

  penyelesaian

  masalah

  Berfikir bukansahaja

  menyelesaikanmasalah malahan

  juga berfikir untukmelihat sesuatu

  berdasarkan

  pelbagaiperspektif bagimenyelesaikan

  masalah. (Edwardde Bono (1976)

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  12/25

  Mencari makna

  Mencari pemahaman

  Membuat pertimbangan

  Membuat keputusan

  Menyelesaikan Masalah

  Berfikir merupakan proses

  menggunakan minda untuk

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  13/25

  Interaksi dengan pengetahuan

  Kemahiran kognitif

  Sikap dan nilai dalam minda individu

  Strategi berfikir

  Merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya

  Melibatkan beberapa langkah dan beberapa Kemahiranberfikir secara kritis dan kreatif

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  14/25

  Kemahiran Berfikir Secara Kritis

  Kecekapan dan keupayaan menggunakanminda untuk menilai Kemunasabahan ataukewajaran sesuatu idea, meniliti keberkesanan,

  kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah danmembuat pertimbangan yang wajar dengan

  menggunakan alasan dan bukti yangmunasabah

  Contoh:

  Membanding dan membeza,mengkategori, menilitimenerangkan sebab,

  menyusun mengikut urutan,membuat inferen, membuat

  ramalan

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  15/25

  Kemahiran Berfikir Secara

  Kreatif

  Kecekapan dankeupayaanmenggunakanminda untukmenerokaipelbagaikemungkinan,menghasilkansesuatu yangbaru, asli dan

  bernilai samaada bersifatmaujud, abstrak,idea ataugagasan

  Contoh:

  Menjana danmenghasilkan ideayang pelbagai(baru, asli, luarbiasa, mencabar)- Menciptametafora

  - Mencipta analog-Mencipta definasi

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  16/25

  TINGGI

  Aras pemikiran (Bloom) dibahagikan kepada dua kategoriiaitu; Aras rendah (Low-order or convergent) dan aras tinggi(High-order or divergent)

  Pemikiran aras rendah terdiri dari aras pengetahuan dankefahaman

  Pemikiran aras tinggi bermula dari aras aplikasi membawakepada aras penilaian.

  Dalam membentuk pelajar lebih kritis dan kreatif aras tinggilebih sesuai berbanding aras rendah.

  Menurut Beyer dalam modelnya Functional Thinkingdomain kognitif merangkumi beberapa kebolehan sepertikebolehan membuat keputusan (decision making),menyelesaikan masalah (solving problem) dan menjana

  konsep (Conceptualizing) sebagai aras tinggi.

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  17/25

  Pemikiran Refleksi

  Pemikiran Reflektif merangkumi kebolehan memahami fakta, idea,mengaplikasikan prinsip, menganalisis, membuat sinteksis dan

  kebolehan menilai.

  Pemikiran reflektif memberi penekanan kepada tujuan atau maksud

  idea atau buah fikiran yang ingin disampaikan.

  Definasi PR ditakrifkan sebagai mengambil kira atau pengiktirafan

  kepada satu Kepercayaan atau apa yang dianggap sebagai ilmupengetahuan yang memperkuatkan lagi keyakinan.

  Mula diperkenalkan oleh John Dewey (1911).Dalam buku nya HowWe Think beranggapan bahawa pembelajaran atau ilmu akan

  bertambah hanya apabila seseorang telah melalui prosespemikiran Reflektif. (Reflection)

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  18/25

  Perkembangan danproses pembinaan

  kemahiran

  Penekanan Kepada

  Kaedah Pengajaran& Pembelajaran

  KHSR

  Nilai-nilai dalamRBT

  Pembinaan

  kemahirankolaboratif dalam

  kumpulan

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  19/25

  Proses kemahiran hendaklah menuju kearah

  memperkembangkan kebolehan murid. meliputi kemahiran teknologi, kecenderungan merekacipta,semangat keusahawanan dan kemahiran berfikir.

  Kemahiran asas ini dapat digunakan sepenuhnya untukmembolehkan murid berdikari dan yakin serta mampumenjalani kehidupan secara produktif dalam dunia teknologi

  dan ekonomi yang kompleks dan sentiasa berubah Murid digalakkan mengambil inisiatif dan merebut peluang

  yang ada secara bijak, kreatif dan inventif.

  Perkembangan dan prosespembinaan kemahiran

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  20/25

  Penekanan Kepada Kaedah Pengajaran &

  Pembelajaran KHSR

  Pembelajaran KHSR merupakan pembelajaran melalui pengalaman

  Murid melakukan sendiri pelbagai aktiviti untuk menguasaikemahiran praktis yang boleh digunakan dalam kehidupan.

  Antara Kemahiran seperti membuat lakaran asas, mereka bentuk,

  penyenggaraan,mengubahsuai.

  Kaedah Pengajaran & pembelajaran seperti tunjuk cara, bercerita,kajian , simulasi, sumbang saran, main peranan, temu bual, tinjauan

  dan lawatan.

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  21/25

  Nilai Murni - penerapan nilai-nilai dan sikap yang positif.

  Kaedah Kajian Masa Depan harus diserapkan dalamP&P untukmerangsang daya intelek dan mengupaya murid menghasilkan produk

  yang dapat menafaatkan dan memberi sumbangan ke arah masadepan.

  Kemahiran Berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) supaya dayaimiginasi, kreativiti dapat dijanakan dan dikembangkan Contoh: Reka

  Bentuk dan Teknologi

  Penggunaan Bahan Terbuang - menggunakan bahan terbuangsebagai alternatif dalam menjalankan aktiviti P&P.

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  22/25

  Nilai-nilai RBT

  Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja yang releven harusmerentasi aktiviti yang dikendalikan. Contoh: Berusaha mencapaikecemerlangan, berfikiran terbuka, bersedia menimbangkan pelbagaifaktor dan berhati-hati menggunakan sumber.

  Nilai murni dan sikap positif ini dapat dipupuk supaya dijadikankebiasaan dalam pengendalian urusan hidup pelajar

  Kesedaran tentang kos sesutu projek yang dihasilkan perlu diberipenekanan

  Kemahiran interpersonal seperti menghargai pendapat dan usahaorang lain, berkomunikasi dengan baik, bersedia menerima kritikanmembina, memberi dorongan kepada orang lain, menjalinpersahabatan, belajar secara koperatif, bekerja secara kumpulan,memupuk semangat kerjasama perlu diterapkan semasa pengajaran

  & pembelajaran

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  23/25

  Pembinaan kemahiran kolaboratif dalam

  kumpulan

  Kolaboratif bermaksud murid belajar secarabekerjasama

  Pembelajaran kolaboratif adalah satu kaedah yangbertujuan meningkatkan kemahiran pemikiran kritikal.

  Ciri-ciri :

  a. Dalam kumpulan dan pelajar melibatkan diri denganaktif

  b. Diberi kesedaran tentang tanggungjawab diri dankumpulan

  c. Pemupukan interaksi sosial dalam aktiviti kumpulan

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  24/25

  PERKAITAN ANTARA RBT DAN LITERASI,

  3M DAN ICT

  ICT digunakandalam

  pembelajaranterutama dalampengumpulan,pe

  milihan danpemprosesan

  maklumat.

  Dengan ini kemahiran

  ICT bolehdiperkembangkancontohnya melayarai

  laman web,menggunakan perisian

  dalam aktiviti

  pembelajaran,CD/DVD ROM danpengkalan data sertakomunikasi secara

  elektronik

 • 7/31/2019 FUNGSI PTV

  25/25

  SEKIAN.