Presentation PTV

of 24 /24
KEPIMPINAN DALAM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL (PTV) OLEH : NOOR SHAFINAZ BINTI AB LATIF IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN, BATU PAHAT, JOHOR

Embed Size (px)

Transcript of Presentation PTV

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  1/24

  KEPIMPINAN DALAM PENDIDIKAN TEKNIK DANVOKASIONAL (PTV)

  OLEH :

  NOOR SHAFINAZ BINTI AB LATIF

  IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN,

  BATU PAHAT, JOHOR

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  2/24

  DEFINISI

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  3/24

  PERANAN KEPIMPINAN

  Kepuasan BekerjaMenyelesaikan

  masalah

  Memuji dan

  mengkritik

  Memberi bimbingan

  dan tunjuk ajar

  Menentukan kriteriadan piawai prestasi

  Memberi sokonganmoral

  Mendorong ke arah

  pencapaian matlamat

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  4/24

  GAYA KEPIMPINAN

  Definisi :

  Gaya kepimpinan merupakan cara seseorang pemimpin

  menggunakan kuasa yang dimiliki sebagai alat untuk mempengaruhi

  pekerja supaya bekerja kuat untuk mencapai objektif organisasi.

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  5/24

  JENIS KEPIMPINAN

  Pada dasarnya stail kepimpinan dapat dibahagikan kepada empat

  jenis seperti yang dijelaskan oleh Blake & Mouton (1964) iaitu:

  Autokratik

  Demokratik

  Kepimpinan berperikemanusiaan

  Kepimpinan Laissez-Faire (kebebasan)

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  6/24

  KEPIMPINAN AUTOKRATIK

  Pemimpin autokrasi cenderung untuk memimpin dan menggunakan

  kuasa secara paksaan.

  Pemimpin membuat satu keputusan dan rakyat mesti mematuhi arahan

  tersebut.

  Ini adalah menyerupai struktur organisasi dan mekanistik di mana satu

  hierarki kuasa dan pembuatan keputusan adalah terpusat.

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  7/24

  Autokratik memperlihatkan satu bentuk kuasa mutlak.

  Rakyat harus menerima setiap keputusan sama ada ia baik ataupun

  sebaliknya.

  Setiap keputusan yang dikeluarkan rakyat terpaksa menerimanya

  kerana ia bersifat diktator.

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  8/24

  KEPIMPINAN DEMOKRATIK

  Stail kepimpinan demokratik dikenali juga sebagai pemimpin yang

  mengalakkan kesemua kakitangannya melibatkan diri dalam

  organisasinya.

  Peluang diberi kepada setiap ahli organisasi untuk memberikan

  pendapat atau pandangan sebelum sesuatu keputusan diambil.

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  9/24

  KEPIMPINAN BERPERIKEMANUSIAAN

  Kepimpinan yang berperikemanusiaan menunjukkan minat yang lebih

  terhadap kakitangannya.

  Dia mementingkan suasana kerja yang baik, dipupuk melalui jalinan

  persahabatan yang mesra di kalangan semua kakitangan.

  Konflik cuba dihindarkan dengan menganjurkan permuafakatan.

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  10/24

  KEPIMPINAN LAISSEZ-FAIRE

  Pemimpin yang mengamalkan stail kepimpinan laissez-faire, tidak

  begitu berminat dengan urusan yang diamanahkan kepadanya.

  Beliau biasanya tidak peduli mengenai kerja mahupun hasilnya.

  Kuasa yang ada padanya tidak digunakan.

  Pemimpin jenis ini akan membiarkan semua keputusan dibuat oleh

  orang bawahannya.

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  11/24

  Gaya kepimpinan yang agung sekali ialah seperti yang dibawa oleh

  Nabi Muhammad S.A.W. yang diakui oleh seluruh umat sama ada Islam

  atau bukan Islam.

  Seorang ahli sejarah dan astronomi bernama Michael Hart telah menulis

  bahawa orang yang sangat berpengaruh di antara jutaan orang yang

  lahir iaitu Muhammad pemimpin Islam sebab dialah satu-satunya orang

  dalam sejarah yang berjaya gilang-gemilang dalam dua bidang sekali

  gus, iaitu kehidupan agama dan melaksanakan pengurusan umat di

  dunia (Newsweek 1978).

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  12/24

  KEPIMPINAN BERKESAN

  Pengikut menyumbang kuasa yang besar kepada pemimpin mereka dan

  kepimpinan dikaitkan dengan kejayaan atau kegagalan sesebuah

  organisasi.

  Drucker (1985) berpendapat kejayaan sesebuah organisasi adalah

  tanggungjawab eksekutif. Bagi organisasi seperti universiti,

  kejayaannya adalah tanggungjawab Kumpulan Pengurusan. Mereka

  bertanggungjawab terhadap prestasi sendiri, pekerja, hasil serta kualiti

  perkhidmatan.

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  13/24

  Edmond (1978) berpendapat principals can make a difference, yang

  membawa maksud bahawa sesebuah organisasi boleh dimajukan dan

  kemajuannya berpunca daripada kepimpinan pihak pengurusan.

  Keupayaan memupuk kerjasama antara pengurusan dan pekerja di

  dalam pelbagai aktiviti organisasi merupakan prasyarat penting kepada

  kepimpinan berkesan

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  14/24

  Penyelidikan yang dibuat oleh pakar-pakar pengurusan menyatakan

  ciri-ciri yang lazim ada pada kepimpinan yang berkesan ialah :

  Penguasaan (Dominas)

  Berorientasi pencapaian (Achievement oriented)

  Suka bergaul / ramah

  Bertenaga

  Keyakinan diri

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  15/24

  PENAMBAHBAI KUALITI PENGAJARAN

  PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  16/24

  Bil Aspek Huraian

  1. Kokurikulum Kurikulum PTV hendaklah

  menghubungkatkan antara elemen

  ICT,inovasi dan kreativiti di mana elemen ini

  dapat memastikan pelajar lepasan PTV

  berdaya saing apabila mereka dapat

  memasuki bidang pekerjaan. Ini secara

  tidak langsung dapat menaikkan nama

  bidang kemahiran yang tidak hanya

  tertumpu kepada kemahiran tetapi juga ICT

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  17/24

  Bil Aspek Huraian

  2. Latihan

  perguruan

  Antara program yang telah dirangka ialah Latihan

  Sangkutan Industri GuruPTV

  yang bertujuanmendedahkan persekitaran kerja kepada guru dalam

  mendalami teknologi masa kini yang digunakan industri

  bagi meningkatkan keupayaan guru dalam mendidik

  pelajar dalam bidang kemahiran.

  Perkara ini dilihat dapat menghasilkan tenaga mahir

  yang kompeten di mana pihak swasta akan mendapat

  tenaga kerja pelajar lulusan vokasional dan kemahiran

  untuk bekerja dalam syarikat mereka secara tidak

  langsung dapat meningkatkan keberkesanan

  perlaksanaan PTV khususnya bagi mencapai wawasan

  negara yang memerlukan modal insan berkemahiran

  tinggi

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  18/24

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  19/24

  Bil Aspek Huraian

  4. Kerjasama

  antarabangsa

  Selain itu usaha kerajaan membandingkan

  sistem PTV yang dijalankan di negara lain

  menjadikan sistem PTV berdaya saing melalui

  pertukaran input daripada sumber lain.

  Kerjasama antarabangsa diperluas dengan

  menjalinkan hubungan dengan sekolah

  cemerlang di luar negara.

  Hal ini dapat menghasilkan tenaga mahir yang

  boleh berkhidmat di syarikat-syarikat luar seperti

  Sony

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  20/24

  Bil Aspek Huraian

  5.Pendedahan

  awal

  Memperkenalkan aliran berasaskan kemahiran

  dari seawal tingkatan satu. Hal ini kerana dapat

  memberikan pendedahan awal kepada pelajar

  selama tiga tahun persekolahan sebelum

  memasuki tahun empat persekolahan di mana

  mereka perlu memilih bidang yang diminati

  mengikut kebolehan mereka.

  Pendedahan yang awal memudahkan pelajar

  untuk memilih bidang yang sesuai dengan

  kebolehan mereka.

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  21/24

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  22/24

  KESIMPULAN

  Perubahan era globalisasi masa kini menjadikan pendidikan teknik dan

  vokasional salah satu agenda utama negara terhadap pembangunan negara

  melalui visi dan misi negara iaitu Wawasan 2020 dalam mencapai taraf negara

  maju pada tahun 2020. Oleh itu, dalam usaha mencapai taraf negara maju

  tersebut beberapa perkara perlu diambil perhatian oleh pihak tertentu iaitu

  yang pertama, penambahan tenaga kerja dalam bidang berkaitan teknik dan

  vokasional dan yang kedua penambahan institusi pendidikan teknik dan

  vokasional

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  23/24

  Bagi merealisasikan impian negara iaitu menjadikan Malasia sebgai negara maju

  menjelang tahun 2020, maka pelbagai perubahan perlu dibentuk berdasarkan

  pengalaman-pengalaman yang lalu. Kita hendaklah memastikan bahawa setiap

  perancangan dan tindakan selari dengan dasar yang telah digariskan oleh

  kementerian sepertiDasarPendidikan Kebangsaan, Pelan IndukPembangunan

  Pendidikan, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan sebagainya.

  Setiap guru perlu membuat anjakan dalam proses pembelajaran dan

  pengajaran selari dengan perubahan globalisasi yang berlaku. ICT merentas

  kurikulum boleh dipraktikkan oleh guru sebagai salah satu bahan bantu mengajar

  di dalam kelas.

 • 8/6/2019 Presentation PTV

  24/24

  SEKIAN,

  TERIMA KASIH. ;)