Teori Kaunseling

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Teori Kaunseling

 • 1. TEORI KAUNSELING

2. Teori Kaunseling dipengaruhi oleh: * sistem keparcayan atau agama*latihan dan pendidikan*pengalaman peribadi,*pemerhatian rawak,*pemerhatian ke atas klien *teori-teori lain . 3. Bagaimana menilai teori? ukuran teori ialahkegunaannya (usefulness)dalam proses dan pencapaian matlamat kaunseling. 4. 4 kategori utama 1.Psikoanalitik/psikodinamik,2. Afektif,3. Kognitif dan 4.Tingkahlaku . 5. TeoriPsikoanalitikSeorang kaunselor yang tidak mengetahui konsep asas psikoanalisis dikatakan sebagai kaunselor yang tidak lengkap pakej ilmu mengenai teori kaunselingnya (Gladding, 1996). 6. Tokoh teori :Sigmund Freud, Anna Freud 7. Pandangan mengenai manusia: a} Personaliti manusia terdiri daripadaid, ego dan superego. Id adalah nafsu terendah sekali, dan paling tidak matang.b} Manusia mempunyai banyak helah beladiri (alasan-alasan).C) Perlakuan dipengaruhi minda bawah sedar 8. Tahap Perkembangan Psikoseksual # Oral (mulut)# Anal (dubur)-# Phalic (zakar/faraj)# Latency /Pendaman # Genital (Syahwat ) ( rujukan tambahan ) 9. Pandangan terhadap punca masalah #Masalah berpunca daripada pengalaman lampau # Masalah juga mungkin timbul dari sifat tidak rasionalmanusia sendiri # Masalah juga mungkin timbul sekiranya individu terencat (fixated) di mana-mana tahap psikoseksual 10. Erik Erikson 8 tahap perkembangan psikososial.( sila cari bahan rujukan )Masalah timbul sekiranya individu terencat di mana-mana tahap perkembangan psikososial. i 11. Matlamat#Memahami alam tidak sedar klien#Mengenalpasti konflik masa silam #Mengorganisasi semula personaliti ( reconstruction of personality) #Menguatkan ego klien agar lebih berkeyakinan 12. Teknik # Pengluahan bebas, iaitu klien digalakkan meluahkan perasaan terpendamsecara bebas (ventilate / free association) # Penelitian pengalaman silam # Hipnosis# Tafsir mimpi 13. Teori Pemusatan Peroarangan (Afektif) Tokoh teori : Carl Rogers 14. Pandangan terhadap manusia # Manusia pada asasnya adalah unik, baik, positif dan boleh dipercayai #Fokus kepada kendiri di mana manusia bergerak menuju penyempurnaan kendiri #Konsep diri sebenar(real self) berbanding diri idaman (ideal self ) 15. Pandangan terhadap punca masalah #Persekitaran boleh mempengaruhi perlakuan negatif manusia#Diri sebenar(real self) tidak serupa diri idaman (ideal self) 16. Peranan Kaunselor #Kaunselor bertindak sebagai pemudahcara (fasilitator) #Memberi fokus kepada keunikan klien #Mempamerkan ciri mesra, empati, menerima, jujur dan konkrit#Merapatkan jurang diri sebenar dan idaman klien 17. Matlamat#Penerokaan kendiri dan sikap terbuka kepada diri dan orang lain,#Klien temui dirinya sendiri #Klien mempunyai lokus kawalan dalaman yang stabil #Klien mempunyai konsep kendiri yang positif 18. Teknik #KonsepIF(Jika .)danTHEN(maka.) #Terima klien seadanya, tanpa syarat, berempati dan mesra #Hubungan kaunselor klien yang terapeutik sentiasa dipentingkan 19. Teori Tingkahlaku dan Pembelajaran Sosial Tokoh : J. B. Watson, B. F. Skinner, Albert Bandura, Aaron Beck 20. Pandangan terhadap manusia#Semua perlakuan sama ada baik atau buruk adalah dipelajari atau ditiru. #Tingkah laku boleh digalak atau dihalang drp berulang (prinsip pelaziman operan) #Manusia bermasalah kerana mengaitkan sesuatu peristiwa dengan sesuatu perasaan (prinsip Pelaziman klasik ) #Masalah tingkahlakuadalah berantaianA-B-C ( Antecedent Behaviour- Consequence ) 21. Antecedent=Peristiwa atau suasana sebelum perlakuan negatif ditunjukkan (berada di Toys R Us) Behaviour=Perlakuan negatif (anak meragam ) Consequence =Kesan selepas perlakuan negatif timbul (ibu belikan anak sesuatu, anak seronok &akan meragam lagi bila beradadi Toys R Us! ) 22. Matlamat# Modifikasi t/laku melalui perubahan persekitaran#Perubahan t/laku (B) melalui perubahan A atau C. #didikan kemahiran sosial 23. Peranan Kaunselor #Kaunselor bertindak sebagai guru, pengarah, pakar #Aktif menganalisis rantaian antaratingkahlaku bermasalah dengan kesannya #Menjelaskan matlamat dan merancang modifikasi 24. Teknik #Pelalian secara berperingkat ( Systematic desensitization ) #Latihan asertif diri #Modelling #Pengurusan stress #Kaunselor analisis rantaian A-B-C#Kukuhkan tingkahlaku baru yg positif (token) #Beri latihan keibubapaan atau kemahiran sosial 25. Teori Rational Emotive (Pemikiran-Perasaan) Tokoh teori : Albert Ellis, Maxie Maulsby 26. Pandangan terhadap manusia dan punca masalah # Gangguan yang wujud dalam diri adalah disebabkan pengaruh pemikiran negatif atau tidak rasional# Apa yang ditanggap dan perkataan yang dihujahkan mempengaruhi diri# Perlakuan dipengaruhi oleh perasaan dan sebaliknya 27. Peranan kaunselor #Kaunselor mengarah, aktif, dan membuat pembetulan pemikiran tidak rasional. #Memberi fokus kepada analisis A-B-C-D-E A = Peristiwa/pelakuan ( objective facts, event, behaviour)B = Kepercayaan ( Personal Beliefs)C = Kesan Emosi(Emotional Consequence) D= Sangkal kepercayaan (Disputing) E= Kepercayaan yg efektif (Effective belief) #Fokus kepada bicara diri. 28. Matlamat # Menghentikan pemikiran atau kata-kata tidak rasional # Menghapuskan penggunaan perkataan seperti MESTI dan HARUS. # Lebih toleransi kepada diri dan orang lain 29. Teknik 1 .Sangkal kepercayaan tidak rasional2. Bibliotherapy- beri buku atau bahan bacaan. 3. Menukar bicara diri seseorang 30. Teori RealitiTokoh : William Glasser, G. L. Harrington 31. Pandangan terhadap manusia dan punca masalah# Pendidikan adalah proses sepanjang hidup # Manusia perlu untukmenyayangi dan disayangi # Masalah timbul kerana manusia tidak bertanggungjawab 32. Peranan Kaunselor Kaunselor sebagai guru, aktif, mengarah dan model. Fokus kepada membina hubungan dengan klien. 33. Matlamat # Jadikan klien kuat dan utuh secara psikologikal dan rasional. # Didik klien ambil tanggungjawab terhadap diri atau sesuatu. # Bantu klien bina matlamathidup yang realistik. # Bantu klien menghindari alasan. 34. Beberapa contoh teori kaunseling yang digunakan dalam kaunseling keluarga : (i) Teori struktur 35. Punca punca permasalahan keluarga #Perubahan struktur keluarga. #Pertindihan antara subsistem. #ahli tidak akrab, ibu bapamenjauhkan diri . #sempadan antara subsistem kabur atau bercanggah atau tidak anjal 36. Teknik: #main peranan/role play. #lakonan semula situasi (psychodrama) . #kenalpasti pola/ struktur interaksi bermasalah. #peraturan & peranan diperjelaskan. 37. Matlamat#Sedarkan keluarga mengenai masalah dengan melihat semula perbuatan mereka. #Membetulkan hirarki autonomi / kuasa dalam keluarga 38. Pendekatan Eklektik # Gabungan perspektif dan teknik dlm bantu klien. # Kelebihan/ Ingatan Guna Eklektik a) Gabungan pelbagai teori b) Kaunselor perlu mahir/aplikasi c) Sesuaikan teori ikut konteks 39. TOPIK / UNIT 7

 • PERINGKAT DALAM PROSES KAUNSELING DAN
 • KEPENTINGAN KEMAHIRAN KOMUNIKASI

40.

 • 1. Peringkat Pra Sesi, Penstrukturan dan Membina Hubungan
 • Keadaan fizikal tempat pertemuan
 • Menyambut kehadiran klien
 • Memulakan perbualan ringan berkaitan kehidupan
 • Memulakan temubual awal
 • Penstrukturan

41.

 • 2. Peringkat Penerokaan Masalah dan Mengenalpasti Matlamat Kauseling

a . Sejarah dan latar belakangb. Perasaan yang sedang dialami c. Perubahan pelakuan yang dialami d. Cara dan corak pemikiran e.Nilai hidup klien f.Kekuatan dan kelemahan klien g. Kaitan masalah dengan persekitarandan orang lain h. Keadaan kehidupan seharian klien 42.

 • 3. Peringkat Pemilihan Strategi Penyelesaian Masalahdan Penamatan
 • Peringkat ini adalah adalah susulan daripada pembinaan matlamat kaunseling yang telah dibina . Di dalam membincangkan strategi dan pelan tindakan. Beberapa perkara yang perlu untuk mendapatkan pilihan dan alternatif yang terbaik.

43. a. Senaraikan pilihan, alternatif dan strategi yang hendak dilaksanakan

 • Buat penilaian pilihan yang sedia ada berdasarkan maklumat dan keadaan hidup klien
 • Tetapkan beberapa pilihan alternatif yang hendak dilaksanakan
 • Bincangkan alternatif tersebut dengan lebih mendalam

44.

 • e. Beri keyakinan dan dorongan untuk klien laksanakan pilihan alternatif tersebut.
 • f.Pelaksanaan oleh klien
 • g.Penilaian pelaksanaan oleh klien
 • Membincangkan tindakan susulan atau isu baru yang timbul.

45. 4. Kepentingan Kemahiran Komunikasi *Melibatkan komunikasi lisan dan bukan lisan. * Komunikasi lisan adalah interaksi timbal balas diantara penasihat/kaunselordan klien dalam memahami dunia klien dengan lebih jelas.Di antara perkarayang penting dan perlu di ambil perhatian ialah : 46. a. Memahami dan dapat menggunakan sesuatu istilah berkaitan perasaan tertentu dengan jelas ( sayu, gembira, terharu, geram , marah, takut, kecewa, kecil hati, sakit hati, tak puas hati ) b.Memahami dan dapat menggunakan istilah yang berkaitan pemikiran( celaru, keliru, buntu, blank, tak faham, tertekan, bengang, kelabu ) 47. c. Bertanya sesuatu soalan dengan jelas dan dapat difahami. d.Menggunakan bahasa yang mudah, jelas difahami dan sesuai dengan tahap umur dan latar belakang klien. 48. e.Menyampaikan sesuatu maklumat dengan jelas.

 • f . Menyampaikan apa yang difahami dengan tepat dan jelas makna( pafarasa, refleksi, rumusan, konfrantasi )
 • g. Menggunakan analogi yang mudah dan difahami oleh klien

49. h. Bertutur kata dengan tenang, tidak terlalu cepat dan terlalu lambat, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu perlahan. i) Menggunakan susunan perkataan yang teratur,tidak berbelit belit atausering berpindah dari satu topik kepada topik yang lain. j) Meny